Γραμματεῖς (καὶ φαρισαῖοι) ὑπουργείων…

Πῶς γίνεται;

Γραμματεῖς (καὶ φαρισαῖοι) ὑπουργείων...

Τέσσερις βουλευτὲς τῆς Σουηδικῆς Βουλῆς ἐξυπηρετῶνται ἀπὸ ἕναν (μία) γραμματέα ἐντὸς Βουλῆς.
Οὐδεὶς γραμματεὺς στὰ γραφεῖα τους ἐκτὸς Βουλῆς.
Ἄλλωστε οἱ Σουηδοὶ βουλευτὲς δὲν ἔχουν δικά τους, ἰδιωτικά, γραφεῖα πελατολογίας καὶ ῥουσφετολογίας.

Στὴν Ἑλλάδα ἀντιστοιχοῦν πέντε γραμματεῖς τῆς Βουλῆς σὲ ἕναν βουλευτὴ  καί, ἄκουσον ἄκουσον, τέσσερις γραμματεῖς στὰ ἰδιωτικα τους γραφεῖα ἐκτὸς Βουλῆς, ποὺ πληρώνει τὸ Δημόσιο.
Αὐτοὶ οἱ ὑπάλληλοι εἶναι εἶτε ἀποσπασμένοι, εἶτε διορισμένοι, μὲ πονηρὸ τρόπο εἰσόδου στὸ Δημόσιο.
Αὐτὰ τὰ γραφεῖα εἶναι ἄνδρα «ἀκολασίας», διότι ἐκεῖ ἐκτρέφεται ὁ πολιτικὸς πελάτης καὶ τὸ ῥουσφέτι.

Τρύφων Ὀλύμπιος

εἰκόνα

(Visited 186 times, 1 visits today)
Leave a Reply