Χηρείας συντάξεις καὶ ἄλλα …ἀφηγήματα!

 Γράφει ὁ Παναγιώτης Τσουκαλᾶς

Ἐπειδὴ κάποιοι ἄρχισαν νὰ λὲν τὸ ἀφήγημα ὅτι οἱ φόροι εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τὴν μείωση τῶν δαπανῶν, νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι στὰ 5.4 δὶς μέτρα ὑπάρχουν 2.3 δὶς περικοπὲς μόνον ἀπὸ τὸ ἀσφαλιστικό:

  • 900 ἑκατομμύρια ἀπὸ τὸ ΕΚΑΣ
  • 330 ἑκατομμύρια μερίσματα καὶ ἐφ’ ἅπαξ ΔΥ
  • 200 ἑκατομμύρια ἀπὸ συντάξεις ΔΥ (προσωπικὴ διαφορὰ καὶ ἀνώτατα ὅρια)
  • 365 ἑκατομμύρια ἀπὸ τὶς ἐπικουρικὲς
  • 345 ἑκατομμύρια ἀπὸ τὶς νέες συντάξεις
  • 177 ἑκατομμύρια ἀπὸ τὶς συντάξεις χηρείας. 

Μὴν βλέπουμε μόνον τὸ δένδρο, ἀλλὰ ὅλο τὸ δάσος.

25 Ἀπριλίου 2016

«Γιατί νά ὑπάρχουν συντάξεις χηρείας;», ἔλεγε πρὶν 5 χρόνια κάποιο μέλος τῆς «Δράσεως», κάποιαν στιγμὴ τῆς ΔΗΞΑ, καὶ σήμερα μέλος τῆς ΝΔ.

Ὁ Κατρούγκαλος μὲ τὸν νόμο του, τὶς ἔφθασε σχεδὸν στὰ 150€, καὶ εἶμαι σίγουρος, ὅτι τὸ σημερινὸ στέλεχος τῆς ΝΔ καὶ προφανῶς θιασιώτης τῆς σκληρῆς γραμμῆς στὸ ἀσφαλιστικό, ἴσως νὰ τὰ θεωρῇ καὶ πολλά, μιᾶς καὶ δὲν ὑπῆρχαν οἱ … ἀνάλογες εἰσφορές.

Κάτι ἀνάλογο ἔλεγε, στὸ γιατὶ νὰ παίρνουν κάτω ἀπὸ τὰ 62, οἱ ἐργαζόμενοι στὰ ΒΑΕ καὶ ἐπικίνδυνα ἐπαγγέλματα;

Μὰ γιατὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὶς κανονικὲς εἰσφορές, πληρώνουν πολὺ παραπάνω.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο.

Κάπως ἔτσι ὁ Κατρούγκαλος ἐξίσωσε ἕναν ἐργαζόμενο στὰ ΒΑΕ μὲ αὐτὸν τοῦ γραφείου.

Γιὰ νὰ ξέρουμε, ὅτι θὰ ὑπάρξουν καὶ χειρότερα.

3 Νοεμβρίου 2016

Πρὶν 3-4 χρόνια νεοφιλελὲς εἰσπράκτωρ καὶ τότε μέλος τῆς ΔΗΞΑ, ἐφώναζε: «γιατί νά ὑπάρχουν συντάξεις χηρείας», μιᾶς καὶ μὲ τοὺς γνωστοὺς δημιουργικολογιστικούς του ὑπολογισμούς, ὁ ἀποθανὼν δὲν εἶχε πληρώση ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς γιὰ τὴν δική του σύνταξη, ἀλλὰ πόσο μᾶλλον γιὰ τὴν …χήρα του!

Ὁ νόμος Κατρούγκαλου ἐπὶ τέλους κάνει ἐν μέρει πράξη αὐτὰ ποὺ ἐπίστευε ὁ νεοφιλελὲς εἰσπράκτωρ, μιᾶς καὶ ἡ σύνταξις χηρείας θὰ ἀντιστοιχῆ στὸ 50% τῆς ἐπαναϋπολογιζομένης συντάξεως, ἐνᾦ μπῆκαν καὶ ἡλικιακὰ ὅρια.

Π.χ. πιλότος ΠΑ σκοτώνεται ἐν ὥρᾳ ὑπηρεσίας. Ἡ χήρα του δικαιοῦται σύνταξη μόνον γιὰ τρία χρόνια καὶ τὰ ἀνήλικα τέκνα του μέχρι τὰ 18 ἢ τὰ 24, ἐὰν σπουδάζουν.

Ὅταν ὁ νεοφιλελὲς εἰσπράκτωρ γίνῃ βουλευτὴς μὲ τὸ κόμμα τῆς ΝΔ τοῦ Μητσοτάκη (ναί, τὸν ἐμάζεψε καὶ αὐτὸν ἡ ΝΔ), ἴσως τὸ ὅραμά του νὰ γίνῃ πραγματικότης.

28 Δεκεμβρίου 2016

Ἀπὸ τοὺς 2,7 ἑκατομμύρια συνταξιούχους, οἱ 600.000 περίπου εἶναι χηρείας καὶ ἐὰν κρίνω ἀπὸ τὶς ῥοές, τὸ 40% κάτω τῶν 65 ἐτῶν ἀφοροῦν σὲ συντάξεις χηρείας.

Κατάργησις προσωπικῆς διαφορᾶς σὲ αὐτὲς τὶς συντάξεις σημαίνει κατ’ ἐλάχιστον 30% μειώσεις καὶ κατὰ μέγιστον ….100%!!!!

Οἱ μοναδικοὶ ποὺ πανηγυρίζουν εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐψήφισαν αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα καὶ φυσικὰ οἱ νεοφιλελέρες.

28 Φεβρουαρίου 2017

Κάποιοι φίλοι, ἀλλὰ καὶ φίλες, πραγματικὰ μὲ βομβαρδίζουν μὲ προσωπικὰ μηνύματα, γιὰ ἕνα θέμα ποῦ εἶχα ἀναδείξη πρὶν λίγο καιρὸ καὶ ἀρχίζει νὰ παίρνῃ γιγάντιες διαστάσεις: τὸ θέμα τῶν συντάξεων χηρείας.

Εἶναι περίπου 600.000 κύριες συντάξεις καί, κατὰ τὴν δική μου ἐκτίμηση, οἱ μισὲς ἀπὸ αὐτὲς ἀφοροῦν σὲ ἄτομα κάτω τῶν 65 ἐτῶν.

Ἡ μικροτέρα ἀπὸ αὐτὲς εἶναι στὰ 470€ μικτά, κατωτάτη σύνταξις ΙΚΑ, ἐνῶ ἡ μεγαλυτέρα δὲν ὑπερβαίνει τὰ 1000€.

Ὁ νόμος Κατρούγκαλου οὐσιαστικὰ τὶς καινούργιες συντάξεις χηρείαςτὶς καταργεῖ, ὅταν εἶσαι κάτω ἀπὸ 55 ἐτῶν, ἐνῶ ἐὰν εἶσαι ἐπάνω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ὅριον, τὶς πάει περίπου στὰ 250€ ἕως 600€.

Τί γίνεται ὅμως μέ τήν προσωπική διαφορά στίς παλαιές;

Ἐκεῖ γεννᾶτε τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: ἂν μετρήσῃ τήν ἡλικία καταβολῆς τῆς συντάξεως, τότε θά δοῦμε χῆρες ἐπάνω ἀπὸ τὰ 55-65-75 νά τούς διακόπτεται ἡ σύνταξις, ἐπειδή τήν πῆραν πρίν ἀπό τά 52 χρόνια;

Καί πόσες εἶναι αὐτές;

Ἐγὼ παραμένω σταθερὸς στὴν ἄποψή μου: ἡ προσωπικὴ διαφορὰ θὰ καταπέση στὰ δικαστήρια. Γιὰ αὐτὸ καὶ ἀργοῦν τὸν ἐπανα-ὑπολογισμό.

3 Ἀπριλίου 2017

εἰκὼν

(Visited 117 times, 1 visits today)
Leave a Reply