Χαρτονομίσματα ἤ κέρματα;

Χαρτονομίσματα ἤ κέρματα;1Διαβάσαμε αὐτό:

Οι Ελληνες πληρώνουν… με κέρματα μετά τα capital controls

Προσέχουμε αὐτό:

«Σημειώνεται, ότι το καθεστώς εκδόσεως και διαχειρίσεως των κερμάτων δεν ταυτίζεται με αυτό των τραπεζογραμματίων, καθώς, στην ουσία, τα κέρματα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του κάθε κράτους.»

Καὶ θυμόμαστε μίαν πολὺ σημαντικὴ πρότασιν, ποὺ ἀπὸ τὸ 2012 κατέθεσε ὁ φίλος μας Χρυσόστομος:

«…Ἐπειδὴ τὸν τελευταῖο καιρὸ πολλοὶ μας σώζουν καταθέτω τὴν πιὸ ῥεαλιστικὴ πρόταση για τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸν δανεισμό.
Ἡ πρότασις δὲν χρεώνεται οὔτε κἄν μὲ 0,5% τόκο γιὰ 99 χρόνια.

Μία πρότσις γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίση:

Ὅλοι ῥωτοῦν ποῦ θὰ βροῦμε χρήματα καὶ φαντάζονται ὅτι μᾶς στέλνουν κοντένερ ἡ Μέρκελ καὶ ἡ Bild μὲ δὶς εεὐρῶ ἐκτυπωμένα.

Λάθος.

Νούμερα σ’ ἔναν ὑπολογιστὴ εἶναί ποὺ πηγαίνουν ἀπὸ τὸ ἕνα κελλὶ ἑνὸς excel σ’ ἔνα ἄλλο.Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ ἁπλῆ λύσις τοῦ 2εύρου, ποὺ κάθε χώρα μπορεῖ νὰ βγάλη ἀπὸ τὸ νομισματοκοπεῖο της.

Ἂς πᾶμε νὰ δοῦμε τὶ σημαίνει αὐτὸ στὴν πράξη.
Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι θέλουμε 10 δὶσεκατομμύρια εὑρῶ. Ἔλλειμμα προϋπολογισμοῦ ἢ ταλληράκια γιὰ τοὺς τόκους.

Τὰ 10 δὶσεκατομμύρια μεταφράζονται σὲ 5 δισεκατομμύρια 2ευρα.

Τὸ δίευρο ἔχει βάρος 8.5 γραμμάρια.

Ἀπαιτοῦνται συνολικὰ 42.500 τόννοι.
Ἡ κυρία σύνθεσις εἶναι 75% χαλκὸς καὶ 25% Νικέλιο, δύο μέταλλα ποὺ ἐξορύσσονται στὴν Ἑλλάδα καὶ κατὰ τὸ (καταργηθέν) ΙΓΜΕ τὰ ἀποθέματα χαλκοῦ ἀνέρχονται σὲ 800.000 τόννους, μὲ σημερινὴ ἀξία, σὰν μετάλλευμα, κοντὰ στὰ 5 δισεκατομμύρια, ἀλλὰ ἐὰν μετασχηματισθοῦν σὲ δίευρα μᾶς κάνουν 180 δισεκατομμύρια!!!

Πληρώνουμε μὲ δίευρα σὲ ὅλους ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
Τὰ 10 δισεκατομμύρια σὲ δίευρα = 42.500 τόννοι.
Θέλουν μὲ 22 τόννους ἀνὰ κοντέινερ= κοντὰστὰ  2.000 κοντέινερ.

Τώρα ποιὸς τρελλὸς θὰ στείλη κοντέινερ νὰ φορτώσῃ τὰ δίευρα, μὲ κόστος τοὐλάχιστον 3.000 εὐρῶ ἀνᾲ κοντέινερ (τιμὴ πιάτσας), ἀσφάλιστρα, περιεχόμενον κάθε κοντέινερ κοντὰ στὰ ἕξι (6) ἑκατομμύρια εὐρῶ καὶ ἀντὶ νὰ τὰ ἀποθηκεύσῃς.
Θὰ μᾶς παρακαλοῦν νὰ μᾶς κάνουν ἔκπτωση!

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ ὀνομαστικὴ τιμὴ τοῦ διεύρου θὰ τινάξη τὶς τιμὲς τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ νικελίου στὰ ὕψη.

Ἁπλᾶ βᾶλτε τὴν φαντασία σας νὰ δουλέψῃ γιὰ τὸ τὶ ἔπεται στὴν συνέχεια…»

Χρυσόστομος Μπλᾶνας

Μία σοβαρὴ πρότασις γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὴν κρίσι!

Τὴν ὑποσημείωσιν ἐνετόπισε ὁ φίλος Παπανικολάου Σωτήρης, μὲ τὸ ἐξῆς σχόλιον:

«Αὐτὴ ἡ ὑποσημείωσις κάτι μοῦ λέει, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν μπορῶ νὰ προσδιορίσω τί…»

Τὸ ἐὰν λοιπὸν λειτουργοῦμε, ἤ ὄχι, μὲ κάποιες δυνάμεις ποὺ ἕλκουν «πληροφορίες» ἀπὸ τὸ ὑποσυνείδητον, ἤ ὄχι, εἶναι ἄλλη παράμετρος.
Τὸ ἐὰν τελικῶς θὰ σωθοῦμε ἤ θὰ χαθοῦμε εἶναι ἕνμα σοβαρὸ ἐρώτημα, ποὺ δὲν θὰ ἀπαντήσω ἐγώ, ἀλλὰ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ μᾶς δοῦν στὴν κόλασιν.
Νὰ θυμηθοῦμε ἐπίσης τὴν ἀγωνία καὶ τὸν ἀγῶνα κάποιων (ποιῶν ἄρα γέ;) νὰ μᾶς φορτώνουν μὲ χαρτονομίσματα, τὸ 2011, ὅταν οἱ Ἕλληνες ἀπέσυραν τὰ χρήματά τους ἀπὸ τὶς τράπεζες…

Χαρτονομίσματα ἤ κέρματα;2

πηγὴ

…γιὰ νὰ καταλάβουμε πὼς τὸ παιχνίδι εἶναι στημένο καὶ δὲν θὰ μᾶς ἐνηρώσουν γιὰ τὶς ἀλήθειες παρὰ μόνον ἐὰν θὰ …πνιγόμεθα κυριολεκτικῶς (κι αὐτὸ γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους…!!!).
Ἔως τότε θὰ προσπαθοῦν νὰ μᾶς ξεσκίζουν μὲ ὅλες τὶς εὐκαιρίες.

Ὑπ’ ὄψιν φυσικὰ πὼς ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη καὶ τὰ χρήματα ποὺ ἐκδίδει τὸ νομισματοκοπεῖον δὲν μᾶς ἀνήκουν ἀπολύτως…
Ἐφ΄ ὅσον ἄλλος ἐπιβλέπει – ἀποφασίζει – ὁρίζει τὸ πόσα, πότε, ποῦ, γιατί, ὑπὸ ποίαν ἐπίβλεψιν καὶ ὑπὸ ποίες προϋποθέσεις θὰ τυπωθοῦν-κοποῦν…
Ἐφ’  ὅσον ἄλλοι καθορίζουν κι ὁρίζουν τὶς παραμέτρους «ἀνταλλαγῆς» καὶ «ἰσοτιμίας» ἐργασίας – χρήματος, μὲ ὅρους ποὺ δουλοποιοῦν κάθε ἀνθρώπινον ὄν, παγκοσμίως…
Ἐφ΄ ὅσον ἔχουμε, σὰν ἄτομα, ἀποδεχθεῖ τὴν …Μοίρα μας, ἀναφορικῶς μὲ τὸ χρῆμα (λόγῳ συστηματικῆς ἐκπαιδεύσεώς μας σὲ συνθῆκες δουλείας)…
…εἶναι στὴν οὐσίαν παράλογον νὰ θεωροῦμε πὼς μποροῦμε, μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ κελλὶ ποὺ μᾶς ἔχωσαν, νὰ βλέπουμε ἐλπίδες διασώσεως. Οὔτε θέλουν νὰ μᾶς σώσουν κάποιοι, ἐφ΄ ὅσον εἶναι σαφῶς πιὸ πρακτικὸ τὸ νὰ παραμένουμε δουλάκια ἐλεγχόμενα καὶ πρόθυμα.
Ἄλλως τέ… Εἶναι πασιφανὲς πὼς ἡ Ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ τελειώνει στὸ ἐπίπεδον τῆς αὐτοδιαχειρίσεώς του. Ὅταν συναινοῦμε στὴν δουλοποίησίν μας (συσχετισμὸς χρήματος-ἐργασίας), αὐτομάτως παραμένουμε στὰ κελλιά, ποὺ ἄλλοι μᾶς ὅρισαν, διαπραγματευόμενοι ὄχι τὴν ἐλευθερία μας, ἀλλὰ τὶς …παροχὲς ποὺ θὰ μᾶς δοθοῦν ἀπὸ τοὺς δεσμοφύλακες.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ  κεντρικὸν ἐρώτημα φυσικὰ παραμένει: «Πῶς γίνεται, μία τόση δά μικρή χώρα, μέ μίαν οἰκονομία -«πορδή», γιὰ τὰ δεδομένα τοῦ πλανήτου, νά μπορῇ νά «παίζῃ» στά θέματα οἰκονομικῶν ἰσοῤῥοπιῶν, σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον»;  Ἡ ἀπάντησις φυσικὰ δὲν κρύβεται στοὺς ἀριθμούς.

Ὅλο τὸ σχετικὸν δημοσίευμα:

Ολοένα και περισσότερα κέρματα χρησιμοποιούν οι Έλληνες στις συναλλαγές τους. Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει από το διαρκώς αυξανόμενο ποσό που εκδίδει (κόβει) κάθε χρόνο το Εθνικό Νομισματοκοπείο, μετά από έκγριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Περίπου ενάμιση χρόνο μετά την επιβολή των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών, η Ελλάδα εκδίδει- αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας της- από τα περισσότερα κέρματα. Γεγονός που μπορεί να συνδέεται, είτε με την σημαντική υποχώρηση του βιοτικού επιπέδου των νοικοκυριών, είτε με το γεγονός ότι οι Έλληνες ανακάλυψαν την πραγματική αξία των κερμάτων στις καθημερινές συναλλαγές τους.

Ανεξάρτητα, όμως, από τα «κίνητρα», η Ελλάδα έλαβε άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εκδώσει την επομένη χρονιά (2017) κέρματα αξίας 106,3 εκατ. ευρώ. Αυτό το ποσό είναι από τα υψηλότερα που ενέκρινε η ΕΚΤ, αν συγκριθεί, για παράδειγμα, με την Ιταλία, που θα εκδώσει μόνο 94,2 εκατ. ευρώ, την Αυστρία 87,2 εκατ. ευρώ και την Πορτογαλία 62 εκατ. ευρώ. Τα περισσότερα κέρματα, αξίας 419 εκατ. ευρώ, θα εκδώσει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η Γερμανία και ακολουθεί η Ισπανία με 359 εκατ. ευρώ.

Πάντως, και το 2016 η Ελλάδα ήταν σχεδόν στην κορυφή των κρατών της Ευρωζώνης. Την χρονιά που εκπνέει σε λίγες ημέρες, η χώρα μας εξέδωσε κέρματα αξία 79,5 εκατ. ευρώ. Αυτή η «υπερδραστηριότητα» στην έκδοση κερμάτων ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2015. Την χρονιά αυτή η χώρα μας, ενώ είχε λάβει άδεια από την ΕΚΤ να εκδώσει κέρματα αξίας 13,3 εκατ. ευρώ, στην συνέχεια το υπουργείο Οινονομικών ζήτησε να αυξηθεί αυτό το πλαφρόν στα 52,7 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται, ότι το καθεστώς εκδόσεως και διαχειρίσεως των κερμάτων δεν ταυτίζεται με αυτό των τραπεζογραμματίων, καθώς, στην ουσία, τα κέρματα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του κάθε κράτους.

ΑΠΕ

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply