Ὑψίστη ἐτοιμότης!!!!!!!

~Ἔκτακτον!!! ~~Ἔκτακτον!!! ~~Ἔκτακτον!!! ~

(~~~ALERT~~ALERT~~ALERT~~~)

Ἔρχονται τάχιστες, ῥαγδαιότατες κι ἀσύληπτες ἐξελίξεις, ἐντὸς τῶν ἐπομένων ἑβδομάδων καὶ στὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ στὸ πολιτικὸ σκηνικὸ τῆς Ἑλλάδος!!!

  • 1ον. Οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ ὁβριοί, ἐκτάκτως καὶ σχεδὸν διατάσσοντας, πηγαίνουν γιὰ «λύση» τοῦ Κυπριακοῦ, ἐδῶ καὶ τώρα (ξαφνικά, αὔριο Κυριακή, ζητοῦν ἄμεση «λύση», σέρνοντας ὅλους μὲ τὸ ζόρι καὶ σηκωτοὺς στὴν Τριμερή), διότι θέλουν, ἐδῶ καὶ τώρα, νὰ δεσμεύουν γιὰ τὶς ἑταιρείες τους τοὺς ὑδρογονάνθρακες τῆς Κύπρου. (Αὐτὸ θὰ ὁδηγήση ταχύτατα σὲ ἐμπλοκὴ μὲ τοὺς Τούρκους καὶ μὲ τοὺς Ἀμερικανοὺς ἀπέναντί τους!)
  • 2ον. Ἡ προδοτικὴ κυβέρνησις τῶν κατσαπλιάδων τσιμπλοκαμμένων, τὸ ἄμεσον ἐπόμενον χρονικὸ διάστημα, θὰ εἶναι παρελθόν, διαλύοντας ὁλοσχερῶς, πρὶν φύγουν, τὴν χώρα (ὑπάρχει ἀρκετὰ μεγάλη καὶ σοβαρὴ πιθανότης νὰ φύγουν ἀκόμη καὶ μὲ αἷμα, καθὼς καὶ μὲ τοὺς λάθρο -σὲ διατεταγμένη ἀποστολή. Ἐκτελέστε τους χωρὶς κάποιαν λύπηση, ὅπου τοὺς εὑρίσκετε, μόλις κι ἐὰν συμβῇ… κάθε ἡμέρα, σὲ κάθε γειτονιά!), μιᾶς καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ τοῦ Τράμπ-άκουλα ἔχουν δόση σαφὴ κι ἄμεση ἐντολὴ στὸ Δ.Ν.Τ. νὰ μὴν μπῇ στὸ ἑλληνικὸ μνημόνιο. Οὔτε φυσικὰ καὶ νὰ ὑπάρξῃ κάποια πιθανότης «λύσεως» στὸ αἴσχιστον ζήτημα τοῦ δῆθεν «χρέους», θέλοντας ἐδῶ καὶ τώρα νὰ διαλύσουν ὁλοσχερῶς τὴν Γερμανία, μέσῳ καὶ τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ τεραστίου πολιτικοῦ ἀναβρασμοῦ ποὺ θὰ προκύψη, ἐδῶ, σὲ ἐμᾶς, τὶς ἐπόμενες ἑβδομάδες. Ἔρχεται κατάῤῥευσις ὅλου, μὰ ὅλου, τοῦ ἑλληνικοῦ σάπιου πολιτικοῦ σκηνικοῦ καὶ ἐγκαθίδρυση, ἀμέσως μετά,  φιλο-ἀμερικανο-ἑβραϊκῆς κυβερνήσεως, γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες τοῦ Αἰγαίου (ἀκόμη καὶ στρατιωτικῶν ἴσως), ποὺ θὰ προκύψη ἀμέσως μετὰ τὴν πολεμικὴ ἀναμέτρηση/ἐπεισόδιο μὲ τὴν Τουρκία, σὲ ὅλο τὸ μῆκος τῶν Ἑλληνικῶν συνόρων (ὄχι δῆλα δὴ μόνον στὸ Νότιο Αἰγαῖον καὶ στὴν Κύπρο), μιᾶς καὶ μέσῳ αὐτῆς τῆς ἐμπλοκῆς, θέλουν ἐπίσης, ἐδῶ καὶ τώρα – τάχιστακι ἄμεσα-  νὰ «διευθετήσουν» καὶ ὅλα τὲ ἐκκρεμῆ βαλκανικὰ ζητήματα.

 Παρακαλῶ τοὺς πραγματικοὺς Ἕλληνες Πατριῶτες….: Ὑψίστη ἑτοιμότης σε ὅλους!!!!!!!!!!!!!!!!

 Ἠπειρώτης Ἀετὸς

εἰκόνα

(Visited 424 times, 1 visits today)
Leave a Reply