Διόνυσος, Ἥφαιστος καὶ Ἰησοῦς ἐπάνω σὲ γαϊδοῦρι

Ἑλληνικὴ προϊστορία

Στὴν προελληνικὴ ἐποχὴ τῆς Ἀρκαδίας, ὁ γάιδαρος ἐμφανίζεται κυρίαρχος. Κεφαλή γαϊδάρου εἶχε ὁ Τυφών, τρομερὸ τέρας τῆς μυθολογίας, ἐνῶ ὁ Βάκχος καί ὁ Ἥφαιστος ἀπεικονίζονται συχνὰ νὰ ἱππεύουν γαϊδούρια. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ήφαιστο καὶ τὸν Βάκχο, ὁ γάιδαρος θεωρεῖτο ἐπίσης ἱερὸ ζῶο τῆς Ἑστίας καὶ τοῦ Πριάπου κι εὑρέθη σὲ ἀρκετὲς ἀγγειογραφίες καὶ νομίσματα, σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς χώρας.

Ὁ Διόνυσος εἰσερχόμενος εἰς τὶς πόλεις ποὺ ἐκυρίευε, κατὰ τὴν ἐκστρατεία του εἰς τὰς Ἰνδίας, εἰσήρχετο εἰς αὐτὰς ἀνεβασμένος ἐπάνω σε γάϊδαρο [ὄνο].
Ἐπίσης καὶ ὁ Ἥφαιστος ὅταν εἰσήρχετο εἰς τὰς πόλεις εἰς τὰς ὁποίας ἐπήγαινε τὸ «πῦρ», τὸ ὁποῖον εἶχε κλέψη ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο, εἰσήρχετο εἰς αὐτὰς ἀνεβασμένος ἐπάνω σὲ γάϊδάρο [ὄνο].

Χριστιανικὴ ἱστορία

Ὁ Ἰησοῦς μπῆκε εἰς τὴήν Ἱερουσαλὴμ καβάλλα σὲ ἕνα γαϊδοῦρι, αὐτὸ ποὺ σήμερα τιμοῦν τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων.
«Ἀφοῦ ηὗρε λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς ἕνα γαϊδουράκι, ἐκάθισε ἐπάνω του καθὼς εἶναι γραμμένο: Μὴν φοβᾶσαι, θυγατέρα Σιών. Ἰδοὖ, ὁ βασιλιᾶς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπάνω σὲ πουλάρι ὄνου.«
(Κατὰ Ἰωάννη 12, 14-15)

Ὁ Ματθαῖος (21, 1-7) διαφωνεῖ μὲ τὸν Ἰωάννη, γράφφοντας γιὰ δύο ὄνους, ποὺ εὑρέθησαν μὲ μεταφυσικὸ τρόπο: «Καὶ ὅταν ἐπλησίασαν στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἦλθον στὴν Βηθφαγή, στὸ Ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητάς, λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε στὸ χωριὸ ποὺ εἶναι ἀπέναντί σας καί, ἀμέσως, θὰ βρεῖτε μίαν ὄνο δεμένη καὶ ἕνα πουλάρι μαζύ της. Ἀφοὖ τὰ  λύσετε νὰ μοῦ τὰ φέρετε.».

Ὁ Μάρκος (11, 1-7) καὶ ὁ Λουκὰς (19, 28-35) συμφωνοῦν μεταξύ τους «γιὰ ἕνα γαϊδουράκι ποὺ εὑρέθη μὲ μεταφυσικὸ τρόπο», ἀλλὰ διαφωνοῦν μὲ τοὺς ὑπολοίπους!!!

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 247 times, 1 visits today)
Leave a Reply