Ψαρεύοντας κορόιδα κτίζεις ὡραῖες ψωῤῥο-πυραμίδες!!!

…γιὰ τὰ θύματά σου…
…ἀλλὰ καὶ βίλες γιὰ τὸν ἑαυτόν σου…

ἡ εἴσοδος τῆς βίλας τοῦ Μάκη ἔξω ἀπὸ τὴν Πάτρα…
…χρειάζεται συντήρησιν!!!

Τὰ θύματά τους πλήρωναν κάποια ποσὰ γιὰ τὰ «δικόγραφα». (Ἀρκετά…!!!)
Τὰ γραφεία ποὺ ἔστηναν ἦταν γιὰ νὰ μποροῦν νὰ «ψαρεύουν» θύματα.
Τὰ γραφεῖα ἐπίσης εἶχαν κόστος λειτουργίας, ποὺ ἐπίσης ἐκαλύπτοντο ἀπὸ τὰ

κορόιδα… (Ἀρκετὰ κι αὐτά, ἐὰν τὰ προσθέσουμε…!!!)

Τὸ χρῆμα λίγο λίγο, ἀπὸ κάθε θῦμα, μετετρέπετο σὲ …ποταμὸ χρήματος, γιὰ νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες πσῶῤῤα, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐπὶ κεφαλῆς μελῶν τῆς συμμορίας του.
Τὰ κόστη ὅλα στὰ θύματα κορόιδα…
Ἄψογος ὁ ἀπατεών, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ συνεργοί του…

Ἀκοῦστε το προσεκτικὰ καὶ θυμηθεῖτε τὸν Ἐλευθέριο Ῥῆνο, ποὺ ἐδῶ καὶ χρόνια, μαζὺ μὲ τὸν Γιῶργο Γιαλτουρίδη καὶ τὸν Ἰωσὴφ Παπαδόπουλο ἀπεδείκνυαν, ἕνα πρὸς ἕνα, πὼς ὅλα τὰ ψέμματα τοῦ πσῶῤῥα προσέβλεπαν μόνον σὲ ἁρπακτὲς ἐκ τοῦ προχείρου.
Εἰδικῶς δὲ γιὰ τὸν Ἐλευθέριο Ῥῆνο ὀφείλουμε νὰ τονίσουμε πὼς ἐδῶ καὶ μῆνες φωνάζει γιὰ «πυραμίδες», ἀλλὰ δὲν τὸν πίστευαν οἱ ἀρμόδιοι, γιὰ νὰ ἐρευνήσουν τὸ θέμα.

Ἐπανάληψις λοιπόν.
Τὰ ἔξοδα τῶν γραφείων ἐκαλύπτοντο ἀπὸ τὰ θύματα.
Τὰ ἔξοδα λειτουργίας τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως ἐκαλύπτοντο, μέσῳ τῶν «ἐξωδίκων» ἀπὸ τὰ ὅλο καὶ φρεσκότερα κορόιδα.
Τὸ χρῆμα ποὺ πήγαινει στὰ «ἐξώδικα» περνοῦσε κι ἀπὸ ἕνα γερὸ …«φίλτρο» τῶν κεντρικῶν, γιὰ νὰ «καθαρθῇ» καὶ νὰ μείνῃ καθαρὴ μπάζα στὴν συμμορία.

Τί εἴπατε; Ἀκόμη ἐλεύθερο εἶναι τό κατακάθι; Ἀκόμη πουλᾶ μούρη ὁ ἑλλαδέμπορος;

Στὴν φυλακὴ θὰ τὸν δοῦμε μόνον ὅταν πραγματικὰ δὲν θὰ τὸν χρειάζονται.
Ἐὰν δὲν διαφύγῃ στὸ μεταξύ, μαζὺ μὲ τὸ μετρητό.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ κολπάκι τῶν «πυραμίδων» γνωστὸ καὶ παλαιό, ἀλλὰ πάντα πιάνει. Ἕτοιμο ἐπίσης τὸ ἔχουν μερικοὶ μερικοὶ γιὰ νὰ τὸ ἐπαναλάβουν, στὰ ἴδια θύματα, μὲ τὸ ἴδιο σενάριον (καταπιστεύματα) ἀλλὰ μὲ ἄλλες προβιές.

Σημείωσις

Εἶχα, πρὸ δύο ἐτῶν περίπου, γράψη αὐτό:

Σέ αὐτούς τούς γέροντες, τοὺς γονεῖς σας, τοὺς παπποῦδες σας, ποὺ τοὺς λεηλάτησαν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, πῶς θά πεῖτε τήν ἀλήθεια αὔριο-μεθαύριο; Δέν τούς λυπᾶστε;
Πῶς θά τούς κυττάξετε στά μάτια;
Ποῦ πῆγε ἡ τσίπα καί ἡ ντροπή; Ποῦ;

 Οἱ Ἱερόσυλοι!!!

Ἡ ὥρα τῆς πληρωμῆς φθάνει…
Ὄχι γιὰ τὶς ψωῤῥοπυραμίδες τους, ἀλλὰ διότι, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πάτησαν τὰ ἑλλαδεμπόρια ἐπάνω σὲ ἀγαθοὺς καὶ ταλαιπώρους, πρὸ κειμένου νὰ τὰ λειώσουν.
Πραγματικῆς πληρωμῆς ὅμως… Ὄχι τῆς πλάκας…

τμῆμα ἀπὸ τὴν συνολικὴ εἰκόνα (ἀπὸ ἐδῶ)

(Visited 83 times, 1 visits today)
Leave a Reply