Οἰκονομικὰ μοντέλα ποὺ στὴν πραγματικότητα …ἐξαϋλώνουν περιουσίες

Οἰκονομικὰ μοντέλα ποὺ στὴν πραγματικότητα ...ἐξαϋλώνουν περιουσίες

Οἱ «ἀντικειμενικὲς ἀξίες», οἱ φόροι μεταβιβάσεως καὶ πωλήσεως, καθὼς καὶ τὸ πρόσθετο βάρος τοῦ ΕΝΦΙΑ, ἔφθασαν νὰ κοστίζουν πιὸ ἀκριβὰ ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἀκίνητο, καθιστώντας ἀδύνατη τὴν ἐλεύθερη συναλλαγή, πώλησῃ καὶ ἐνδεχομένη μεταβίβαση. Εἶναι ἄλλο πρᾶγμα νὰ ἐκκαθαρισθῇ ἡ ἀγορὰ μέσῳ ἐλευθέρας συναλλαγῇς καὶ ἄλλο νὰ καταρρεύσῃ μέσῳ κεντρικοῦ σχεδιασμοῦ. Θὰ πρέπη σὲ κάποια στιγμὴ οἱ αὐτοαπαοκαλούμενοι φιλελεύθεροι νὰ μάθουν νὰ ἐξετάζουν τὶ κρύβεται πίσω ἀπὸ τέτοιες παράλογες καὶ ἐξωφρενικὲς πρακτικὲς τῶν κυβερνήσεων. Τὸ ὅλο σχέδιο στοχεύει στὸ νὰ μὴν ὑποτιμηθοῦν οἱ ὑποθῆκες τῶν κόκκινων δανείων (!) τοῦ ὀνομαστικοῦ χρέους καὶ τῶν τιμῶν ποὺ ἴσχυαν κατὰ τὴν πιστωτικὴ ἐπέκταση καὶ τὴν ὑπερτιμολόγηση γιὰ φορολογικούς/εἰσπρακτικοὺς λόγους στὰ «χρυσᾶ χρόνια» τῆς φούσκας.

Ἀνακεφαλαίωσις λοιπόν. Εἶναι ἄλλο πρᾶγμα νὰ ἐπιτρέπεται στὴν ἀγορὰ να ἐκκαθαρισθῇ καὶ ἄλλο πρᾶγμα ἡ κεντρικὰ σχεδιασμένη κατάῤῥευσις μὲ γνώμονα τὴν ἐξυπηρέτηση ἑνὸς χρέους που εἶναι ὑπερτιμολογημένο καὶ ἀνήκει στὸ παρελθόν. Θέλουμε νά καταλάβουμε πέντε οἰκονομικά καὶ ἁπλᾶ πράγματα; Φωνάζει γιὰ αὐτὰ ἡ Αὐστριακὴ οἰκονομικὴ σχολή. Σὲ περιπτώσεις ἀναχρηματοδοτήσεως ἀντιπαραγωγικῶν καὶ μὴ βιωσίμων συντελεστῶν, αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι νὰ καταστρέφεται πραγματικὸς πλοῦτος καὶ ἀποταμιεύσεις γιὰ νὰ διασωθοῦν χρεοκοπημένοι συντελεστές.

Ἀναγωγή. Οἱ ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων ποὺ δὲν χρωστοῦν, ποὺ δὲν δανείστηκαν, ποὺ ἐξῴφλησαν τὰ δάνεια, θὰ χάσουν τὴν περιουσία τους γιὰ νὰ ἀποπληρώσουν τὶς τυχοδιωκτικὲς πολιτικὲς τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν, τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν καὶ τῆς κυβερνήσεως, οἱ ὁποίοι μοίραζαν «χρῆμα» σὲ κάθε πικραμένο, γιὰ νὰ τονωθῇ ἡ ζήτησις. Πρόκειται γιὰ τυπικὸ μοντέλο Κεϋνσιανῶν οἰκονομικῶν καὶ γιὰ τυπικὴ ἐπαλήθευση τῆς καταστροφῆς ποὺ προκαλεῖ ὁ Κεϋνσιανισμὸς στὴν οἰκονομία.

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκόνα

(Visited 150 times, 1 visits today)
Leave a Reply