Καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὰ «ἀβαβά» μένεις μὲ τὸν …frontex!!!

Στὴν ἀρχὴ κάνεις ἀβαβὰ τὴν εἰσαγωγὴ μεταναστῶν, προσφύγων καὶ ἄλλων ἐμπριμέ…
μετὰ τοὺς «σπέρνεις» παντοῦ ἐλπίζοντας νὰ γίνῃ τὸ μεγάλο μπᾶμ…
(γιατὶ ἕνα μπᾶμ τὸ θέλεις…ἀλλὰ δὲν ξυπνοῦν οἱ «μέσα»…)

Μπᾶμ δὲν γίνεται ὅμως… καὶ σὺ τοὺς «προωθεῖς» στὰ σύνορα γιὰ …«ἄλλες Πολιτεῖες»…
στὰ σύνορα ὅμως εἶναι ἀπέναντι καὶ κάποιοι «ἄλλοι» ποὺ τοὺς κόβουν τὸν δρόμο…
(τὸ ἤξερες ἀπὸ πρὶν ὅτι ἔτσι θὰ γίνη ἄλλα τώρα ἔχεις καὶ τὸ γεγονότο ζεστὸ ζεστό…)

Τότε εἶναι ποὺ σοῦ σκάει καὶ ἡ Σέγκεν …
ποὺ ἐσὺ τὴν εἶχες ξεχάση…
γιατὶ τὴν εἶχες δεδομένη… ἀφοῦ εἶσαι «εὐρωπαῖος»… ἔτσι τουλάχιστον νομίζεις…

Τοὺς παίρνεις λοιπὸν ἀπὸ τὰ σύνορα καὶ τοὺς «ἐπαναπατρίζεις» μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες…
ἡ «εἰσαγωγή» ὅμως Τουρκικῶν «προϊόντων» συνεχίζεται ἀκάθεκτα…
τότε …τί νά κάνῃς καί ἐσύ; … ζητᾶς βοήθεια ἀπὸ τὴν frontex…

Ἔτσι οὔτε γάτα οὔτε ζημιά… καὶ στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ὅλοι ἀβαβά…
σὺν τὸ ὅτι δίνεις δουλειὰ καὶ λεφτὰ στὰ παλληκάρια τῆς frontex…

Τί εἶναι ἡ frontex;…
γιατί δέν διαβάζεις ἐδῶ:

Τι είναι ο FRONTEX; Καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὰ «ἀβαβά» μένεις μὲ τὸν ...frontex!!!

 

Ευρωπαϊκός Oργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της ΕΕ

Η ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο χωρίς σύνορα του Σένγκεν αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της Ενώσεως, ανέκυψε η ανάγκη της σχολαστικότερης διαχειρίσεως των εξωτερικών συνόρων, προκειμένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος των πληθυσμιακών ροών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με την σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΕΕ), άρχισε να λειτουργεί το 2005. Ο ρόλος του έγκειται στην βελτίωση της ολοκληρωμένης διαχειρίσεως των εξωτερικών συνόρων της Ενώσεως και στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις εθνικές συνοριακές αρχές. Εδρεύει στην Βαρσοβία της Πολωνίας.

Το 2011, έπειτα από αξιολόγηση του έργου του Frontex, αλλά και προσκλήσεις για την ενδυνάμωση του ρόλου και της επιχειρησιακής της ικανότητας αναφορικά με τον αγώνα κατά της λαθρομεταναστεύσεως από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (διατυπωμένες, μεταξύ άλλων, στο ευρωπαϊκό σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο που εγκρίθηκε το 2008, και στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης που εγκρίθηκε το 2009), η αρχική πράξη συστάσεως της Frontex τροποποιήθηκε, βελτιώνοντας κατά τον τρόπο αυτόν τις προοπτικές του οργανισμού για την ενίσχυση της συνεργασίας.

Καθήκοντα

Τα κυριότερα καθήκοντα του Frontex είναι τα εξής:
  • ο σχεδιασμός και ο συντονισμός κοινών επιχειρήσεων στα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορα, με την χρήση προσωπικού και εξοπλισμού των χωρών μελών,
  • ο συντονισμός των κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού αλλοδαπών,
  • η δημιουργία κοινών προτύπων και μέσων για την εκπαίδευση των εθνικών συνοριοφυλάκων,
  • η εκπόνηση αναλύσεων κινδύνου (π.χ. τακτική αξιολόγηση της ικανότητας των χωρών για την αντιμετώπιση απειλών και πιέσεων στα εξωτερικά σύνορά τους,
  • η παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη που χρειάζονται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά τους σύνορα (π.χ. επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια και επιχειρήσεις διασώσεως στην θάλασσα ή όταν συγκεκριμένες χώρες αντιμετωπίζουν ειδικές και δυσανάλογες πιέσεις στα σύνορά τους),
  • η δημιουργία ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων (European Border Guard Teams – EBGT), που θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων, πιλοτικών σχεδίων και ταχέων επεμβάσεων,
  • και η ανάπτυξη ικανότητας ταχείας επεμβάσεως: εδώ εντάσσονται οι EBGT, καθώς και μια βάση δεδομένων για τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τους πόρους που θα χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις κρίσεως.

Επιχειρησιακό σχέδιο

Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (που θα έχει καταρτισθεί πριν από τις κοινές επιχειρήσεις και τα πιλοτικά σχέδια) οφείλει να καλύπτει καθήκοντα και αρμοδιότητες, την σύνθεση των ομάδων, διατάξεις περί διοικήσεως και ελέγχου, την αναφορά και αξιολόγηση συμβάντων, την εφαρμοστέα δικαιοδοσία (π.χ. στην περίπτωση θαλασσίων επιχειρήσεων) κ.λπ.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Ο Frontex οφείλει να θέσει σε λειτουργία έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την παρακολούθηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητές της.

Συνεργασία

Ο Frontex μπορεί να συνεργάζεται με την Ευρωπόλ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστηρίξεως για το Άσυλο, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άλλους ενωσιακούς φορείς, αρχές τρίτων χωρών και διεθνείς οργανισμούς.

Προσωπικά δεδομένα

Ο Frontex έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα στην Ευρωπόλ ή άλλες υπηρεσίες επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας, τα οποία αφορούν σε πρόσωπα για τα οποία υφίστανται υποψίες εμπλοκής σε διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες, σε δραστηριότητες διευκολύνσεως της παράνομης μεταναστεύσεως ή σε δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων.

Εξοπλισμός

Ο Frontex μπορεί να αγοράζει ή να μισθώνει τον εξοπλισμό της (αυτοκίνητα, σκάφη, ελικόπτερα κ.λπ.) ή να τον αγοράζει σε συγκυριότητα με κάποιο κράτος μέλος.

πηγή

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply