Ἡ κάρτα δουλοποιημένου πολίτου ΔΕΝ εἶναι μόνον θρησκευτικὸ πρόβλημα!!!

Ἡ γενικὴ εἰκόνα, ποὺ μᾶς ἐδόθη ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως εἶναι πὼς μόνον κάτι γραφικοί, φανατικοί, θεοφοβούμενοι ἔσπευσαν γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ δικαίωμά τους στὴν μὴ παραλαβὴ τῆς κάρτας τοῦ δουλοποιημένου πολίτου. Ἐπίσης τὰ ἴδια Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἔσπευσαν νὰ μᾶς ἐνημερώσουν πὼς ἡ χρυσῆ αὐγὴ στηρίζει ὅλην αὐτὴν τὴν παράστασιν.
Καὶ φυσικά, ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ἀρνηθήκαμε νὰ δοῦμε πίσω ἀπὸ τὶς εἰκόνες, ποὺ οἱ γνωστοὶ δημοσιοκάφροι μᾶς παρουσίασαν, καὶ νὰ μάθουμε περισσότερα.
Κι ἔτσι στὴν συλλογικὴ συνείδησιν αὐτὸ ὅλο πέρασε σὰν κάτι ἀκραῖο, περιθωριακό, ποὺ δὲν ἀφορᾶ στὴν δική μας πραγματικότητα. Ἴσως μάλιστα βαθειὰ μέσα μας νὰ πιστεύουμε πὼς ὁ πόλεμος ἔχει ἤδη λήξει, δίχως νὰ προλάβουμε νὰ λάβουμε μέρος σὲ κάποιαν μάχη του.
Μὰ δὲν εἶναι ἔτσι!!!
Ἡ ἐκδήλωσις τῆς 7ης Φεβρουαρίου, κατὰ τῆς κάρτας τοῦ δουλοποιημένου πολίτου, ἦταν ἀνεξάρτητη, διῳργανωμένη ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ πράγματι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἀκύρωσίν της καὶ στὴν ὁποίαν συμμετεῖχαν ἐπίσης πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας, ποὺ ὅμως ὑπεστήριξαν καὶ δὲν συνδιῳργάνωσαν.

Σημαντικὴ λεπτομέρεια:
Χρυσῆ αὐγὴ καὶ ἄρνησις κάρτας τοῦ πολίτου ΔΕΝ συμπορεύονται.
Ἐὰν πράγματι ἤθελαν νὰ ἀρνηθοῦν τὴν κάρτα θὰ πρωτοστατοῦσαν. Ἀντιθέτως ὅμως αὐτοὶ ἐμφανίσθηκαν ὡς κομῆτες μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ καπελώσουν μίαν ἐκδήλωσιν ποὺ ΔΕΝ εἶχαν ὀργανώση καὶ στὴν πραγματικότητα δὲν τοὺς ἐνδιέφερε. Μὲ σχεδὸν μισὸ ἑκατομμύριο ψηφοφόρους, μόλις μὲ ἕνα …ΚΙΧ θὰ γέμιζαν κάθε παράδρομο τῆς πλατείας Συντάγματος. Ἀντιθέτως αὐτοὶ παρευρέθησαν μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ φανοῦν, καπελώνοντας, βάσει τῆς κατοπινῆς προπαγάνδας, ὅλην τὴν διαδικασία.

Δεύτερον. Γνωστὸς βουλευτὴς τοῦ τΣΥΡΙΖΑ παρίστατο στὴν ἐκδήλωσιν τῆς 7ης Φεβρουαρίου. Δὲν ἀνεφέρθη τὸ ὄνομά του ὅμως ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Αὐτὸ κι ἐὰν εἶναι προστυχιὰ ἀπὸ μέρους τους.

Τρίτον. Ἡ κάρτα τοῦ δουλοποιημένου πολίτου ἀφορᾶ σὲ ὅλους μας, ἐφ΄ ὅσον καταπατᾶ βασικὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ τὸ Σύνταγμα.
Ὁ Συνταγματολόγος Ἰωάννης Σακκᾶς, στὴν ὁμιλία του, ἐκείνην τὴν ἡμέρα, τὸ ἀνέλυσε θαυμάσια!!!
(Λεπτομέρειες περισσότερες στὸν «ἀσυμπίεστο».)


Μέγιστον λοιπὸν τὸ νέο ἔγκλημα τῶν δημοσιοκάφρων, ἀλλὰ καὶ τῶν παπαγάλων τους.
Μέγιστον διότι ἡ κάρτα πολίτου εἶναι κάρτα δουλοποιήσεως, ἀλλὰ ἀποφεύγουν ἀκόμη καὶ νὰ τὸ θίξουν.
Μέγιστον διότι φύγαμε πιὰ ἀπὸ τὴν ἁπλῆ παραπληροφόρησιν καὶ περάσαμε στὴν ἀλλοίωσιν καὶ στὴν παραποίησιν γεγονότων.
Ἀλλὰ πληρώνονται πολὺ καλὰ γιὰ αὐτό:

Ἡ κάρτα δουλοποιημένου πολίτου ΔΕΝ εἶναι μόνον θρησκευτικὸ πρόβλημα!!!

Γιατί οἱ δημοσιοκάφροι ἐπιδιώκουν τήν καταστολή μας;

Ἡ κάρτα μᾶς ἀφορᾶ!
Δὲν εἶναι πρόβλημα τῶν ἄλλων. Εἶναι ἕνα ἠλεκτρονικὸ ἐργαλεῖο ἀκυρώσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐλέγχου τῶν κοινωνιῶν καὶ ἀπολύτου δουλοποιήσεως καὶ ἐξαθλιώσεως τῆς ἀνθρωπότητος.
Μὲ ἕνα …ΚΛΙΚ ὁ ὁποιοσδήποτε, ἀντιδραστικός, θὰ …ἐξαφανίζεται ἐὰν ἐνοχλῇ.
Ἡ φοροδιαφυγὴ δὲν θὰ παταχθῆ, διότι ἐὰν ἤθελαν νὰ τὸ κάνουν θὰ τὸ εἶχαν κάνη, ἐφ΄ ὅσον μόνον οἱ δικοί μας φόροι τοὺς ἐνδιαφέρουν, ποὺ θὰ περνοῦν μέσῳ τῶν τραπεζῶν στὰ χέρια τῶν τοκογλύφων, ἀφήνοντας στὰ ἐδῶ σαπρόφυτα κουδουνισμένα γερὲς ἀμοιβές, γιὰ νὰ μπουκώνονται καὶ νὰ μᾶς παραπληροφοροῦν. Ἀφῆστε τοὺς νόμους ποὺ αὐτοὶ ψηφίζουν γιὰ ἀσυλίες καὶ παραγραφές…

Ἄς εἴμαστε λοιπὸν πιὸ προσεκτικοί.
Ὅλα τὰ σαπρόφυτα θὰ προσπαθήσουν νὰ μᾶς παραπληροφορήσουν καὶ νὰ ἀλλοιώσουν τὴν πραγματικότητα, πρὸ κειμένου νὰ γελοιοποιήσουν ἤ νὰ ἀπαξιώσουν αὐτὴν τὴν πραγματικότητα. Καὶ ἡ πραγματικότης εἶναι ἐδῶ, πρὸ τῶν πυλῶν. Μᾶς ἀπειλεῖ καὶ μᾶς εἰρωνεύεται.

Ἄλλως τέ… Ἀποδεδειγμένα πλέον ὅλα αὐτὰ ποὺ μηχανεύοται ἡ φερομένη ὡς πολιτεία, πάντα στρέφονται κατὰ τοῦ κοινοῦ καλοῦ καὶ ὑπὲρ τῶν τραπεζιτῶν.
Κάθε φορὰ ποὺ τοὺς πιστέψαμε βρεθήκαμε μὲ βαρύτερα δεσμὰ ἁλυσοδεμένοι.

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, ὅπως καὶ ὁ μεσιὲ ντὲ λαφαζανί, οὔτε κατεδέχθησαν νὰ στηρίξουν τὴν ἐκδήλωσιν. Νά ὑποψιασθῶ τά …χειρότερα  ἤ νά εἶμαι βεβαία;

Υ.Γ. 2. Ὅλα τὰ κόμματα τῆς βο(υ)λῆς τους, πλὴν ἐντεταλμένης – καπελώτρας χρυσῆς αὐγῆς, ἔσπευσαν νὰ ἐξαφανισθοῦν καὶ νὰ ἀποσιωπήσουν τὸ γεγονός. Αὐτό δέν εἶναι ἀπό μόνον του ὕποπτον;

Υ.Γ.3. Μία ἐξαιρετικὴ ἐργασία, γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπιφέρει ἡ κάρτα δουλοποιήσεως τοῦ πολίτου, μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ:

(Visited 265 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ κάρτα δουλοποιημένου πολίτου ΔΕΝ εἶναι μόνον θρησκευτικὸ πρόβλημα!!!

  1. Ελα.
    Φτιαχτο, γραφτο, καπελωσε το κι αναρτησε το με δικα σου λογακια.

    – Σθεναρή αντίσταση της Χρυσής Αυγής ενάντια στην εθνική προδοσία: “Προδότης” και “Φιλιππινέζα των λαθρομεταναστών” ο Καμμένος
    http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/sthenarh-antistash-ths-chrushs-aughs-enantia-sthn-ethnikh-prodosia-prodoths#ixzz40RMSCr1G

    Οπως θες εσυ. Σε περιμενουμε

Leave a Reply