Ῥωσσικὴ προετοιμασία γιὰ κάτι …μεγάλο!!!

Νομίζω ὅτι περιμένουν κάτι μεγάλο νὰ ἔλθῃ στὴν Ῥωσσία…

Ἡ Ῥωσσία…

  • Ἀγοράζει χρυσὸ σὰν νὰ μὴν ὑπάρχῃ αὔριο.
  • Θωρακίζει τὸ τραπεζικό της σύστημα (στήνει ἐναλλακτικὸ δίκτυο πιστωτικῶν καρτῶν, στήνει ἐναλλακτικὸ δίκτυο στὸ τραπεζικὸ δίκτυο Swift Code γιὰ νὰ μὴν ἀποκοπῇ σὲ περίπτωση τραπεζικοῦ ἐμπάργκο),
  • Πέταξε τὰ Windows ἀπὸ τὸ Ῥωσσικὸ Δημόσιο καὶ χρησιμοποιοῦν διανομὲς τοῦ Linux ῥωσσικῆς προελεύσεως.
  • Προχωρεῖ σὲ εὐρὺ ἐκσυγχρονισμὸ ὅλων τῶν τμημάτων τοῦ Ῥωσσικοῦ Στρατοῦ σὲ μεγάλη κλίμακα.
  • Αὔξησε τὴν ἐγχώρια παραγωγὴ τροφίμων στοχεύοντας σὲ μεγαλυτέρα αὐτάρκεια καί, γιὰ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ 100 χρόνια, κατάφερε νὰ γίνῃ καὶ πάλι πρώτη δύναμις παγκοσμίως στὴν παραγωγὴ σιτηρῶν. Ἀναφορὲς λὲν ὅτι εἶναι τόση ἡ παραγωγή, ποὺ θὰ ὑπάρχη πρόβλημα διαθέσεως, μέσῳ τῶν ὑπαρχουσῶν ὑποδομῶν στὰ λιμάνια, ἀπὸ ὅπου διακινῶνται.
  • Ἔχουν δοθῆ ὁδηγίες σὲ κρατικὲς ἑταιρεῖες καιρίας σημασίας, ὅπως ἐξορύξεως πετρελαίου καὶ ὀπλικῶν συστημάτων, νὰ προχωρήσουν στὴν χρήση ἐναλλακτικῶν ὑλικῶν ποὺ εἰσάγονται μὲ ἄλλα, ῥωσσικῆς κατασκευῆς.

Τέλος, ἡ Ῥωσσία θὰ κτίση μίαν ἐναλλακτικὴ στὸ σύστημα τῆς ἀποδόσεως διευθύνσεων διαδικτύου (internet) (Domain Name Servers, γνωστὸ καὶ ὡς DNS), ἐξασφαλίζοντας τὴν λειτουργία τοῦ δικτύου της σὲ περίπτωση ἐπιβολῆς κυρώσεων καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο.

Russia will build an alternative to the system of Domain Name Servers, sanctions-proofing its internet

Ὁ Ποῦτιν προειδοποιεῖ τὴν Ῥωσσικὴ οἰκονομία νὰ προετοιμάζεται γιὰ πόλεμο, ἀκόμη καὶ τοὺς ὁλιγάρχες της!!!

Putin urges Russian economy to prepare for war – even the oligarchs

Путин призвал россиян готовиться к войне

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 321 times, 1 visits today)
Leave a Reply