Τὸ ἀπόστημα τῶν Μ.Κ.Ο., οἱ ἀλληλέγγυοι καὶ τὸ φάρμακο

Εἶναι ἄραγε ἀπάτριδες, ἀνιστόρητοι, γενίτσαροι, 5η φάλαγγα ἤ ἀνθρωπιστές;
Ἕνα εἶναι βέβαιο:

Ἡ ἀπουσία τοῦ κράτους ἐκθρέφει  παρακράτος, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2014 ὑπάρχει μία ἔκρηξις ἱδρυσεως «ἁμαρτωλῶν» Μ.Κ.Ο.

Παράλληλα μεγεθύνεται ἡ εἰκόνα τῶν φερομένων ὡς «ἀλληλεγγύων».

Στοὺς τελευταίους, ὑποστηρίζει ὁ Ἴων Πολιάδης -ὁ ὁποῖος ἔζησε μαζύ τους γιὰ 20 ἡμέρες στὸν Πειραιᾶ- ἔχουν παρεισφρήσει ἄνθρωποι περιέργων σεξουαλικῶν προτιμήσεων εἴτε σεξουαλικὰ ἀπόκληροι, ἄλλοι μὲ ξένη ἰθαγένεια ἀλλὰ καὶ μία «παρτίδα» ἀντιεξουσιαστῶν, οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ ἔνα νέο καρκίνωμα, ἀγνοώντας τοὺς νόμους καὶ ὑποκαθιστώντας τὶς ἀρχὲς καὶ ἀδιαφορώντας ἀκόμη καὶ γιὰ αὐτὴν τὴν ὑπόσταση τῆς χώρας.

Ἔτσι οἱ μὲν «ἁμαρτωλές» Μ.Κ.Ο. κάνουν αὐτὸ ποὺ ξέρουν καλλίτερα, δηλαδὴ τὸν πλουτισμὸ τῶν ἰδρυτῶν τους, οἱ δὲ «ἀλληλέγγυοι» δημιουργοῦν ἕνα «φυτώριο» ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀφομοιώσῃ τοὺς ἁγνοὺς ἰδεαλιστές, κυρίως νέους, μὲ στόχο τὴν πολιτικὴ δύναμη…καὶ τὴν ἀνοησία.

Οἱ πρόσφυγες καὶ οἱ μετανάστες ἀποτελοῦν τὸ ἀπαραίτητο περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο ἐκθρέπτονται οἱ παραπάνω πρακτικές.

Ὡς ἐκ τούτου ἡ διατήρησις ἀλλὰ καὶ ἡ ἀναμενομένη «ἐπιδείνωσις  τοῦ προσφυγικού/μεταναστευτικοῦ προβλήματος εἶναι ἡ ἀπαραίτητη καὶ ἱκανὴ συνθήκη γιὰ τὴν περεταίρω ἀνάπτυξή τους. Μία ἐξέλιξις, ἡ ὁποία εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη, ἀφοῦ ἁμαρτωλὲς ΜΚΟ καὶ «ἀλληλέγγυοι» ἀναλώνουν τὸν χρόνο τοὺς, πέραν ἀπὸ τὰ νομιμότυπα καὶ στὴν δημιουργία ἐνὸς ταραγμένου κλίματος ἐνῶ στρέφουν τοὺς μέχρι τώρα φιλόξενους Ἕλληνες πολίτες ἐναντίον τῶν προσφύγων καὶ μεταναστῶν.

Ὡς λύσις προβάλλει ἡ σωστὴ ἐνημέρωσις τῶν μεταναστῶν ἀπὸ τὸ κράτος μὲ ἀνάδειξη τῶν πραγματικῶν κινήτρων τῶν ἁμαρτωλῶν Μ.Κ.Ο καὶ τῶν «ἀλληλεγγύων».

Ὡστόσο γιὰ τὴν πρόληψη τῶν διαφαινομένων ἐντάσεων καὶ ἕως τὸ κράτος νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὶς ἰδεοληψίες του καὶ νὰ ἐπαναφέρῃ τὴν νομιμότητα, πρέπει νὰ ἀναλάβουν «δράση» οἱ πολῖτες μὲ ὅλπο τοὺς νόμους.

Ὥστε, ὅπου παρατηρεῖται παρανομία, αὐθαιρεσίιά, καταπάτησις περιουσιῶν, ἢ ὑποκατάστασις ἀρχῆς, οἱ πολίτες ὀφείλουν νὰ ἀπευθύνονται στὶς ἀρμόδιες ἀστυνομικές, λιμενικές καὶ εἰσαγγελικὲς ἀρχές. Καὶ ὅπου οἱ ἀρχὲς δὲν πράξουν τὸ καθῆκον τους  τότε θὰ πρέπη νὰ κατατεθοῦν μηνύσεις γιὰ παράβαση καθήκοντος. Ὄχι μόνον κατὰ τῶν ἐκτελεστικῶν ὀργάνων ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ συνόλου τῆς ἱεραρχίας.

Παράλληλα νὰ συγκεντρώνουν πληροφορίες γιὰ τὸ ποιὸν καὶ τὴν δράση ἀτόμων, ποὺ ὑπὸ τὸν μανδύα τοῦ «ἀνθρωπιστοῦ» καταφεύγουν σὲ πράξεις παράνομες οἱ ὁποῖες στρέφονται κατὰ τῶν πολιτῶν καὶ τῆς χώρας.

Εἶναι δὲ ἄκρως περίεργο τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῶ τὸ κράτος διαθέτει δεκάδες ἐκατομμύρια γιὰ τὴν σίτιση καὶ τὴν στέγαση προσφύγων καὶ μεταναστῶν δὲν δαπανὰ ἔνα ἐλάχιστο ποσὸ γιὰ νὰ παράξῃ ἐνημερωτικὰ φυλλάδια.
Ἀντίθετα, ἐπιτρέπει τὴν ἀσυδοδία καὶ τὴν παραπληροφόρηση τῶν «ἀλληλεγγύων».

Ἐκτὸς ἐὰν ἀληθεύῃ ὅτι πίσω ἀπὸ κάποιες «ἁμαρτωλές» Μ.Κ.Ο. κρύβονται κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι.

Τὸ ἀπόστημα τῶν Μ.Κ.Ο., οἱ ἀλληλέγγυοι καὶ τὸ φάρμακο

Ἰωάννης Δέμος

(Visited 221 times, 1 visits today)
Leave a Reply