Ὀρφεύς, ἄριστος ὀρχηστής…

 

Ὀρφεύς, 1891, Franz Stuck. Oil on gold-ground panel. Museum Villa Stuck

Ὀρφεύς, 1891, Franz Stuck. Oil on gold-ground panel. Museum Villa Stuck

[15] Ἐῶ λέγειν, ὅτι τελετὴν οὐδεμίαν ἀρχαίαν ἔστιν εὑρεῖν ἄνευ ὀρχήσεως, Ὀρφέως δηλαδὴ καὶ Μουσαίου καὶ τῶν τότε ἀρίστων ὀρχηστῶν καταστησαμένων αὐτάς, ὥς τι κάλλιστον καὶ τοῦτο νομοθετησάντων, σὺν ῥυθμῷ καὶ ὀρχήσει μυεῖσθαι. ὅτι δ᾽ οὕτως ἔχει, τὰ μὲν ὄργια σιωπᾶν

ἄξιον τῶν ἀμυήτων ἕνεκα, ἐκεῖνο δὲ πάντες ἀκούουσιν, ὅτι τοὺς ἐξαγορεύοντας τὰ μυστήρια ἐξορχεῖσθαι λέγουσιν οἱ πολλοί.
(Λουκιανοῦ, Περὶ Ὀρχήσεως)

Ἀπόδοσις. Ἰωάννου Κονδυλάκη:

«Ἐκτὸς τούτου, οὐδεμία τελετὴ ἀρχαία γίνεται χωρὶς ὄρχησιν. Ὁ Ὀρφεὺς καὶ ὁ Μουσαῖος, οἴτινες ἦσαν ἐκ τῶν ἀρίστων ὀρχηστῶν τῆς ἐποχῆς των καὶ οἴτινες ἴδρυσαν τὰς μυστικὰς τελετάς, ἐθεώρησαν ὅτι θὰ ἦτο πολὺ ὡραῖον νὰ γίνεται ἡ μύησις εἰς τὰς τελετὰς ταύτας μὲ ρυθμὸν καὶ ὄρχησιν καὶ οὔτω ἐνομοθέτησαν. Ἀπόδειξις δὲ τῶν λόγων μου, διὰ νὰ μὴν ἀναφέρω πράγματα τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μάθουν οἱ ἀμύητοι, εἶνε τὸ πασίγνωστον, ὅτι περὶ τῶν ἀποκαλυπτόντων τὰ μυστήρια λέγεται κοινῶς ὅτι ἐξορχοῦνται.» (!!!!!)

 

Franz Ritter von Stuck (23 Φεβρουαρίου 1863 – 30 Αὐγούστου 1928).

   Γερμανὸς συμβολιστής/ Art Nouveau ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, καὶ ἀρχιτέκτων.
Γεννήθηκε στὸ Tettenweis τῆς Βαυαρίας καὶ σπούδασε στὴν Ἀκαδημία τοῦ Μονάχου.
Τὰ θέματά του τὰ ἀντλοῦσε κυρίως ἀπὸ τὴν μυθολογία καὶ οἱ μεγάλες μορφὲς κυριαρχοῦν στὰ περισσότερα ἔργα του. Τὰ σαγηνευτικὰ γυναικεία γυμνά του εἶναι ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τοῦ συμβολισμοῦ. Οἱ κορνίζες τῶν ἔργων ζωγραφικῆς του, συνήθως σχεδιάζοντο ἀπὸ τὸν ἴδιο μὲ ἰδιαίτερη προσοχή, καὶ θεωροῦνται ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ ἔργου.
   Μετὰ τὸν θάνατί του, ἡ τέχνη του θεωρήθηκε ξεπερασμένη καὶ ἄνευ σημασίας ἀπὸ τὴν γενεὰ ποὺ εἶχε ὑποστεῖ τὰ δεινὰ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ φήμη τοῦ Stuck ἀτόνησε μέχρι τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ὅταν ἕνα ἀνανεωμένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Art Nouveau τὸν ἔφερε στὸ προσκήνιο γιὰ μία ἀκόμη φορά.
   Ὁ Robert Waite στὸ βιβλίο του “The Psychopathic God: Adolph Hitler” ἀναφέρει -ὅπως καὶ σὲ ἄλλες πηγὲς ἀναφέρεται- ὅτι ὁ Franz Stuck ἦταν ὁ ἀγαπημένος ζωγράφος τοῦ Χίτλερ. 
Ἔργα τοῦ Stuck δὲν ἔγιναν ποτὲ δεκτὰ στὴν Μεγάλη Γερμανικὴ Ἔκθεση Τέχνης (Great German Art Exhibit)…

Περισσότερα γιὰ τὸν Stuck ἀπὸ ἐδῶ.
Ἀρχαῖο κείμενο καὶ ἀπόδοσις ἀπὸ μικρὸ ἀπόπλου. 

(Visited 83 times, 1 visits today)
Leave a Reply