Τὸ ἔγκλημα δὲν στρέφεται κατὰ τοῦ ἐγκληματία

Ἡ τρομοκρατία δὲν κτυπᾶ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ τὴν παράγει παγκοσμίως.
Οὔτε τὴν Οὐγγαρία, ποὺ ἐπιμένει νὰ ἀνθίσταται στὸ Ἰσραὴλ καὶ νὰ τοῦ κλείνῃ τὴν «πόρτα»!

Τὸ ἔγκλημα δὲν στρέφεται κατὰ τοῦ ἐγκληματία1

Ὄσο οἱ κοινωνίες τῶν ἀντιφασιστῶν ἠλιθίων ἀρνοῦνται νὰ δοῦν τὸ πραγματικὸ πρόσωπο ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν κάθε μάσκα τρομοκράτου, ἡ τρομοκρατία θὰ προωθῆ τὰ σιωνιστικὰ συμφέροντα, κάτω ἀπὸ τὰ ἀνοικτὰ πόδια ἐκείνων ποὺ ἐπιμένουν νὰ βλέπουν πλασματικοὺς ἐχθρούς!

Εἶναι θέμα κοινῆς λογικῆς νὰ καταλάβουμε ὅτι πάντα ὁ ἐγκληματίας ἐπιδιώκει τὴν ἀπόκρυψη τοῦ δακτυλικοῦ του ἀποτυπώματος!

Καλέντζης Ἀριστοτέλης

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply