Ὑποδεχόμενοι τὸ 2017…

Στὴν ἀρχαιότητα ὁ πολὺς κόσμος ἐσέβετο τὰ θρησκευτικὰ μοντέλα κοσμοθεάσεως, ὅπως καὶ σήμερα ἄλλωστε.

Τότε βέβαια οἱ γνῶστες (καὶ ἦσαν πολλοί) ἐγνώριζαν τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχε ἰδιαιτέρα διαμάχη ἀνάμεσα στὶς δύο ἀπόψεις.
Γιὰ παράδειγμα τὸ θρησκευτικὸ μοντέλο ἔλεγε ὅτι τὸ κέντρο εἶναι ἡ γῆ καὶ γύρω της γυρνᾶ ὁ Ἥλιος.
Ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια ὅμως οἱ ἐπιστήμονες εἶχαν τεκμηριώση τὸ ἀληθινὸ μοντέλο καὶ τὸ εἶχαν μετρήση, καὶ οὔτε γάτα οὔτε ζημιά.
Ἤξεραν ὅτι ἡ γῆ γυρνᾶ γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιο μὲ ἐλλειπτικὴ τροχιά, καὶ ἤξεραν ἀκόμη καὶ διαστάσεις καὶ ἀποστάσεις τῶν πλανητῶν.

Ταὐτοχρόνως ἐσέβοντο τὸν μῦθο τοῦ ἅρματος τοῦ Ἡλίου ποὺ κάθε πρωὶ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ γιὰ νὰ καταλήξῃ στὴν Δύση, γιατὶ αὐτὸς ὁ μῦθος κρύβει συμβολισμοὺς καὶ βασίζεται στὴν ἁπλῆ παρατήήρηση.

Σήμερα τὰ πράγματα δὲν εἶναι τόσο ῥόδινα.
Ἐὰν βγῇς δημόσια νὰ πῇς ὅτι ὁ μῦθος τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι ψεύτικος καὶ ὅτι ἁπλᾶ κρύβει μερικοὺς παγανιστικοὺς συμβολισμούς, θὰ σὲ ποῦν ἄθεο, κομμουνιστὴ καὶ θὰ σὲ κατηγορήσουν ὡς παγανιστὴ ἀντίχριστο κλπ… 

Τὸ ἴδιο πρᾶγμα ἰσχύει καὶ ἐὰν πῇς σὲ ἔναν μουσουλμάνο ὅτι δὲν ἰσχύει ὁ μῦθος μὲ τὶς 72 παρθένες στὸν παράδεισο.

Κρίμα στὸ 2017 νὰ ὁρίζουμε τὴν ζωή μας βάσει οἰκουμενικῶν μύθων καὶ ὄχι βάσει τῆς πραγματικότητος.

Φουστέρης Γιάννης

εἰκόνα

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply