Χρειάζονται κι ἄλλους, πολλοὺς μετανάστες, στὴν Γερμανία!!!

Γερμανία: «Χρειαζόμεθα κι ἄλλους μετανάστες»!!!

Κι ἄλλο αἶμα ἀπαιτεῖ τὸ ἀδηφάγο τέρας τοῦ Βερολίνου!
Σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τοῦ περιοδικοῦ «Der Spiegel», ἡ Γερμανία χρειάζεται περισσοτέρους  μετανάστες, ἀπὸ ὅ,τι εἶχε ἀποῤῥοφήσει τὰ τελευταία χρόνια, ὡστὲ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν ἀγορὰ ἐργασίας, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει πρόβλημα ἐργατικῶν χεριῶν.

Μὴν ἀκοῦτε ποὺ μιλοῦν γιὰ προβλήματα μὲ τοὺς μετανάστες, ἢ τὴν ἐκλογικὴ πτώση τῆς Μέρκελ καὶ τὴν ἄνοδο τῶν ξενοφοβικῶν κομμάτων. Ἐδῶ μία εἶναι ἡ πραγματικὴ «κυβέρνησις», ποὺ λαμβάνει αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις: Ἡ «Ὁμοσπονδία Γερμανικῶν Βιομηχανιῶν»,  τοῦ Οὔρλιχ Γκρίλο. Ἡ πανίσχυρη ἕνωσις τῶν Γερμανῶν ὁλιγαρχῶν, ποὺ κινοῦν τὰ νήματα, «ἔνθεν κι ἐντεύθεν»!

Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ ἡ Γερμανία «γερνᾶ» καὶ ἐξ αἰτίας τῆς ὑπογεννητικότητος εἶναι ἀναγκασμένη νὰ εἰσαγάγῃ μετατάστες γιὰ τὰ ἐπόμενα 35 χρόνια.
«Ἐὰν τὰ σύνορα τῆς Γερμανίας κλείσουν ἐν τελῶς, ἡ ἔλλειψις ἐργατικοῦ δυναμικοῦ θὰ ἐπηρεάση τραγικὰ τὴν ἀγορὰ ἐργασίας καὶ ἔως τὸ 2050 τὰ 45 ἑκατομμύρια τῶν ἐργαζομένων θὰ πέσουν στὰ 30 ἑκατομμύρια, σύμφωνα μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο γιὰ τὴν Μελέτη τῆς Ἀγορᾶς Ἐργασίας», σημειώνει τὸ «Der Spiegel».

Ὁπότε, συμπεραίνει ἡ «Ὁμοσπονδία», «οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες πρέπει νὰ προσπαθήσουν περισσότερο νὰ ἐξηγήσουν στὸν λαὸ τὶς εὐκαιρίες (ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν μετανάστευση) καὶ νὰ ἀπομακρύνουν τὸν φόβο».

Τότε τὸ κατάφεραν μὲ ὁλοκαύτωμα, θαλάμους ἀερίων καὶ τὴν ἐθνωφελὴ πρακτικὴ τῆς ἐξοντωτικῆς καταναγκαστικῆς ἐργασίας, ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, γιὰ λογαριασμὸ παραδοσιακῶν κλάδων τῆς γερμανικῆς βιομηχανίας, κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῶν SS.
Σήμερα τὸ ἐπιτυγχάνουν μὲ τὴν εἰσαγωγὴ φθηνοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, διὰ τῆς μεταναστεύσεως, πρὸ κειμένου νὰ διασφαλισθῇ ἡ εὐημερία τῆς ἀρίας φυλῆς.
Ἑξ ἄλλου οἱ Γερμανοὶ ἔχουν πείρα στὸ στήσιμο στρατοπέδων ἐργασίας.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply