Ἄν εἶσαι Ἕλλην καὶ δὲν ἔχεις χρῆμα …ψόφα!!!

Ἄν εἶσαι Ἕλλην καὶ δὲν ἔχεις χρῆμα ...ψόφα!!!

Ὑποδομὲς ὑγείας, οἱ ὁποῖες ἔχουν φτιαχτεῖ μὲ τὰ δικά μας χρήματα, ἀπὸ τὶς κρατήσεις τῶν ὑποχρεωτικῶν εἰσφορῶν καὶ οἱ ὁποῖες ἔχουν ἤδη καταῤῥεύσει ἐντελῶς τὰ τελευταία ἕξι χρόνια τῶν μνημονίων, καλοῦνται νὰ σηκώσουν τώρα καὶ τὸ βάρος τῆς περιθάλψεως χιλιάδων, ἐὰν ὄχι ἐκατομυρίων ἀλλοδαπῶν, κάθε λογῆς!!!

Ποιοι ανασφάλιστοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

-ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των προαναφερομένων.

-γ) Τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στην χώρα: i) Ανήλικοι έως 18 ετών. ii) Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης. iii) Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

ix) Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι αδείας διαμονής σε ισχύ είτε εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως επί αιτήσεως ανανεώσεως του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανεώσεως αποφάσεως ή κατά τον χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου. x) Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010 (Α’195) είτε του ν. 3386/2005 (Α’212) είτε του ν. 4251/2014 (Α’80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι αδείας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως επί αιτήσεως ανανεώσεως του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανεώσεως αποφάσεως ή κατά τον χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου. xi) Οι αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) από την ημερομηνία εκδηλώσεως της βουλήσεως υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή μεταγενεστέρου) και μέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη, δηλαδή με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά αποφάσεως επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής του ενδίκου μέσου της αιτήσεως ακυρώσεως.

-xii) Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το π.δ. 233/2003 (Α’233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3875/2010 (Α’158) «Κύρωση και εφαρμογή της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής. Επίσης, πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαιώσεως αποφάσεως αναβολής απομακρύνσεως.

δικαιολογητικὰ

Κοινωνικὴ πολιτικὴ μὲ ξένα κόλυβα, ἀνθρωπισμὸς μὲ ξένα λεφτά…
Ἄν εἶσαι Ἕλλην καὶ ἔχεις φράγκα, τρᾶβα σὲ ἰδιωτικό.
Ἐὰν δὲν ἔχῃς φράγκα, ἄσχετα μὲ τὸ ἐὰν πλήρωνες πολλὰ χρόνια, κᾶτσε καὶ περίμενε τὴν σειρά σου καὶ θὰ σὲ δοῦν, ἄν δὲν ἔχῃς ψοφήσῃ μέχρι τότε!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

 

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply