Ἡ Νέα Τάξις τρέφεται μὲ αἷμα…

Ἡ Νέα Τάξις δὲν ὑπολογίζει ζωὲς μικρῶν ἤ μεγάλων. Τρέφεται μὲ αἷμα καὶ πόνο!

Δύο χρόνια βίας ἐπηρέασαν βαθειὰ τὶς ζωὲς 580.000 παιδιῶν στὴν Οὐκρανία, τὸ 1/3 τῶν ὁποίων χρειάζεται ψυχοκοινωνικὴ ὑποστήριξη, σύμφωνα μὲ τὴν UNICEF!!!

 Two years of violence have deeply affected the lives of 580,000 Ukraine children, 1/3 of whom need psychosocial support, according to UNICEF.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply