Ὁ «ὑγειής» πληθωρισμός…

Ἡ ἴδια ἡ FED δημοσιεύει πὼς ἡ ποσότητα χρήματος ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ 800% τὰ τελευταῖα 15 χρόνια, μοῦ ἐπεσήμανε ὁ φίλος Μᾶνος ἐχθές.
Τὸ ὅ,τι δὲν ὑπάρχει πληθωρισμὸς τιμῶν στὸν CPI εἶναι ἔνα πολὺ σύνθετο καὶ ἐνδιαφέρον θέμα.
Οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις εἶναι κυρίως αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἐκτινάξει τὴν παραγωγικὴ ἱκανότητα ὥστε νὰ ὑπάρχῃ ἀφθονία ἀγαθῶν σὲ χαμηλὲς τιμές.

Αὐτὲς οἱ τιμὲς ὅμως θὰ ἦταν πολὺ φθηνότερες σὲ διάφορες στιγμὲς καὶ περιόδους, ἂν ἐπιτρεπόταν νὰ γίνῃ ἐκκαθάρισις τῆς ἀφθονίας, trade off, μὲ μιὰ σχετικὰ σταθερὴ ποσότητα χρήματος.
Αὐτὸ θὰ σήμαινε πὼς ὁ κόσμος θὰ εἶχε τὴν δυνατότητα ἀποκτήσεως πολλῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν μὲ τὸ ὑπάρχον στὸκ χρήματος, πάντα σὲ συγκεκριμένες χρονικὲς περιόδους.

Ἡ ἐμμονὴ τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν καὶ τῶν κυβερνήσεων μὲ τὸν «ὑγιῆ» πληθωρισμὸ καὶ τὸ «παραγωγικὸ χρέος», φαίνεται νὰ στερῇ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μεγάλα μερίσματα πλούτου. Τὸ νόμισμα ἔχει ὅλη τὴν σημασία τοῦ σύμπαντος, ὅταν δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται μέσω ἐθελοντικὴς συναλλαγῆς νὰ διαμορφώνῃ τὴν τιμὴ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν.
Τὸ ἴδιο καὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ οἱ ὑπηρεσίες ἔχουν ὅλη τὴν σημασία τοῦ σύμπαντος ὅταν δὲν ἀφήνεται νὰ διαμορφώσουν τὴν τιμὴ τοῦ συναλλακτικοῦ μέσου. 

Οὐδέποτε κάποια κεντρικὴ ἀρχὴ  θὰ μπορέσῃ νὰ ἔχῃ τὰ δεδομένα ποὺ χρειάζεται, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ καθορίσῃ τὴν ποσότητα χρήματος ποὺ χρειάζεται μία οἰκονομία.
Μόνον ἡ ἀγορὰ μπορεῖ νὰ δόσῃ αὐτὰ τὰ σήματα, τὶς πληροφορίες, ὥστε νὰ γίνεται γρήγορα ἡ ἐκκαθάρισις, τὸ trade off, ἀνάμεσα σὲ ἀγαθά, ὑπηρεσίες καὶ χρῆμα.
Ἀκολούθως, θὰ γίνεται ὀρθότερη κατανομὴ πόρων, ἐργασίας καὶ κεφαλαιακὴ διάρθρωσις.

Ὁ «ὑγειής» πληθωρισμός...

Μαραμῆς Εὐθύμης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply