Φυσικὲς ἀπολυτότητες…

Εἶδα πρὸ ἡμερῶν ἕνα ντοκιμαντὲρ γιὰ τὸ ζευγάρωμα τῆς βασιλικῆς κόμπρας .

Ὁ ἀρσενικὸς χρησιμοποιεῖ τὰ δύο ἡμιπέη του καὶ τοποθετεῖ στὴν κοιλία της γύρω στὰ 40 αὐγά.

Μόνον ὁ ἀρσενικός, ποὺ ἀνήκει ἀκριβῶς στὸ ἴδιο εἶδος φιδιοῦ, μπορεῖ νὰ τὸ κάνῃ αὐτό, γιατὶ οἱ ὑποδοχὲς ταιριάζουν.

Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλα τὰ φίδια!

Κι αὐτὸ γίνεται γιὰ νὰ διατηρῇ ἡ Φῦσις τὶς φυλὲς καθαρές.
Νὰ ὑπάρχουν φυλὲς δηλαδή, γιὰ νὰ μὴν χαθοῦν μὲ τὴν ἐπιμειξία.

Ὅπως βλέπετε, ἡ Φῦσις δὲν ἀκολουθεῖ τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα, οὔτε φυσικὰ τὴν ἐπιμειξία τῶν φυλῶν τοῦ ἰδίου εἴδους, γιατὶ ἀγαπᾶ τὶς φυλὲς καὶ θέλει νὰ τὶς διαιωνίζῃ  γιὰ νὰ ὑπάρχουν!

Ἔσεῖς, ὅσοι μισεῖτε τὶς φυλὲς καὶ δὲν θέλετε νὰ ὑπάρχουν, ἀλλὰ νὰ τὶς ἐξαφανίσεται, ζῆστε σὲ πολύχρωμες κοινωνίες…
Ζῆστε παρὰ φῦσιν καὶ βγᾶλτε καὶ ἀφροέλληνες .

Ἐγὼ θὰ ἐπιμένω νὰ σέβομαι καὶ νὰ ἀκολουθῶ τὴν Μάννα Φῦσι σεβομένη τὶς ἐξαιρεσεις ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὸν κανόνα..
Κι ὁ κανὼν δὲν σπάει.
Ἐὰν τὸν σπάσῃς, πράττεις Ὕβριν καὶ ἡ Μάννα Φῦσις ἐκδικεῖτει… Δηλαδὴ ἀντιδρᾶ!

Κι ἀφῆστε καὶ τὸν κάθε ἄθλιο ὑπουργὸ νὰ σᾶς λέῃ νὰ ἐπιμιχθεῖτε γιὰ νὰ μὴν ἔχετε ὑπογεννητικότητα, ἐνῶ σᾶς τὴν ἔχει προκαλέσει αὐτὸς μὲ τὶς ψήφους του.
Ἀφῆστε τὸν κάθε ὑπουργὸ νὰ σᾶς πρήξῃ τὰ αὐτιὰ μὲ τις ἀφύσικες καὶ ἀνώμαλες, ἐνάντιες στὴν Φύση, ἀπόψεις του, ποὺ θέλει νὰ σᾶς τὶς ἐπιβάλῃ διὰ τῆς βίας, μιᾶς καὶ μισεῖ τὴν ὕπαρξη τῶν Φυλῶν καὶ κυρίως τῆς λευκῆς καὶ εἰδικὰ τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς.

Καὶ ἐλᾶτε μετὰ νὰ μοῦ πεῖτε τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ ῥατσιστές.
Αὐτοί πού θέλουν νά ἐπιμείξουν καί νά ἐξαφανίσουν τίς φυλές, πηγαίνοντας ἐνάντια στὴν Φυσικὴ Νομοτέλεια περὶ προστασίας τῶν εἰδῶν;
Ἤ ἐμεῖς πού σεβόμεθα τά εἴδη καί τίς φυλές καί θέλουμε νά ὑπάρχουν;
Αὐτοί πού σέβονται τίς φυλές τῶν σκύλων τους καί θέλουν νά ἐξακολουθήσουν νά ὑπάρχουν καθαρές,, ἐν ἀντιθέσει μέ τίς φυλές τῶν ἀνθρώπων πού θέλουν νά ἐξαφανίσουν;

Πολὺ μυαλὸ δὲν θέλει φίλε μου…
Μᾶς κυβερνοῦν τὰ περιττώματα τῆς Φύσεως καὶ ἡ θέσις τους ὀφείλει νὰ εἶναι ἐκεῖ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι.

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

εἰκόνα

 

(Visited 287 times, 1 visits today)
Leave a Reply