Βιβλιοπαρουσιάσεις

Μία καλὴ ἔρευνα εἶναι πάντα εὐπρόσδεκτος στὴν σελίδα μας.
Μία ἐπίπονος κι ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα, μὲ ὅλο τὸ ἀναγκαῖον ἀποδεικτικὸ ὑλικό, εἶναι στολίδι γιὰ τὴν σελίδα μας.

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα …κερνᾶ ἱστορία!!!

Ξεκινήσαμε, ἐδῶ καὶ κάποιες ἡμέρες, τὶς ἐπίσημες βιβλιοπαρουσιάσεις μας.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ξεφεύγουμε ἀπὸ τὴν λογικὴ τῆς «ἐπισήμου ἱστορίας» καὶ τῆς «λειασμένης ἐκδοχῆς» της, ποὺ συνήθως, ἐλέγχεται καὶ κατευθύνεται μέσα ἀπὸ τὴν …Ἐθνικὴ Τράπεζα.
Μία τράπεζα ποὺ δὲν ἀσχολεῖται τόσο μὲ τὰ …κέρδη της, ὅσο μὲ τὸ πῶς θὰ …«λειανθῇ» ἡ Ἱστορία μας καὶ θὰ ἀποκρυβοῦν σημαντικὲς ἀλήθειες, ποὺ ἀπαιτεῖται νὰ γνωρίζουμε γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τῆς πλάνης ἐντὸς τῆς ὁποίας διαβιοῦμε, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν.

Αὐτὴ ἡ προσπάθεια ὅμως δὲν εἶναι σημερινή, ἀλλὰ κρύβει πίσω της μία ἀκόμη προσπάθεια ἐτῶν, μὲ προσωπικὲς ἔρευνες καὶ δημοσιεύσεις, στὴν σελίδα μας «Σὰν Σήμερα, Μεγάλες Στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας», στὴν ὁποίαν πολλὲς φορὲς ἔχουμε ἐμβαθύνῃ πολὺ πιὸ πίσω ἀπὸ τὶς «κρατοῦσες ἀπόψεις» περὶ Ἱστορίας.
Διότι τὸ πραγματικό μας πρόβλημα, ὡς κοινωνίας, εἶναι ἡ ἄγνοια καὶ τελικῶς ἡ χειραγώγησις, ποὺ προέρχεται ἀκριβῶς ἐξ αὐτῆς τῆς ἀγνοίας.

Ἐλπίζοντας πὼς ἡ ἐν λόγῳ ἑνότης θὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὶς συνήθεις βιβλιοπαρουσιάσεις, ἐφ΄ ὅσον κεντρικό μας στόχος παραμένει νὰ ἀναδεικνύουμε σημαντικὲς καὶ οὐσιώδεις ἱστορικὲς ἔρευνες, ποὺ συμπράττουν καὶ ἐνισχύουν τὴν εἰκόνα μας γιὰ τὴν Ἱστορικὴ Ἀλήθεια, ἀνεξαρτήτως «πολιτικοῦ καὶ κομματικοῦ χρώματος». Διότι ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό, τοῦ «χρωματισμοῦ» εἶναι τόσο τεχνητὸ καὶ χειραγωγούμενον, ποὺ καταντᾶ ὀξύμωρον, ἀκόμη καὶ σήμερα, γιὰ κάποιους, νὰ θεωροῦν πὼς ὁ τάδε ἢ ὁ δείνα ἐρευνητὴς δὲν πρέπει νὰ μελετηθῇ (ἢ ἀκόμη καὶ νὰ …πολεμηθῇ), διότι προέρχεται «ἐξ ἀντιθέτου ἰδεολογικοῦ στρατοπέδου». Ἐὰν δὲν ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς «ἰδεολογικές» ἀράχνες μας, οὐδέποτε θὰ ἐπιτύχουμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὰ πραγματικὰ αἴτια τῆς δουλοποιήσεώς μας καί, τελικῶς, τοὺς πραγματικοὺς λόγους τῆς Ἀνάγκης ἀπελευθερώσεώς μας.

Σήμερα θὰ περιορισθῶ μόνον στὴν γενικὴ λογικὴ τῶν βιβλιοπαρουσιάσεών μας, πού, γιὰ ἀρχή, περιλαμβάνει τὶς σημαντικότατες ἱστορικὲς ἔρευνες τοῦ φίλου καὶ συνταξειδιώτου τῆς σελίδος μας Κωνσταντίνου Δημητριάδου, καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ σπουδαίου ἱστορικοῦ ἐρευνητοῦ Μάνου Χατζηδάκη. Δύο πρόσωπα, μὲ διαφορετικὸ ἱστορικὸ ἀντικείμενον, ποὺ ὅμως ξεδιπλώνουν, μέσα ἀπὸ τὶς ἔρευνές τους, ἕνα κομμάτι τῆς συγχρόνου ἱστορίας μας.
Ἕνα σημαντικότατον κομμάτι ποὺ ἀγνοοῦμε καὶ ποὺ πλέον εἶναι ἀναγκαῖον νὰ κατανοήσουμε, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐμβαθύνουμε στὴν συνειδητοποίησιν τῆς Ἀληθείας.
Μίας Ἀληθείας ποὺ παραμένει σκοπός μας, διότι Ἐλευθερία δίχως Ἀλήθεια οὐδέποτε ὑφίστατο.

Φιλονόη

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply