Δίκη Ἰσραηλινῶν καὶ Ἀλβανῶν ἀνθρωπιστῶν

Ἡ ἐπανεκδίκασις τριῶν ἀτόμων, ποὺ κατεδικάσθησαν ἀρχικῶς γιὰ συμμετοχὴ στὴν παράνομο διακίνηση ἀνθρωπίνων ὀργάνων ἀπὸ τὴν κλινικὴ Medicus κοντὰ στὴν πρωτεύουσα τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ξεκίνησε στὸ Βασικὸ Δικαστήριο τῆς Πρίστινα.

Ἡ ἐπανεκδίκασις τοῦ ἰδιοκτήτου τῆς κλινικῆς Medicus Lutfi Dervishi, τοῦ ευἱοῦ του Arban Dervishi καὶ τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς του ἀναισθησιολόγου Sokol Hajdini (ὅλοι κατηγοροῦνται γιὰ συμμετοχὴ σὲ ὀργανωμένο ἔγκλημα σὲ σχέση μὲ τὴν ἐμπορία ἀνθρωπίνων ὀργάνων), ξεκίνησε στὸ Βασικὸ Δικαστήριο τῆς Πρίστινα τὴν Πέμπτη, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ποὺ ἀνεκάλεσε τὴν ἀρχικὴ ἀπόφαση.

Ὡστόσο, ὁ Arban Dervishi, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ διευθυντὴς τῆς κλινικῆς Medicus, δὲν ἐμφανίσθηκε στὸ δικαστήριο.

«Δὲν ἔχω ἔλθῃ σὲ ἐπαφὴ μαζύ του, οὔτε ἔκανα κάποιαν ἐλαχίστη προσπάθεια νὰ ἔλθω σὲ ἐπαφὴ μαζύ του… Δὲν ξέρω ποῦ εἶναι», 

ἐδήλωσε ὁ δικηγόρος του Petrit Dushi.

Ὡστόσο, ὁ δικηγόρος εἶπε ὅτι ἡ οἰκογένεια τοῦ Arban Dervishi τοῦ εἶπε ὅτι θὰ ἐμφανισθῇ στὸ δικαστήριο μὲ ἕναν ὄρο.

«Ὁ Arban Dervishi θὰ ἐπιστρέψῃ μόνον ἐὰν τὸ δικαστήριο ἀποφασίσῃ νὰ μὴν τὸν φυλακίσῃ, ἀλλὰ νὰ τὸν θέσῃ σὲ κατ’ οἶκον περιορισμό»,  

ἐδήλωσε ὁ Dushi.

Τὸ δικαστέριο ἀπέῤῥιψε τὸ αἴτημα καὶ ἀπεφάσισε νὰ χωρίσῃ τὴν ὑπόθεση τοῦ Arban Dervishi ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Συνεπώς, ἡ ὑπόθεσις θὰ συνεχισθῇ μὲ τὸν πατέρα του Lutfi Dervishi καὶ τὸν Sokol Hajdini στὸ ἐδώλιο.

«Εἶναι σημαντικὸ νὰ μὴ μποροῦν νὰ διεξάγονται διαπραγματεύσεις μὲ τὸ δικαστήριο γιὰ τέτοιου εἴδους αἰτήματα»,

ἐδήλωσε ἡ προεδρεύων δικαστὴς Francesca Fischer.

Τὸ ἐφετεῖο ἐνέκρινε τὶς ἀρχικὲς καταδίκες του τὸν Μάρτιο τοῦ 2016, φυλακίζοντας τὸν Lutfi Dervishi καὶ τὸν υἱό του, γιὰ ὀκτὼ χρόνια καὶ τὸν Hajdini γιὰ πέντε.

Ἡ ἀπόφασις ἐδήλωσε ὅτι τὸ 2008 πραγματοποιήθησαν στὴν κλινικὴ «πολλαπλὲς παράνομες μεταμοσχεύσεις νεφροῦ».
Πτωχοὶ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν Τουρκία, τὴν Ῥωσσία, τὴν Μολδαυΐα καὶ τὸ Καζακστὰν φέρονται νὰ προσῆλθαν στὴν κλινική, ἀφοῦ διαβεβαίωσαν πὼς θὰ λάβουν ἔως καὶ τὶς 15.000 εὐρῶ, γιὰ τοὺς νεφρούς τους.

Ὁ εἰσαγγελὺς τῆς EULEX στὴν ὑπόθεση ἀνέφερε τότε ὅτι οἱ παραλῆπτες μεταμοσχέσεως, κυρίως Ἰσραηλινοί, ἐπλήρωσαν  περισσότερα ἀπὸ 70.000 εὐρῶ γιὰ τοὺς νεφρούς.

Ὡστόσο, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου, τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τοῦ Κοσσυφοπεδίου διέταξε τὴν ἐκ νέου δικαστικὴ δίωξη, βάσει διαδικαστικῶν παρατυπιῶν.

Ἡ ἀστυνομία ἀρχικῶς εἰσέβαλε στὴν κλινικὴ τοῦ Medicus τὸ 2008, ἀφοῦ ἕνας Τοῦρκος, τοῦ ὁποίου εἶχε ἀφαιρεθῇ ὁ νεφρός, ἀνευρέθη σοβαρὰ ἄῤῥωστος στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Πρίστινα.

Kosovo Organ-Trafficking Retrial Opens in Pristina

Σπανὸς Πανορμίτης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply