Δικαστὴς κλείνει μικρόφωνο γιὰ νὰ μὴν ἀκουστῇ μάρτυς!!!

Ὅταν ἡ δικαστὴς κλείνῃ μὲ τὸ χέρι της τὸ μικρόφωνο, γιὰ νὰ μὴν ἀφήσῃ νὰ γίνωνται ἐρωτήσεις στὸν μοναδικὸ μάρτυρά σου (ἐλβετικοῦ φράγκου), ὥστὲ νὰ καταστρέψῃ τὸ σπίτι καὶ τὴν ζωὴ τοῦ πελάτου σου, γιὰ νὰ τοῦ πάρῃ ἡ τράπεζα τὸ σπίτι…!!!

Πρὸς Κον Προϊστάμενον Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Αἴτησις μὲ ἐπιφύλαξη δικαιωμάτων
Του …………..

Κε Προϊστάμενε (τοῦ Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) :
Ἐπειδὴ τὴν ../3/2017 καὶ κατὰ τὴν συζήτηση τῆς  …. Τοῦ ἐντολέως μου… …………. Κατὰ τῆς τραπέζης………, μὲ ἀριθμ. Πινακίου ….., ἐτηρήθησαν τὰ Πρακτικὰ τῆς ἐν λόγῳ δίκης μὲ φωνοληψία, βάσει τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 256 ΚΠολΔ, (ὅπως αὐτη ἀντικατεστάθη ἀπὸ 16 Σεπτεμβρίου 2012, ὡς ἄνω, μὲ τὴν παρ.  3 ἄρθρου 8, Ν. 4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12.3.2012) καί:
Πρῶτον: ἐπειδὴ ὡς ἐκ τούτου τὰ πρωτότυπα πρακτικὰ εἶναι τὰ μαγνητοφωνημένα τοιαὔτα καὶ
Δεύτερον: ἐπειδὴ ἔχω εἰδικὸ ἔννομον συμφέρον νὰ προσβάλω αὐτά, ὡς τηρηθέντα ὄχι κατὰ τὴν φυσικὴ ῥοὴ τοῦ λόγου, ἀλλὰ μὲ δόλο τῆς δικαζούσης δικαστοῦ κας …., παρεμποδισάσης ἐρωτήσεις μας πρὸς τὸν μάρτυρα, μὲ τὸ νὰ θέτῃ τὴν χείρα της ἐπὶ τοῦ μικροφώνου ὡςτὲ νὰ μᾶς δικάσῃ ἄνευ τῆς ἀπαραιτήτου μαρτυρικῆς καταθέσεως, γιὰ νὰ ἀποῤῤίψῃ τὴν ἀγωγή μας, συνεπαγομένης (καί) τὴν πρόδηλη μεροληψίαν αὐτῆς ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως.

Παρέπεται δὲ ἡ ἀνάγκη διασφαλίσεως ἐκ μέρους τοῦ Δικαστηρίου, καθὼς καὶ ἐκ μέρους μου, τῶν ἀποδεικτικῶν ἰχνῶν ἐπὶ τῆς ταινίας μαγνητοφωνήσεως τῆς συγκεκριμένης δίκης γιὰ τὴν ἀπόδειξη: α) τῆς μὴ τηρήσεως τῶν διατυπώσεων τῆς προφορικῆς διαδικασίας καὶ β) τῆς ἀποδείξεως λόγῳ μεροληψίας τῆς δικασάσης δικαστοῦ, ὡστὲ νὰ προβῶ στὰ κατάλληλα ἔνδικα μέσα πρὸς πάσας τὰς κατευθύνσεις.

Γιὰ τὰ παραπάνω
Καὶ μὲ τὴν Ῥητὴ Ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώματος καὶ ἀπαιτήσεώς μου.

Αἰτοῦμαι

Πρῶτον: τὴν τεχνικῶς καὶ νομικῶ ὀρθὴ διακράτηση καὶ διαφύλαξη τῶν Προκαταρκτικῶν τῆς ὡς ἄνω δίκης, ὡς ἔχουν (δηλαδὴ αὐτὸ τοῦτο τὸ σῶμα τῆς μαγνητοφωνημένης ταινίας, κατὰ τὸ μέρος ποὺ περιέχει τὰ πρωτότυπα πρακτικὰ τῆς δίκης.
Δεύτερον: τὴν χορήγηση σὲ ἐμέναν ἢ σὲ νομίμως ἐξουσιοδοτημένο τεχνικὸ σύμβουλό μου, ἀντιγράφου τῆς ἐν λόγῳ μαγνητοφωνήσεως, μὲ τὴν ἀπαρέγκλιτη παρουσία αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀντιγραφὴ καὶ τὴν βεβαίωση ἀπὸ ἐσᾶς/ τὴν ἀρμόδιο γραμματέα ὅτι τέτοια ἀντιγεγραμμένη μαγνητοταινία ἀποτελεῖ ἐπίσημο καὶ πλῆρες ἀντίγραφο τῆς πρωτοτύπου στὸ ἀρχεῖο σας τηρουμένης τοιαὔτης.

Ὁ παραστὰς πληρεξούσιος δικηγόρος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
Ὁδὸς Γ. Σεφέρεη, ἀριθμὸς 9, 172 34 Δάφνη
Τηλ./Φαξ: 210-6428888
Φορητό : 693-6428888
E-mail : [email protected]

 

εἰκόνα

(Visited 177 times, 1 visits today)
Leave a Reply