Οἱ ἀλλαγὲς στὸν κώδικα Πολιτικῆς Δικονομίας προετοιμάζουν τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση τοῦ 2016

Με μεγάλη πλειοψηφία το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος έδρασε ύπουλα τον περασμένο Ιούλιο και ψήφισε στην Βουλή τον νόμο 4335/2015, που επιφέρει σημαντικές μεταβολές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με άσχημες επιπτώσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα από την εφαρμογή των αλλαγών στην διαδικασία επιδικάσεως και αναγκαστικής ρευστοποιήσεως απαιτήσεων.
Οι αλλαγές αυτές ορίστηκε να έχουν ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2016 για να υφαρπάξουν και πάλι την ψήφο του λαού στις 21 Σεπτεμβρίου 2015, πριν αντιμετωπίσουν οι ψηφοφόροι τα επερχόμενα δεινά τους, από την εφαρμογή αυτού του νόμου.
Με βάση αυτόν τον νόμο οι πολίτες έχουν υποχρέωση να παρίστανται στις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων πάντα με πληρεξούσιο δικηγόρο.

Έτσι αυξήθηκε σημαντικά το κόστος της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, με απώτερο σκοπό να γίνει δυσκολότερη η χρήση τους από μεμονωμένους πολίτες, αλλά και με την κρυφή επιδίωξη να δημιουργηθούν πρόσθετα εισοδήματα για τους δικηγόρους.
Ίσως γι’ αυτόν τον λόγο δεν εξηγήθηκαν επαρκώς στους πολίτες από την δικηγορική κοινότητα οι επιπτώσεις του νόμου στην φαλκίδευση των δικαιωμάτων τους για μία δίκαιη δίκη.
Μία δεύτερη αλλαγή είναι ότι είναι πλέον δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής και κατά οφειλετών με εγκατάσταση στο εξωτερικό ή οφειλετών με «άγνωστη» διαμονή, με την προϋπόθεση ότι έχει ορισθεί αντίκλητος, στον οποίο θα επιδοθεί η διαταγή πληρωμής.
Όσοι οφειλέτες είχαν δηλώσει αντικήτους κατά την λήψη δανείων γείτονες ή άσχετα πρόσωπα, κινδυνεύουν με τον τρόπο αυτό να μην ενημερωθούν έγκαιρα για την έκδοση διαταγών πληρωμής και να χάσουν σημαντικές προθεσμίες.
Στην συνέχεια, όταν η απόφαση γίνει οριστική, οι δανειστές μπορούν να εγγράψουν μονομερώς προσημείωση ή να επιβάλλουν συντηρητική κατάσχεση στην περιουσία των οφειλετών.
Η αναστολή εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής δεν εμποδίζει πλέον την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης ή επιβολή συντηρητικής κατασχέσεως.
Οι οφειλέτες οδηγούνται έτσι πανεύκολα στην επιβολή συντηρητικής κατασχέσεως.
Εισάγεται επίσης το σύστημα των πολλαπλών κατασχέσεων.
Έτσι όλοι οι δανειστές μπορούν συγχρόνως να κατάσχουν το ίδιο περιουσιακό στοιχείο και να πιέζουν αφόρητα τον οφειλέτη.
Αν ο οφειλέτης ρυθμίζει τις οφειλές του με έναν δανειστή, οι υπόλοιποι δανειστές μπορούν να συνεχίζουν τις νομικές διαδικασίες μέχρι την ρύθμιση και των δικών τους οφειλών.
Ο οφειλέτης οδηγείται σε απελπισία, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει πότε τον ένα και πότε τον άλλο δανειστή, ελπίζοντας σε καθυστέρηση του μοιραίου.
Θα πρέπει να τους πληρώνει όλους συνέχεια για να αποφύγει την κατάσχεση.
Κάποια στιγμή, μετά την κατάσχεση, φθάνει και το στάδιο του αναγκαστικού πλειστηριασμού.
Η ημέρα του αναγκαστικού πλειστηριασμού για κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα από επτά μήνες, αλλά ούτε και αργότερα από οκτώ από την επιβολή της αναγκαστικής κατασχέσεως.
Οι προθεσμίες αυτές σημαίνουν ότι πληθώρα πλειστηριασμών θα διενεργηθούν από τον επόμενο Σεπτέμβριο και έπειτα, καθώς τον Αύγουστο κλείνουν τα δικαστήρια.
Οι πλειστηριασμοί γίνονται πλέον με αρχική τιμή την εμπορική τιμή του ακινήτου και όχι με την αντικειμενική.
Η εμπορική τιμή των ακινήτων σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πολύ μικρότερη της αντικειμενικής.
Αυτό εξασφαλίζει μεν την συμμετοχή ενδιαφερομένων από την αρχή της διαδικασίας, αλλά η εμπορική τιμή είναι μία σχετικά αυθαίρετη έννοια, που εξαρτάται από την διάθεση και την εμπειρία του εκτιμητή.
Θα είναι αμερόληπτοι οι έμμισθοι εκτιμητές των Τραπεζών;
Πολύ φοβάμαι ότι οι εκτιμήσεις θα διαμορφώνονται τεχνητά σε επίπεδα χαμηλότερα της εμπορικής αξίας για να γίνουν τα ακίνητα ελκυστικά για τους πλειοδότες, χωρίς να ενδιαφέρεται κάποιος για την δίκαιη τιμή για τον οφειλέτη.
Για να ανασταλεί ένας πλειστηριασμός πρέπει να κατατίθεται αίτηση αναστολής το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν τον πλειστηριασμό (αντί των 5 που ίσχυαν), αλλά για να γίνει δεκτή από το δικαστήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί τουλάχιστον το ένα τέταρτο του οφειλιμένου κεφαλαίου, καθώς και τα τυχόν οριζόμενα έξοδα επισπεύσεως.
Έτσι πρακτικά η αναστολή του πλειστηριασμού γίνεται αδύνατη για τους περισσοτέρους οφειλέτες…
Πόσοι οφειλέτες σήμερα διαθέτουν την άνεση να πληρώσουν τόσο μεγάλη προκαταβολή;
To θέμα αυτό δεν φαίνεται να απησχόλησε τους βουλευτές, που ψήφισαν τον νόμο.
Γι’ αυτούς όλοι οι οφειλέτες είναι «στρατηγικοί» κακοπληρωτές και πρέπει να τιμωρηθούν χωρίς έλεος.
Ακόμα και αν ο πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί την αρχικά ορισμένη ημέρα, αν ο δανειστής επιμείνει στην διαδικασία, ο νέος πλειστηριασμός θα διενεργηθεί το νωρίτερο δύο μήνες μετά και το αργότερο τρεις μήνες μετά.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, όσοι χρωστούν σε τράπεζες, ιδιώτες ή στο κράτος και τους κοινοποιηθεί εφέτος αναγκαστική κατάσχεση μπορεί να αντιμετωπίσουν αναπόφευκτα πλειστηριασμό της περιουσίας τους με αρχή τον Σεπτέμβριο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο του 2016.
Οι πρώτοι πλειστηριασμοί, που θα ορισθούν τον Σεπτέμβριο, μπορεί να αναβληθούν λόγω των λαϊκών αντιδράσεων, αλλά η αναβολή θα είναι ολιγόμηνη από 2 έως 3 μήνες.
Ο ορισμός ως τιμή εκκινήσεως της εμπορικής τιμής θα προκαλέσει σημαντικές ενστάσεις, ειδικότερα αν πρόκειται για σχετικά μικρές οφειλές, που θα επισπεύδονται από αμείλικτους και κοινωνικά ανάλγητους δανειστές
Η αναγγελία των πλειστηριασμών θα πυροδοτεί πολλαπλές κατασχέσεις από όλους τους δανειστές του οφειλέτη, που θα πρέπει να αναγγέλουν τις απαιτήσεις τους το αργότερο 5 ημέρες πριν από τον αναγκαστικό πλειστηριασμό.
Ανάμεσα στους δανειστές θα περιλαμβάνεται και το δημόσιο και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφαλίσεως και οι εργατικές απαιτήσεις, αν υπάρχουν τέτοιες οφειλές.
Στην καλλίτερη περίπτωση, παρόμοιες απαιτήσεις θα ικανοποιούνται από το ένα τρίτο του προϊόντος του πλειστηριασμού, ενώ οι κάτοχοι ενεχύρων, υποθηκών και προσημειώσεων θα αποζημιώνονται σε ποσοστό έως και το 65%, απολαμβάνοντας την μερίδα του λέοντος.
Οι πολιτικοί ταγοί του Έθνους ,προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις τράπεζες, τους επεφύλαξαν προνομιακή μεταχείριση σε αντίθεση με τα συμφέροντα του ιδίου του κράτους.
Οἱ ἀλλαγὲς στὸν κώδικα Πολιτικῆς Δικονομίας προετοιμάζουν τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση τοῦ 2016
Το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας έκανε τον περασμένο Ιούλιο το μοιραίο του λάθος, ψηφίζοντας τον νόμο αυτό.
Τα Ελληνικά δικαστήρια βγάζουν πάντα τις αποφάσεις τους στο όνομα του Ελληνικού λαού.
Με τους παραπάνω περιορισμούς, που τους επεβλήθησαν με τον ανήθικο αυτόν νόμο, τα δικαστήρια δεν θα αποδίδουν δικαιοσύνη, αλλά παρωδία δικαιοσύνης.
Είναι πολύ πιθανόν οι οφειλέτες να συγκεντρώσουν, ως αδικούμενοι, την συμπάθεια και την μαζική συμπαράσταση πλήθους άλλων οφειλετών με παρόμοια προβλήματα.
Θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα δικαστήρια ομαλά, υφιστάμενα αντίστοιχη κοινωνική πίεση;
Θα σταθούν στο ύψος τους οι δικαστές και θα δικάσουν με γνώμονα την δικαιοσύνη ως προς την ουσία της και όχι μόνο με βάση τον τύπο των νόμων, που τους επεβλήθησαν;
Θα μπορέσει η Αστυνομία να διασφαλίσει την τήρηση της τάξεως μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες, χωρίς υπέρμετρη βία και ακρότητες;
Aν πάντως δούμε εκτεταμένα επεισόδια με κροτίδες κρότου- λάμψεως και δακρυγόνα και συγκρούσεις των ΜΑΤ με πολίτες έξω ή μέσα στις δικαστικές αίθουσες, τότε θα πρέπει όλοι οι σημερινοί πολιτικοί να εγκαταλείψουν την χώρα ή να παραιτηθούν.
Αν δεν το κάνουν, θα οδηγήσουν την χώρα ή σε εμφύλιο πόλεμο ή σε κάποιο πραξικόπημα του Στρατού.
Η ιστορία της Ελλάδος διδάσκει ότι και τα δύο ενδεχόμενα έχουν ξανασυμβεί, όταν η πολιτική ηγεσία αψηφά τα δικαιώματα του Ελληνικού λαού και γίνεται τυραννική.
Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευσθούμε και ότι δεν θα ξαναζήσουμε για χάρη των «θεσμών» την Οκτωβριανή επανάσταση στην Ελληνική της έκδοση με τον «Λένιν» έξω από τα θερινά ανάκτορα (Βουλή)…
Ο «Λένιν» της Ελλάδος δεν γνωρίζουμε ποιός θα μπορούσε να είναι, αλλά εφόσον υπάρξουν θύματα η παράσταση θα πάψει να είναι κωμωδία και θα εξελιχθεί σε τραγωδία Εθνικών διαστάσεων…
Και σε περίπτωση τραγωδίας, όλοι μπορούμε να φαντασθούμε ποιοί πρόκειται να πληρώσουν για την κατάσταση από το 2009 έως σήμερα:
Όλοι οι πολιτικοί πρωταγωνιστές, οι εγχώριοι συντάκτες των μνημονίων και οι τοποτηρητές των μνημονιακών δυνάμεων χωρίς εξαίρεση…

 

(Visited 172 times, 1 visits today)
Leave a Reply