Μυστικὲς πολιτισμικὲς ἀξίες

Οἱ περιπέτειες τοῦ Ἔθνους, ἐὰν τὶς δῇς μὲ ψυχρὸ μάτι, δὲν εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ δυστυχίες ὀφειλόμενες στὸν ἐξωτερικὸ παράγοντα, ποὺ ἐνεργεῖ κατὰ τέτοιον τρόπο, ὡστὲ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια νὰ συμβοῦν δύο τινά: ἡ δυστυχία νὰ στρέψῃ τὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ λαοῦ πρὸς τὰ ἀπολύτως βιοποριστικὰ καί, ἀκολούθως, ἐὰν κάπως λύσουμε τὰ βιοποριστικά μας – μὲ ξένη βοήθεια φυσικά καὶ …ἐπίτηδες – νὰ πέσουμε μὲ τὰ μοῦτρα στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ μέχρις ὅτου χρεωκοπήσουμε καὶ πάλι, ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἐνᾦ τὴν ἰδίαν ὥρα, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, χωρὶς διακοπές, ἄλλοι νέμονται τὰ μυστικά μας!

Ἡ ἐκμετάλλευσις αὐτῶν τῶν μυστικῶν ἔχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τὰ τελευταία χρόνια, σὰν νὰ φοβοῦνται κάτι καί, φυσικά, ἔχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Εἶναι πιὰ κοινὸ μυστικὸ μεταξὺ τῶν ἐρευνητῶν, ὅτι ὅπου ὑπάρχῃ ἐνδιαφέρων τόπος γιὰ ἐμᾶς, ὅπου μιλοῦν γιὰ περίεργα φαινόμενα, ὅπου τὰ μυστικὰ τῆς Ἱερᾶς Γεωγραφίας εἶναι δυνατὸν νὰ μελετηθοῦν πρὸς ἰσχυροποίηση τῆς Ἑλλάδος, οἱ προσβάσεις, μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλον τρόπο, πρὸς τοὺς τόπους αὐτούς, δεν ἀνήκουν πλέον σὲ ἐμᾶς.

Γιαννόπουλος Ἰωάννης Θ.

Ἀρχαιότητες στὴν Δῆλο.

Χρονολογία ἐκδόσεως 1688.
Dapper, Olfert. Naukeurige Beschryving der eilanden in de archipel der Middelantshe Zee, en Ontrent Dezelve, Gelegen: Waer onder de voornaemste Cyprus, Rhodes, Kandien, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Paros, Delos, Patmos, en Andere, in Groten Getale, Ἄμστερνταμ, Wolfbergen, Boom, Someren, Goethals, 1688.
Σελὶς ΙΙΙ, 174

Χάρτης τῆς Δήλου.

Χρονολογία ἐκδόσεως 1547.
Bordone, Benedetto. Isolario di Benedetto Bordone Nel qual di Ragiona di tutte L’ Isole del Mondo, con Li Lor Nomi antichi & moderni, Historie, Fauole & Modi Del Loro viuere & in Qual parte del Mare Stanno, & in qual Parallelo & clima Giaciono. Ricoreto & Di Nuouo Ristampato. Con la Gionta del Monte Del Oro Nouamente Ritrouato. Con il Breve del Para et Gratia & privilegio Della illustrissima signoria di Venetia come in queli Appare, Βενετία, 1547, σελὶς XL.

Τὸ ὑδραυλικὸν ὡρολόγιον τοῦ Ἀνδρονίκου Κυῤῥήστου (Ἀέρηδες).


Χρονολογία ἐκδόσεως 1682.
Ἔκδοσις
WHELER, George. A Journey into Greece… In Company of Dr Spon of Lyons. In six books. Containing I, II, III, IV, V, VI…, Λονδίνον, William Cademan, Robert Kettlewell and Awnsham Churchill, 1682.

Κουμαριὰ ἀπὸ τὴν Πεντέλη

Χρονολογία ἐκδόσεως 1682.
WHELER, George. A Journey into Greece… In Company of Dr Spon of Lyons. In six books. Containing I, II, III, IV, V, VI…, Λονδίνον, William Cademan, Robert Kettlewell and Awnsham Churchill, 1682. Σελὶς 453

γιὰ τὴν μεταγραφὴ
Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply