Φούμαρα (εὐρωπαϊκὰ καί) καταῤῥέοντα

Τὸ φούμαρο τῆς εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς τῆς Τουρκίας, ποὺ προωθοῦσε σύσσωμο τὸ ἀνεγκέφαλο ὀρθοπολιτικὸ μέτωπο τῆς κοινῆς λογικῆς, κατέῤῥευσε παταγωδῶς.

Τὸ φούμαρο τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, ποὺ ὁμοίως διακινοῦσε γιὰ χρόνια τὸ ἀνεγκέφαλο σοσιαλιμπερὰλ μέτωπο τῆς κοινῆς λογικῆς, κατέῤῥευσε ὁμοίως παταγωδῶς.

Τὸ φούμαρο τοῦ σχεδίου Ἀναν, ποὺ διακινοῦσε καὶ διακινεῖ ὁμοίως σύσσωμη ἡ σοσιαλιμπερὰλ κλίκα καὶ τὰ ἐνεργούμενά της, τοῦ ἀνεγκεφάλου μετώπου τῆς λογικῆς, σφαδάζει στὰ νερὰ τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ.

Τὰ φληναφήματα τῆς τελευταίας 20ετίας καταῤῥέουν σὰν τραπουλόχαρτα, ἐμπρὸς στὸν ῥεαλισμὸ τῆς ἐποχῆς.

Ῥωτοῦν ὅλοι, μέσα στὴν βαθειὰ κρίση, τὸ πῶς μπορεῖ νὰ ὀρθοποδήση ἡ Ἑλλάς.

Ὅταν λὲς ὅτι ὁ μοναδικὸς δρόμος αὐτοῦ τοῦ τόπου εἶναι τὸ νὰ καταστῇ οἰκονομικὰ Σιγκαπούρη καὶ στρατιωτικὰ Ἰσραήλ, σοῦ ζητοῦν καὶ τὰ ῥέστα τὰ ὀρθοπολιτικὰ μειράκια καὶ σὲ ῥωτοῦν νὰ τοὺς πῇς τὸ ποῖος θὰ εἶναι ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπός…

Ὁ σκοπὸς λοιπὸν εἶναι σήμερα παρά ποτε ὁρατός: ἡ νέα μεγάλη ἰδέα μὲ μοντέρνους ὅρους εἶναι ἡ μοναδικὴ διέξοδος.

Ἡ Ἑλλὰς πρέπει νὰ γίνῃ ἡ δύναμις ἐκείνη ποὺ θὰ καταλάβη κυριολεκτικὰ τὰ Βαλκάνια μὲ μία ἄνευ προηγουμένου πολιτιστικὴ καὶ οἰκονομικοπολιτικὴ διείσδυση ἀφ’ ἑνός, ἀλλὰ καὶ θὰ καταστῆ ἡ ἰσχυροτέρα ναυτικὴ δύναμις, στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο…

Στὴην ἐρώτηση: «γιατί», ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλῆ…: «διότι δὲν ἔχει ἄλλην διέξοδο… Γιατὶ εἶναι ὁ μοναδικὸς τρόπος νὰ ἐπιβιώσῃ!»

Δὲν εἶναι στιγμὴ ἐθνικοῦ παροξυσμοῦ.
Εἶναι ἡ μοναδικὴ μέθοδος ἐπιβιώσεώς μας…

Σὲ αὐτὴν τὴν προσπάθεια τὸ σημερινὸ πολιτικὸ προσωπικὸ ἀποτελεῖ τὸ γαγγραινιασμένο πόδι ποὺ πρέπει νὰ ἀποκοπῇ…
Σὲ ὅσους ἐρωτοῦν ὅτι: «ἐάν ἀποκοπῇ, πῶς θά περπατήσουμε χωρίς πόδι;», ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλῆ: «
Θὰ φυτρώση ἄλλο… ἰσχυρότερο, ὑγιέστερο καὶ νέον.»

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply