Δάφνινο στεφάνι καὶ ξηρὸ δένδρο

Ἔκανα τὴν σύνθεση τῆς εἰκόνος, κάθομαι μίαν ὥρα τὴν βλέπω καὶ μὲ πιάνει ἀπελπισία.

Ῥέ μέ ποιούς μπλέξαμε;
Τί νά πιάσω καί τί νά ἀφήσω;
Χαρὰ στοὺς γονεῖς, ποὺ ἔστειλαν τὰ παιδιά τους κι ἐσπούδασαν μπαρουφολογία.
Ἀντὶ νὰ μᾶς διδάσκουν τὸν πολιτισμό μας καὶ νὰ εἰσπράττουν τὸν θαυμασμό μας, ἀσελγοῦν ἐπάνω του μὲ τὸν χειρότερο τρόπο. Θέλω νὰ δώσω συνέχεια στὴν ἀνάρτηση γιὰ τὸν πλαστὸ τάφο τοῦ Φιλίππου κι ἀηδιάζω. Δὲν κόβω τὴν εἰκόνα, ἂν καὶ θὰ ἀσχοληθῶ τώρα, μόνον μὲ ἕνα μέρος της.

Ὁμολογοῦν, ὅτι ὁ νεαρὸς ἔφιππος στὴν τοιχογραφία (2) στὴν πρόσοψη τοῦ τάφου, φορᾶ δαφνινο στεφάνι καὶ ἄρα εἶναι καποιο σημαντικὸ πρόσωπο!!!
Τότε, στὰ Ἑλληνιστικὰ χρόνια, ἡ τιμὴ τοῦ δάφνινου στεφάνου, σέ ποιούς ἀνῆκε;
Κατὰ πρῶτον, σὲ νεκρούς ἢ ζωντανούς;
Σέ θεούς ἢ ἀνθρώπους;
Κι ἐάν ἦσαν ἄνθρωποι, τί ἔπρεπε νά τούς χαρακτηρίζῃ γιά νά τό δικαιοῦνται;
Σηκώθηκε ἄραγε ὁ νεαρός καί πῆγε στό κυνήγι, ἀφοῦ πρώτα ἔβαλε τό στεφάνι;
Ὄχι βέβαια. Τὸ προσέθεσε ὁ καλλιτέχνης γιὰ νὰ ὑποδείξῃ κάποιον. Κάποιον ποὺ εἶχε πεθάνη κι ἐπέρασε στὴν αἰωνιότητα. Ἐὰν αὐτὸς εἶναι ὁ Ἀλέξανδρος, τότε δὲν ἔχει κάποιαν δουλειὰ μὲ αὐτὴν τὴν μορφή, στὸν τάφο τοῦ πατέρα του!!!
Θὰ εἶχε δουλειὰ ἐκεῖ, μόνον ἐὰν ὁ νεκρὸς ἦταν μεταγενέστερος καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου τοῦ Ἀλεξάνδρου!!! Εἶναι ὅμως ὁ Ἀλέξανδρος. Τὸ μόνο, ἀπὸ αὐτὸ τὸ στιγμιότυπο, ποὺ σώζει τὸ παραμύθι τοῦ τάφου, εἶναι νὰ μὴν εἶναι αὐτὸς ὁ Ἀλέξανδρος.
Ἐὰν εἶναι, ὑπάρχει ἀναχρονισμὸς πρώτου μεγέθους.

Ἐκεῖ μέσα στὸν ὀρυμαγδὸ τῆς μάχης τῆς Ἰσσοῦ, ξεπετάγεται κι ἕνα ξερὸ δένδρο (1) ἀπὸ τὸ πουθενά!!!
Τὸ ἴδιο ξερὸ δένδρο, συνοδεύει τὸν ἔφιππο νεαρὸ στὸ κυνήγι!!!
Εἶναι ἄραγε ἔνδειξις ἤ ἀπόδειξις, γιά τό ὅτι ὁ νεαρός εἶναι ὁ Ἀλέξανδρος;
Στὴν Ἰσσὸ εἶναι βέβαια αὐτός.
Ἐὰν οἱ ἀρχαῖοι δὲν τρελλάθηκαν, τότε κάτι θέλουν νὰ ποῦν μὲ αὐτὸ τὸ δένδρο.
Τὸ ξερὸ δένδρο ἔχει τὴν δική του ἱστορία καὶ αὐτὸ ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήση τώρα εἶναι μόνον ἡ εἰκόνα του.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply