Ἄγνωστες πηγὲς τοῦ δουλεμπορίου (1)

Πολλοὺς αἰῶνες πρὶν τὸ διατλαντικὸ δουλεμπόριο, οἱ ἑβραῖοι κυριαρχοῦσαν στὸ δουλεμπόριο σὲ ὁλόκληρον τὸν Δυτικὸ κόσμο, τὰ τελευταία 2.000 χρόνια. Ἀκόμη καὶ τὸν καιρὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.

ΠΗΓΕΣ:

Ἑβραϊκὴ ἐγκυκλοπαίδεια, τόμος 10. σελὶς 48:

Τὸ ἐμπόριο τῶν σκλάβων ἦταν ἡ κυρία βιοποριστικὴ πηγὴ γιὰ τοὺς ἑβραίους τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.

————————————————————

5ος μ.Χ αἰών, Πάπας Gelasius

Ἔδωσε τὸ δικαίωμα στοὺς ἑβραίους νὰ εἰσαγάγουν σκλάβους, ἀρκεῖ νὰ μὴν ἦταν χριστιανοί.

————————————————————

8ος μ.Χ αἰὼν Solom A

Ἔδωσε τὸ δικαίωμα στοὺς ἑβραίους νὰ ἀσκοῦν δουλεμπόριο.

————————————————————

Ἑβραϊσμὸς τοῦ Νέου Κόσμου

New World Jewry 1493-1825 : Requiem for the Forgotten

SEYMOUR B. LIEBMAN (Ἑβραῖος Ἱστορικός)

Ποιοὶ ἦταν οἱ ἰδιοκτῆτες καὶ ποιοὶ ἐπάνδρωσαν τὰ καράβια ποὺ ἔκαναν δουλεμπόριο.

«Ἦλθαν μὲ πλοῖα ποὺ μετέφεραν Ἀφρικανοὺς μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς πουλήσουν γιὰ σκλάβους. Τὸ δουλεμπόριο ἦταν ἕνα μονοπώλιο τοῦ στέμματος καὶ οἱ ἑβραῖοι συχνὰ διῳρίζοντο ὡς ἀντιπρόσωποι γιὰ νὰ πουλήσουν τοὺς σκλάβους.»

«Αὐτοὶ (οἱ ἑβραῖοι) ἦσαν οἱ μεγαλύτεροι ἐμποροπλοίαρχοι σὲ ὁλόκληρη τὴν περιοχὴ τῆς Καραϊβικῆς, ὅπου τὸ ἐμπόριο μὲ καράβια ἦταν μία κυρίως ἑβραϊκὴ ἐπιχείρησις».

«Τὰ πλοῖα ὄχι μόνον ἀνῆκαν σὲ ἐβραίου, ἀλλὰ ἦσαν ἐπανδρωμένα ἀπὸ ἑβραϊκὰ πληρώματα, κάτα ἀπὸ τὶς διαταγὲς ἑβραίων καπετάνιων. »

————————————————————

JEWS AND JUDAISM IN THE UNITED STATES

A DOCUMENTARY HISTORY

MARC LEE RAPHAEL

(ἐπιφανὴς ἑβραῖος ἱστορικός)

 

[Οἱ ἑβραῖοι ἔμποροι ἔπαιξαν ἕναν μείζονα ῥόλο στὸ δουλεμπόριο. Στὴν πραγματικότητα, σὲ ὅλες τὶς ἀμερικανικὲς ἀποικίες, εἶτε αὐτὲς ἦσαν γαλλικές, εἶτε βρεταννικὲς ἢ ὁλλανδικές, οἱ ἑβραῖοι ἔμποροι συχνὰ κυριαρχοῦσαν.]

[Ἦταν δίχως ἄλλο ἀλήθεια στὴν Βόρειο Ἀμερική, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 18ου εἰῶνος, οἱ ἑβραῖοι πῆραν μέρος στὸ «τριγωνικὸ ἐμπόριο» ποὺ ἔφερε σκλάβους ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ στὶς Δυτικὲς Ἰνδίες καὶ τοὺς ἀντήλλαξαν μὲ μελάσσα, ποὺ στὴν συνέχεια μετεφέρετο στὴν Νέα Ἀγγλία καὶ μετετρέπετο σὲ ῥοῦμι, γιὰ νὰ πουληθῇ στὴν Ἀφρική].

[Ὁ Ἰσαὰκ Ντὰ Κόστα ἀπὸ τὸ Τσάρλεστον στὰ 1750, ὁ Ντέιβιντ Φράνκς, ἀπὸ τὴν Φιλαδέλφεια, στὰ 1760 καὶ ὁ Ἀαρὸν Λοπέζ, ἀπὸ τὸ Νιούπορτ, στὰ τέλη τοῦ 1760 καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 1770, κυριάρχησαν στὸ ἑβραϊκὸ δουλεμπόριο σκλάβων στὴν Ἀμερικανικὴ Ἤπειρο.]

————————————————————

Οἱ ἑβραῖοι ἱστορικοὶ καταγράφουν ὅλα τὰ ἑβραϊκὰ τεκμήρια, ποὺ δείχνουν ὅτι τὸ δουλεμπόριο ἦταν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἑβραϊκὴ δραστηριότητα. Οἱ δημοπρασίες σκλάβων, σὲ ὅλην τὴν Ἀμερική, θὰ ἔπρεπε νὰ τελειώσουν μὲ ἑβραϊκὲς διακοπές.

JUDEUS NO BRASIL COLONIAL

Οἱ ἑβραῖοι στὴν ἀποικιακὴ Βραζιλία

Ἄρνολντ Γουίτζνερ

Ἑβραῖος ἱστορικὸς τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητος τῶν Η.Π.Α.

Σελίδες  72 καὶ 73:

[Οἱ ἀγοραστὲς ποὺ ἐμφανίστηκαν στὶς δημοπρασίες δούλων ἦσαν σχεδὸν πάντοτε ἑβραῖοι καὶ ἐξ αἰτίας τῆς ἐλλείψεως ἀνταγωνιστῶν μποροῦσαν νὰ ἀγοράσουν σκλάβους σὲ χαμηλὲς τιμές. Ἐὰν ἐτύγχανε ἡ ἡμερομηνία μίας δημοπρασιάς νὰ πέσῃ στὴν ἴδια ἡμέρα μὲ μία ἑβραϊκὴ ἑορτή, ἡ δημοπρασία θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναβληθῇ.] 

————————————————————

Ὁ ἑβραϊσμὸς τῶν Η.Π.Α. 1776-1985

United States Jewry

1776-1985

Jacob Marcus

Σελὶς 586: Κατὰ τὴν διάρκεια ὅλου τοῦ 18ου αἰῶνος, ἔως καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου, οἱ ἑβραῖοι στὸν Βοῤῥὰ εἶχαν μαύρους ὑπηρέτες.

Τὸ 1820, περισσότερες ἀπὸ τὸ 75% ὅλων τῶν ἑβραϊκῶν οἰκογενειῶν στὸ Τσάρλεστον, τὸ Ῥίτσμοντ καὶ τὴν Σαβάννα εἶχαν σκλάβους.

Περίπου τὸ 40% ὅλων τῶν ἑβραίων ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων στὶς Η.Π.Α. κατεῖχε ἕναν σκλάβο, ἢ περισσοτέρους.

Τὸ ἱστορικὸ τεκμήριο εἶναι ὅτι λιγότερο τοῦ 5% τῶν μὴ ἑβραίων λευκῶν στὸν Νότο κατεῖχε σκλάβους, ἐνᾦ σὲ ὅλην τὴν Ἀμερικὴ μόλις τὸ 2% τῶν λευκῶν κατεῖχαν σκλάβους.

Τὴν ἴδια στιγμὴ τὸ 40% τῶν ἑβραίων ἰδιοκτητῶν ἀκινήτων κατεῖχαν σκλάβους.

Προσέξτε ὅτι παρ’ ὅλα ααὐτὰ οἱ μόνοι ποὺ κατηγοροῦνται γιὰ τὴν δουλεία τῶν μαύρων εἶναι οἱ λευκοί.

Ἐὰν καὶ στὴν πραγματικότητα οἱ ἑβραῖοι κατεῖχαν σκλάβους, σὲ ποσοστὸ 2000 % περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι οἱ Λευκοί.

————————————————————

Ἐγκυκλοπαίδεια Britannica

Jacob Marcus

Στὰ σκοτεινὰ χρόνια (Μεσαίωνα), τὸ ἐμπόριο τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ κυρίως τὸ ἐμπόριο σκλάβων εὑρίσκετο στὰ χέρια τῶν ἑβραίων.

Οἱ ἑβραῖοι δὲν ἦσαν μόνον οἱ κύριοι δουλέμποροι, ἀλλὰ εἶχαν περισσοτέρους κατὰ κεφαλὴν σκλάβους ἀπὸ ὅ,τι οἱ μὴ ἑβραῖοι.

————————————————————

Μία ἱστορία ἑβραίων ἀπὸ τὴν Βαβυλώνιο αἰχμαλωσία, ἔως τὸ τέλος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

A History of the Jews

From Babylonian Exile To the End Of World War II

Solomon Grayzel

Ἑβραϊκὴ Ἐκδοτικὴ Ἑταιρεία τῆς Ἀμερικῆς

«Οἱ ἑβραῖοι ἦσαν οἱ πιὸ ἐπίδοξοι δουλέμποροι στὴν εὐρωπαϊκὴ κοινωνία».

————————————————————

WHO BROUGHT THE SLAVES TO AMERICA

Walter White, Jr

Who Brought the Slaves to America – Walter White Jr. – Full film (SD)

 

Who Brought The Slaves ToAmerica_663

Who Brought The Slaves To America_663 pdf

————————————————————

Who Brought the Slaves to America? — Jewish Involvement In Black Slave Trade

Who Brought TheSlaves ToAmerica–JewishInvolvementInBlackSlaveTrade

————————————————————

Jewish Slave Ships

Name of ship & owners-

 “Abigail” – Aaron Lopez, Moses Levy, Jacob Franks

 “Crown” – Issac Levy and Nathan Simpson

 “Nassau” -Moses Levy

“Four Sisters” -Moses Levy

“Anne & Eliza” -Justus Bosch and John Abrams

 “Prudent Betty” – Henry Cruger and Jacob Phoenix

 “Hester” – Mordecai and David Gomez

 “Elizabeth” – Mordecai and David Gomez

 “Antigua” – Nathan Marston and Abram Lyell

 “Betsy” – Wm. De Woolf

 “Polly” – James De Woolf

 “White Horse” – Jan de Sweevts

 “Expedition” – John and Jacob Roosevelt

 “Charlotte” – Moses and Sam Levy and Jacob Franks

 “Caracoa” – -Moses and Sam Levy

jewish slave ships

————————————————————

The Secret Relationship Between Blacks and Jews Volume One

The Secret Relationship between Blacks and Jews.pdf

The Secret Relationship Between Blacks & Jews, Volume 2 Book Review

The Secret Relationship Between Blacks and Jews, Second Edition (Volume 2)

Jews Selling Blacks

Jews & Slavery:

Three Books by the Nation of Islam

Sodowsky-Slave-Sale-Announcement-1832

Ἄγνωστες πηγὲς τοῦ δουλεμπορίου (1)

Sodowsky-Slave-Sale-Announcement-1832

The Nation of Islam-The_Secret Relationship between Blacks and Jews Volume 2.zip

The Secret Relationship Between Blacks and Jews: How Jews Gained Control of the Black American Economy

ἔρευνα Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 331 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἄγνωστες πηγὲς τοῦ δουλεμπορίου (1)

 1. Ευτυχως που υπαρχουν και συνεργασιμοι αναγνωσται.

  Διαβαζω απο αλλο εργο….

  “””ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ:

  Σχετικά με το χθεσινό δημοσίευμά σας «Συντρόφια alert! Αμερικάνικο κρουαζιερόπλοιο στην Κούβα μετά από 50 χρόνια, έχω να προσθέσω τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

  Η εταιρεία Carnival –η μόνη που πήρε άδεια για κρουαζιέρες στην Κούβα, από την αμερικανική και την κουβανική κυβέρνηση- ανήκει στον «περιούσιο» Τεντ Άρισον, ο οποίος πληρώνει τους υπαλλήλους του, το… αστρονομικό ποσό, κάτω από $1.50 δολάρια την ώρα.

  Αναφέρει σχετικά το οβρεοWikipedia:

  «The company has reportedly been paying wages under $1.50 per hour to employees with low-to-nonexistent benefits, such as holidays or minimal vacations. Monthly salaries of the high paid workers is around $1,300. The crew wages are supplemented by gratuities, and one former Carnival crew member cited that crew receive up to 95% of their income from tips. Employees report strenuous working conditions such as 14-hour shifts with no days off. As of October 2013, they are also revoking retirement benefits».

  Ζήτω η σκλαβιά και η επανακαλπαζουσα πουτανιά στα εβραιοκαζινα της Αβανας απ’ τα 9, και με την βουλα των συντρόφων Κάστρο!

  Μπατιστα Ζεις!
  Εσυ τους οδηγεις!

  https://www.youtube.com/watch?v=GUE0si2llTY “”””””

  • Καλέ, ἄμε νὰ δῇς ποιὲς χῶρες ἔσπευσαν πρῶτες νὰ δημιουργήσουν τὸ ΔΝΤ καὶ μετὰ τὰ λέμε…

 2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἄγνωστες πηγὲς τοῦ δουλεμπορίου (2) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply