Πῶς προσπαθοῦν νὰ τρομάξουν τὸν Κυπριακὸ Λαό…

Πῶς προσπαθοῦν νὰ τρομάξουν τὸν Κυπριακὸ λαό, πρὸ κειμένου νὰ δεχθῇ πιὸ εὔκολα τὴν λύση τῆς ΔΔΟ.

Γιὰ νὰ δεχθῇ πιὸ εὔκολα τὴν λύση τῆς ΔΔΟ ὁ Κυπραῖος πρέπει νὰ νοιώσῃ  φοβισμένος. Νὰ ἀντιληφθῇ (λανθασμένα) ὅτι οἱ φόβοι του θὰ διαλυθοῦν ἐὰν «τὰ βρῇ μὲ τοὺς Τούρκους». Ἂν ἀδελφοποιηθῇ μὲ τοὺς ἀπογόνους τῶν προερχομένων ἀπὸ τὴν Ἀσιατικὴ Στέππα βαρβάρων, (ποὺ ἡ Τουρκοκρατία ἐφρόντισε νὰ γεννῶνται καὶ σὲ αὐτὸν τόν, ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια, Ἑλληνικὸ τόπο), τὸν βεβαιώνουν ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξη Πόλεμος. Γιατί; Γιατὶ ἔτσι τὸ λὲν αὐτοί…

Τὸ λέει κάποιος Δόκτωρ… (πετοῦν ἕνα ντοκτὸρ μπροστὰ καὶ μετὰ ὅ,τι λὲν θεωρεῖται «θέσφατον») εἶπε:

«Πλήρως ἐκτεθειμένη στὶς Τουρκικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι ἡ Κυπριακὴ Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ), καθὼς ἡ Τουρκία διατηρεὶ συντριπτικὴ καὶ ἀδιαμφισβήτητη στρατιωτικὴ ὑπεροχὴ στὸν κυπριακὸ χῶρο σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς καὶ ἰδιαίτερα στὸ Ναυτικὸ καὶ τὴν Ἀεροπορία.»

Αὐτὰ ὅλα ὑπογράφονται ἀπὸ τὸν ἴδιο στην Ἐτησία  Ἔκθεση τοῦ Κυπριακοῦ Κέντρου Στρατηγικῶν Μελετῶν γιὰ τὶς Στρατιωτικὲς Δυνάμεις στην Κύπρο τὸ 2017 !!!

Ποιός τά ἀναφέρει αὐτά; Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου καὶ ἐπιμένει μάλιστα ὅτι:

«ἡ Λευκωσία ἐκτὸς ἀπὸ διπλωματικὰ διαβήματα, δὲν διαθέτει καμμία ἀπολύτως στρατιωτικὴ ἀπάντηση στὶς προκλήσεις τῆς τουρκικὴς πλευρᾶς στὴ θαλασσία περιοχή».

Καταλήγει δὲ ὁ ντοκτὸρ ὅτι:

«τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποκλείει τὸ ἐνδεχόμενον θερμοῦ ἐπεισοδίου στὴν ΑΟΖ, ἀλλὰ ἀφήνει ἀνοικτὴ τὴν δυνατότητα παρεμποδίσεως τῶν διεξαγομένων ἐκεῖ ἐργασιῶν, ἀπὸ τὸ τουρκικὸ πολεμικὸ ναυτικό, καθὼς καὶ ἐπίσης ἀσκήσεως πιέσεων στὸ Κυπριακό. Τὸ ἰσοζύγιο δυνάμεων γιὰ τὴν Λευκωσία ἐμφανίζεται δυσμενέστερο τὸ 2017, καθὼς ἀπέναντι στὶς 10.000 ἐμψύχου δυναμικοῦ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, ἡ Ἄγκυρα ἀντιπαρατάσσει 43.000 στρατεύματα. Συνεπῶς γιὰ κάθε ἔναν Ἐθνοφρουρὸ ἀναλογοῦν 4,3 Τοῦρκοι στρατιῶτες».

Μάλιστα σᾶς κατανοήσαμε….

Ἀντιληπτὴ ἡ Ἠττοπάθεια σὲ μίαν τέτοιαν  Ἔκθεση …ἀλλὰ δὲν θὰ πάρουμε!

Καὶ αὐτὸ διότι ὁ ἐν λόγῳ ντοκτόρ, ξεχνᾶ (!!!) νὰ μᾶς πῇ ὅτι:

 1. Ἡ Ἐθνικὴ Φρουρὰ ἔχει 75.000 ἑτοιμοπολέμους Ἐφέδρους, ποὺ φέρουν βαρέως τὴν ντροπὴ τοῦ 1974. Καὶ βέβαια σὲ περίπτωση Τουρκικῆς ἐπιθέσεως, ὅλοι θὰ ἐπιστρατευθοῦν. Καὶ πλέον ξέρει ποῦ θὰ πάη ὁ κάθε ἕνας, ὄχι ὅπως τὸ 1974. Ξέρει ποῦ θὰ πάη καὶ τὶ εἶναι ἐπιφορτισμένος νὰ κάνῃ. Καὶ εἶναι καὶ ἤδη ὁπλισμένος. Καὶ μὲ καλολαδωμένο τὸ ὄπλο του. Καὶ μὲ G3 ὄχι Lee-Enfield No.4!!!
 2. Τὸ 1974 ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία ἐκτείνετο ἀπὸ τὸν Κορμακίτη στὴν Ἁγία Νάπα καὶ ἀπὸ τὴν Πάφο στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα. Ὑπῆρχε τὸ αἴσθημα ὅτι «Πᾶμε πίσω, στὰ μετόπισθεν» ἢ «Ὑποχωρῆστε». Σήμερα στὴ Κύπρο οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ὑποχωρήσῃ, ἀφοῦ πίσω τους ἔχουν μόνον τὴν θάλασσα, μόνον τὸ Λυβικὸ Πέλαγος, ποὺ σημαίνει ὅτι ὅλος ὁ Κυπριακὸς πληθυσμὸς πρέπει νὰ περάσῃ σὲ παλλαϊκὴ ἄμυνα καί, γιατί ὄχι;, σὲ ἐπίθεση! Μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἐθελοντῶν ἐκ μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, μονίμως διαμενόντων (καὶ ὄχι «ἐπισκεπτῶν») στὴν Κύπρο, (ἀριθμὸς καθόλου εὐκαταφρόνητος, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ποὺ μαστίζει τὴν «μητέρα Πατρίδα») ἡ Πολεμικὴ Μηχανὴ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας γίνεται ἀκόμη πιὸ ὑπολογίσιμος!
 3. Ἡ Ἑλλὰς ἔχει ξεκαθαρίσει ὅτι θὰ προστατεύση μὲ τὸ Ναυτικό της τὴν Κύπρο. Ἄλλο 1974, δὲν θὰ ξαναβιώση τὸ νησί! Οἱ Μπονᾶνος, Ἀραπάκης καὶ Παπανικολάου, μᾶς ἐτελείωσαν… Ἄλλωστε μέχρι καὶ ἡ Αἴγυπτος ἔχει δηλώσει ὅτι θὰ ὑποστηρίξη τὴν Ἑλλάδα στὴν προάσπιση τῆς εἰρήνης στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ᾖτοι…
 4. Ἡ Τουρκικὴ Πολεμικὴ Ἀεροπορία δὲν ὑπερέχει σὲ μαχητικὰ ἀεροσκάφη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Μπορεῖ ἐλάχιστα ποσοτικὰ ἀλλὰ οὔτε ποιοτικὰ καί, βέβαια, οὔτε κατὰ διάνοια σὲ ἱκανότητες χειριστῶν (πιλότων). Αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται κάθε ἡμέρα. Ἐπίσης, ἡ Τουρκία αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἀντιμετωπίζει μεγάλη ἔλλειψη ἐμπείρων πιλότων, ἀφοῦ τὸ νέο-Σουλτανικὸ «καθεστὼς Ἐρντογάν» ἔχει φυλακίσει ἢ στείλει στὴν «παρανομία» παρὰ πολλοὺς ἀπὸ αὐτούς, κατηγορώντας τους ὡς πραξικοπηματίες. Στὸ μέλλον ἴσως ὑπάρξῃ ἀλλαγὴ τῶν ἰσορροπιῶν, ἀλλὰ ἡ περίοδος στὴν ὁποίαν ἀναφέρεται ἡ ἔκθεσις εἶναι περίοδος σχετικῆς ἕως συνολικῆς ἰσοῤῥοπίας ἀεροπορικῶν δυνάμεων. Ἡ ἀπόστασις πλέον, μὲ τὰ νέα συστήματα, δὲν εἶναι ἀποτρεπτική, ὅπως σχετικὰ ἦταν τὸ 1974.
 5. Ἡ Κύπρος διαθέτει τέτοιον ἀριθμὸ Τεθωρακισμένων σήμερα. Μεγάλος ἀριθμὸς ἀπὸ αὐτὰ ἀφορᾶ σὲ ἅρματα Τ-80, ὅπως καὶ ἀρκετὰ αὐτοκινούμενα πυροβόλα καὶ πολλὰ πυροβόλα. Μὲ 100.000 ἄνδρες στὰ ὅπλα, ὄχι μόνον μπορεῖ νὰ κρατήσῃ τὸ νησί, ἀλλὰ καὶ νὰ νικήσῃ – μὲ τὴν ἔννοια νὰ ἀπελευθερώσῃ τὴν ἐπὶ 43 χρόνια κατεχομένη Πατρίδα…
 6. Οὐδὲ μία ἀναφορὰ γίνεται στὰ ἀντιαεροπορικὰ ῥωσσικὰ συστήματα, τὰ ὁποῖα διαθέτει ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία. Σὲ πρόσφατες ἀσκήσεις μὲ τὸ Ἰσραήλ, ἐλειτούργησαν ἄψογα μὲ ποσοστὸ 100% ἐγκλωβισμοῦ καὶ στοχοποιήσεως ὅλων τῶν ἰσραηλινὼν F16.
  Ὀγδόντα (80) ἀεροσκάφη τῆς ἰσραηλινὴς πολεμικῆς ἀεροπορίας ἐνεκλωβίσθησαν ἄμεσα! Οὔτε κἂν ἕνα κατάφερε νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὰ ἀντιαεροπορικὰ συστήματα, ποὺ διαθέτει ἡ Ἐθνικὴ Φρουρὰ (εἰρήσθω ἐν παρόδῳ 80 ἦταν ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς ἀεροσκαφῶν ποὺ ἐχρησιμοποίησε ἡ Τουρκία τὸ 1974 κατὰ τῆς Κύπρου. Οἱ συνειρμοὶ δικοί σας). Τὰ συμπεράσματα δικά σας γιὰ τὸ κατὰ πόσον θὰ μπορέση ἡ τουρκικὴ πολεμικὴ ἀεροπορία, νὰ ἀνταπεξέλθῃ σὲ μίαν πιθανὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς Κύπρου.
 7. Τὸ 1974 ἡ Ἑλλὰς δὲν ἐτόλμησε τὸ «πρῶτο κτύπημα» σὲ χῶρο ἐκτὸς Κύπρου, ὥστε νὰ δημιουργήσῃ δεύτερο μέτωπο γιὰ τοὺς Τούρκους… Τί θά λέγατε ἐάν γνωρίζατε ὅτι τό βιβλίο τοῦ Κονδύλη «περὶ πρώτου κτυπήματος» μελετᾶται πλέον μαζύ μέ τό Σοῦν Τζοῦ, ἀπό τούς Ἀξιωματικούς μας;
 8. Ἡ Ἔκθεσις δὲν ἀναφέρεται (σκοπίμως πιστεύω) στὸν ψυχολογικὸ τομέα… Οἱ Τοῦρκοι τὸ 1974 εἶχαν, ἂς ποῦμε, μίαν δικαιολογία γιὰ νὰ μάχονται, ἧτοι «νὰ προσφέρουν ἀσφάλεια στοὺς ὁμοεθνεῖς τούς, ποὺ δῆθεν ἀπειλοῦντο ἀπὸ τοὺς Κυπρίους». Τώρα τί «ὅραμα» θά ἔχουν;;; Τόν βιασμό, τό πλιάτσικο, τήν κατάληψη ἐπί πλέον ἐδαφῶν;;;
  Ἡ Κυπριακή πλευρά τί «ἰδανικό» θά ἔχη;
  Τὸ Ὑπὲρ βωμῶν…
  Καὶ βέβαια οὔτε σπιθαμὴ πίσω…
  Πίσω μας εἶναι μόνον ἡ θάλασσα!!!
  Ἤ θὰ νικήσουμε, ἢ θὰ πεθάνουμε!!!
 9. Κλείνω μὲ μίαν λέξη, ποὺ παραλείπει, σκοπίμως πιστεύω ἡ Ἔκθεσις:
  «ΕΛΔΥΚ» ἣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΥΠΡΟΥ. Ἡ ἀφρόκρεμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Καὶ σὲ μόόνιμο ἀλλὰ καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ μονίμου καὶ σὲ στρατιῶτες ποὺ ὑπηρετοῦν τὴν θητεία τους!
 10. Νὰ θυμᾶστε πάντα. Ὁ Γεωργίτσης καὶ ὁ Νικολαΐδης τοῦ 1974 δὲν θὰ ξαναϋπάρξουν. Σήμερα ἔχουμε τὸν Λεοντάρη καὶ τὸν Μαυραγάνη!

Ἡ ἐν λόγῳ ἡττοπαθὴς ἔκθεσις προσπαθεῖ νὰ ἐνσπείρῃ στὸν Κύπριο τὸν φόβο καὶ τὸν τρόμο τοῦ Τούρκου…
Κάτι, ποὺ ἐὰν γίνῃ, θὰ εἶναι ἔργο τῆς ἰδίας τοῦ συντάκτου της καὶ τῶν ὁμοϊδεατῶν του..

Θέλει νὰ φέρῃ στὸ μυαλὸ μνῆμες ἀπὸ τὸ 1974, παρ’ ὅ,τι, ἐπαναλαμβάνω, ξέρουν ὅτι ἄλλο τὸ 1974 ἄλλο τὸ 2017!

Καὶ ὑπενθυμίζω ἀκόμη μίαν φορά… Ἡ ντροπὴ τοῦ 1974 δὲν θὰ ἐπαναληφθῆ…

Καὶ ἡ Μακεδονίτισσα εἶναι πλέον ὅ,τι ἦσαν τὰ «Φυλακισμένα Μνήματα» τὸ 1974 γιὰ τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς Λευκωσίας, τοῦ 336 ΤΕ καὶ τοῦ 211 ΤΠ.

Δὲν θὰ περάσουν…
Δὲν θὰ τὴν μαγαρίσουν…
Ὅπως δὲν κατάφεραν νὰ περάσουν τότε, ἀπὸ τοὺς ταφους τοῦ Αὐξεντίου, τοῦ Παλληκαρίδου καὶ τῶν συντρόφων τους…

Ξυπνᾶτε ῥέ…

Θέλουν παντὶ τρόπῳ νὰ σᾶς φοβίσουν…
Θέλουν νὰ σᾶς τρομάξουν…
Νὰ σᾶς προβληματίσουν…
Γιὰ νὰ δεχθεῖτε μίαν Δ.Δ.Ο…

Οἱ περισπούδαστοι «Δόκτορες» ἀπ’ εὐθείας ἀπόγονοι τοῦ Δημητρίου Νενέκου ὅμως ἐλογάρισαν λάθος…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 165 times, 1 visits today)
One thought on “Πῶς προσπαθοῦν νὰ τρομάξουν τὸν Κυπριακὸ Λαό…

 1. ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ, ΗΜΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟ 1974 ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΟΤΙ ΑΠΟΛΥΘΕΙΣ ΤΟ 1973, ΟΤΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΑΜΕ ΚΑΤΩ!!! ΕΛΠΙΖΩ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΚΟΥΣΩ ΤΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ”……Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΙΤΑΙ ΜΑΚΡΑΝ”…..ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!!!

Leave a Reply