Γιατί …ὁμοφυλοποιούμεθα;

1951, A nurse administers an injection to a patient’s arm. (Photo by FPG/Getty Images)

Κι ἀναφέρομαι γενικῶς στὸ φαινόμενον.
Δὲν εἶναι δῆλα δὴ μόνον τὸ σωματικό/«ἰδεολογικόν» ζήτημα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντιληπτικόν, μαζὺ μὲ τὸ προπαγανδιστικό.
Κι ὅλα αὐτά, συνδυαστικά, δημιουργοῦν ἕνα ἐκρηκτικὸ κοινωνικὸ μείγμα, ποὺ μᾶλλον ἐξυπηρετεῖ τοὺς (φερομένους ὡς) κρατοῦντες, ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μὲ τὸ τὶ εἶναι (ἢ ὄχι) παρὰ φύσιν, μισανθρωπιστικό, ἀνθελληνικό, ξεχνώντας νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν οὐσία καὶ τὴν ὀρθὴ ἀντιμετώπισιν τῶν πραγματικῶν προβλημάτων μας καὶ ὄχι τῶν εἰκονικῶν.

Μά εἶναι μόνον ἡ ὁμοφυλοποίησίς μας; Ἤ μήπως συνδυάζεται μέ τίς στειρώσεις καί τίς εὐθανασίες;

Ἐννοεῖται πὼς ἐφ’ ὅσον δὲν εἶμαι ἰατρὸς ἀδυνατῶ νὰ ἐκφέρω λόγο εἰδικοῦ. Μπορῶ ὅμως νὰ σᾶς παρουσιάσω λόγους εἰδικῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ δημοσιευθεῖσες ἔρευνες εἰδικῶν, σέ, κατ’ ἐξοχήν, «ἔγκυρα» μέσα μαζικῆς (ἐξαπατήσεως καί) …«ἐνημερώσεως».

Παράδειγμα τέτοιο ἑνὸς Ἰταλοῦ ἐπιστήμονος (2013), ποὺ ναὶ μὲν ἐλοιδορεῖτο ἀπὸ τοὺς …«εἰδικούς» τῶν μέσων μαζικῆς (ἐξαπατήσεως καί) …«ἐνημερώσεως», ἀλλὰ τὰ ἴδια τὰ μέσα αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῆς …«ἐνημερώσεως», κατὰ καιρούς, εἴτε τὸν ἐπιβεβαιώνουν καθολικῶς, εἴτε τὸν ἐπιβεβαιώνουν ἐν μέρῃ.
Ὀ ἐν λόγῳ λοιπὸν Ἰταλὸς ἔλεγε πὼς τὰ ἐμβόλια μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὴν σεξουαλικότητα τῶν παιδιῶν, ὠθώντας τα στὴν ὁμοφυλοφιλία…
…ἀλλα μᾶλλον δὲν ἤξερε τὶ τοῦ γίνεται!!!

ADVOCATE

HUFFPOST

…ἐφ΄ ὄσον οὐδὲ ἑνὸς ἐπιστήμονος οἱ ἀποδείξεις ἔχουν βαρύτητα, ὅταν τὶς γραμμὲς καὶ τὶς ἐντολές, παγκοσμίως, τὶς δίδουν οἱ τοκογλύφοι καὶ τὰ τσιράκια τους!!!

Στρατιὲς ἀνέργων ἀλλὰ προηγεῖται ἡ …ἀτζέντα!!!

Ὁ ἐν λόγῳ λοιπὸν ἐπιστήμων μᾶλλον δὲν ἦταν καὶ πολὺ καλὰ στὰ μυαλά του. Πολὺ πιθανὸν νὰ ἦταν καὶ ὀλίγον …συνωμοσιολόγος. Ἴσως καὶ νὰ μὴν ἦταν …ἐπιστήμων…
…πάντως τὰ μέσα μαζικῆς (ἐξαπατήσεως καί) …«ἐνημερώσεως» σαφῶς γνωρίζουν καλλίτερα ἀπὸ αὐτόν, ἰδίως ἐὰν κάτι ἱδρύματα τύπου πSoros, παρέα μὲ τὸ «the economist» τῶν Rothschild, δίδουν κατευθυντήριες γραμμὲς γιὰ τὸ τὶ εἶναι ἀποδεκτὸ καὶ τὶ ὄχι…

Ὅμως… Βάσει παλαιωτέρων δημοσιεύσεων, μαθαίνουμε πὼς ναί, πράγματι, ὁ ἀμερικανικὸς στρατὸς διέθετε τὰ μέσα καί, κατὰ πάσαν πιθανότητα καὶ τὴν ἀναγκαία τεχνολογία, πρὸ κειμένου νὰ ἐκτοξευθῇ βόμβα στὶς ΗΠΑ, ποὺ θὰ ὑπέρ-ὁμοφυλοποιούσε καὶ ὑπέρ-σεξουαλικοποιούσε τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ…
…ἀλλά, εἴπαμε…
…σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας, μὲ μπόλικες συνωμοσιολογίες.
Πῶς θά μποροῦσε ἄλλως τέ κάτι τέτοιο νά ἦταν ἀλήθεια, ἐφ΄ ὅσον οἱ Μ.Κ.Ο. τοῦ (κάθε) «ἀνθρωπιστοῦ» πSoros τό ἀγνοοῦν;
Ὅλα καλὰ κι ὅλα ἐν τάξει… Ε;

HERALD SUN

BBC

Ὅμως δὲν συνέβη τὸ παραπάνω. Ὄχι τοὐλάχιστον ἐπισήμως…
…διότι, κατὰ πῶς γνωρίζουμε, συνηθίζεται ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ στρατὸ (κι ὄχι μόνον) νὰ διενεργῇ διαφόρων τύπων πειράματα, δίχως νὰ τὰ ὁμολογῇ δημοσίως. Καί, μόνον, τυχαίως ἴσως κάτι νὰ ἀποκαλυφθῇ…
…ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἡ στειρωτικὴ ἐπιχείρησις ποὺ διεξήχθη ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν χώρα, κατὰ μὴ …«συμβατῶν»
, γιὰ ἀναπαραγωγὴ γυναικῶν, πάντα βάσει τῶν δικῶν τους προτύπων…

Τότε ποὺ στὶς ΗΠΑ …στείρωναν!!!

Καί, φαντάζομαι, πὼς τὸ ἀναγνωρισθὲν φαινόμενον τῆς ὁλοένα κι αὐξανομένης στειρότητος, εἶναι παντελῶς ἄσχετον μὲ τὴν τροφὴ ποὺ μᾶς ταΐζουν, μὲ τὰ γενετικὰ πειράματα, μὲ τὶς γενετικῶς τροποποιημένες τροφές, μὲ τὰ ἐμβόλια καὶ μὲ τὶς χλωριώσεις τῶν ὑδάτων…
Φαντάζομαι… Τί λέτε κι ἐσεῖς;

Οἱ ἀνεξήγητες …στειρότητες!

Μᾶλλον ὅλοι αὐτοὶ ὑπερβάλλουν…
Καί, μᾶλλον, πρέπει νὰ κοιμόμεθα τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου χαχόλου, ἐφ΄ ὅσον πάντα, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς, κάποιοι φροντίζουν…
Ἔ; Ἤ μήπως ὄχι;

TELEGRAPH

Δῆλα δή ἡ θηλυπρέπεια στούς ἄνδρες καί ἡ …«ἀνάμειξις» τῶν φύλων ἔτυχαν καί δέν …ἐπέτυχαν;
Δῆλα δή οἱ τροφές μας δέν ἔπαιξαν καί δέν παίζουν ῥόλο σέ αὐτό;
Δῆλα δή ἡ ἐπιβάρυνσις τοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἄσχετος μέ αὐτά τά φαινόμενα;
Καί τότε τί λέει τό παραπάνω δημοσίευμα;
Καί μήπως τά πτηνά, ποὺ ἐπίσης παρουσιάζουν τὶς ἴδιες τάσεις, ἐξ αἴνης …παλάβωσαν; Δέν διαβιοῦν κι αὐτά στόν ἴδιον πλανήτη πού τόν ἐλέγχουν παρανοϊκοί κατσαπλιάδες; Ἤ μήπως κι αὐτό …ἔτυχε;

FOXNEWS

Ἡ δὲ χλωρίωσις, τῶν ὑδάτων σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, παραμένει ἀθῷα, εἰς τὸ …ἀπυρόβλητον καὶ …ἀναγκαία.
Τὶ καλά… Ἐπάνω ποὺ ἀνησυχοῦσα γιὰ τὸ ἐάν, πάλι καὶ πάλι, μὲ ἐπεξεργάζονται…
…οἱ σημερινὲς στειρώσεις ἐξακολουθοῦν νὰ μὴν ἐνοχοποιοῦν τὶς χλωριώσεις. Ἔτσι;

NATURAL NEWS

Ἀλλά… ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω ἕνα ἀκόμη …«τυχαῖον» φαινόμενον, ταλαιπωρεῖ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ἀναφέρεται ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς (ἐξαπατήσεως καί) …«ἐνημερώσεως», μὰ καὶ πάλι δὲν πρέπει νὰ συνδεθῇ μὲ τὰ παραπάνω. Οἱ ὄλο κι αὐξανόμενες γεννήσεις κοριτσιῶν, συγκρητικῶς μὲ τὰ ἀγόρια, ἂν κι ἔγινε θέμα, ἐν τούτοις εἶναι κι αὐτὸ …τυχαῖον φαινόμενον, ποὺ ὁπωσδήποτε μᾶς προέκυψε λόγῳ …«κλιματικῆς ἀλλαγῆς» καὶ πολλῶν ἄλλων παρεμφερῶν «συμπτώσεων». Σωστά;

THE GUARDIAN

TELEGRAPH

Συνεπῶς… Βάσει τῶν παραπάνω… ἡ κάθε ὁρμονικὴ διαταραχὴ εἶναι ἀποτέλεσμα …«τυχαιοτήτων» καὶ οὐδέποτε συγκεκριμένου σχεδιασμοῦ. Ἠ (ἐπιβεβλημένη) χρῆσις τῶν πλαστικῶν, ἡ Δισφαινόλη Α, ὁ ἔλεγχος τῶν παραδοσιακῶν σπόρων (καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἡ ἀπαγόρευσίς τους), ἡ χλωρίωσις τῶν ὑδάτων, οἱ πλαστικοποιημένες τροφές, οἱ ἐμβολιασμοὶ κι ἕνας σωρὸς ἀκόμη μηχανισμοί, λειτουργοῦν μὲ ἄκρως ἠθικὰ κι ἐπιστημονικὰ κριτήρια καὶ δὲν ἔχουν σὰν στόχο τὶς στειρώσεις μας, τὶς ὁμοφυλοποιήσεις μας (ποὺ ἐμμέσως σημαίνουν στειρώσεις), τὶς ὑπερσεξουαλικοποιημένες κοινωνίες (ποὺ ἐμμέσως ὁδηγοῦν σὲ «στειρώσεις»), ἢ τελικῶς τὶς κατ’ ἐπιλογὴν (ἀλλὰ κι ἐξ ἀνάγκης) εὐθανασίας μας.
Καί, ἐπὶ πλέον, ἡ «ἐκπαίδευσίς μας» μέσῳ τῶν κρατικῶν ἱστῶν, τῶν Μ.Κ.Ο., τῶν μέσων μαζικῆς (ἐξαπατήσεως καί) …«ἐνημερώσεως», ἡ πολυεπίπεδος προπαγάνδα, ἡ ψευδολογία, ἡ παραπληροφόρησις εἶναι στοιχεῖα ποὺ συμβαίνουν κατ’ ἐξαίρεσιν καὶ δὲν ἐντάσσονται σὲ ἕνα παγκόσμιον σχέδιον ἀποπληθυσμοῦ.
Αὐτό δέν ἰσχυρίζονται;
Θαυμάσια… ἀπὸ σήμερα θὰ κοιμᾶμαι ἥσυχη.

Φιλονόη

Υ.Γ. Θέλω νὰ πιστεύω πὼς αὐτὴ ἡ εἰκόνα, τῆς χρηματοδοτήσεως, κατ’ ἀποκλειστικότητα, ἀπὸ τοκογλύφους, σχεδὸν ὅλων τῶν μέσων μαζικῆς (ἐξαπατήσεως καί) …«ἐνημερώσεως», εἶναι ἕνα ἀπολύτως …τυχαῖον φαινόμενον, ποὺ δὲν ἀποκρύπτει τὴν κοινή τους πηγὴ …«ἐμπνεύσεως». Ἔ; Τί λέτε;

(Visited 460 times, 1 visits today)
Leave a Reply