Ὑστερικὲς «ὀρθοπολιτικότητες»

Ἐπειδὴ διαβάζω κάθε τόσο διαμαρτυρίες γιὰ τὴν ἀπαγόρευση καπνίσματος, τὸν βιγκανισμό, τὰ ποδήλατα μέσα στὶς πόλεις καὶ τὰ λοιπά, ἀφήνω αὐτὴ ἐδῶ τὴν φωτογραφία ποὺ ἔβγαλα προχθὲς στὰ κλεφτά.
Εἶναι μία μερικὴ ἄποψη αἰθούσης καπνιστῶν, στὸ μπᾶρ τοῦ κεντρικοτέρου ξενοδοχείου μεγάλης εὐρωπαϊκῆς πρωτευούσης.

Κατ’ ἀρχάς, τὸ μέρος εἶναι καλὰ κρυμμένο καὶ δύσκολα τὸ ἀνακαλύπτεις ἐὰν δὲν τὸ ξέρῃς. 
Τὸ κυριότερο ὅμως εἶναι ἡ διαῤῥύθμισίς του. Ὑπάρχει γυάλινο χώρισμα στὴν μέση τὸ ὁποῖο ἀπομονώνει τὸν χῶρο σερβιρίσματος ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν πελατῶν. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὸ δωμάτιο-ὑγραντῆρα ποὺ εὑρίσκεται στὰ ἀριστερά.

Ὁ σερβιτόρος ἔρχεται καὶ ἀφήνει τὰ ποτὰ μέσα ἀπὸ ἔνα συρόμενο παράθυρο καὶ οἱ πελάτες σηκώνονται καὶ πηγαίνουν νὰ τὰ παραλάβουν.
Στὸν τοῖχο ὑπάρχει ἐπιγραφὴ ἡ ὁποία προειδοποιεῖ ὅτι τὸ προσωπικὸ τοῦ ξενοδοχείου ἀπαγορεύεται νὰ μπῇ στὸν κυρίως χῶρο «γιὰ νὰ μὴν θέσῃ σὲ κίνδυνο τὴν ὑγεία του».
Ἐὰν κάποιος πελάτης θελήσῃ νὰ παραγγείλῃ κάτι ἐπὶ πλέον, κτυπᾶ κουδούνι καὶ συνεννοείται μὲ τὸν σερβιτόρο μέσα ἀπὸ τὸ γυάλινο χώρισμα.

Τὸ πιὸ ὡραῖο: κάθε μισάωρο, περίπου, ἀναγγέλλεται ἀπὸ τὸ μεγάφωνο ὅτι θὰ ἔλθουν οἱ καθαρίστριες νὰ ἀδειάσουν τὰ τασάκια καὶ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τοὺς πελάτες νὰ σβήσουν τὰ τσιγάρα ἢ τὰ ποῦρα τους.
Ἡ γενικὴ ἐντύπωσις ποὺ ἔχεις εἶναι ὅτι εὑρίσκεσαι σὲ ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀπ’ αὐτές που πραγματεύονται τὴν μόλυνση ἀπὸ κάποιον ἐξωγήινο ἰό· καὶ φυσικά, οἱ μολυσμένοι εἶναι οἱ πελάτες.

ΥΓ. Δεν ἔχετε ἰδέα τὸ τὶ σᾶς περιμένει ἀπὸ ὀρθοπολιτικο-βιγκανο-ὑγεινὴ παρλαπίπα τὰ ἑπόμενα χρόνια

Στὸ προηγούμενο θέμα εἴδαμε τὸ προσωπικὸ ξενοδοχείου νὰ μὴν μπορῇ νὰ εἰσέλθῃ γιὰ λίγα δευτερόλεπτα γιὰ νὰ σερβίρῃ τοὺς πελάτες σὲ αἴθουσα καπνιστῶν, (ἴσως στὸ μέλλον τοὺς ἐφοδιάσουν μὲ σκάφανδρα καὶ μπουκάλες ὀξυγόνου καὶ ἔτσι νὰ λυθῇ τὸ πρόβλημα).

Στὸ ἴδιο πάντα πνεῦμα, σᾶς ἀφιερώνω ἕναν ἄλλο πυλῶνα τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, «τὸ ποδήλατο μέσα στὴν πόλη», ὡς ἀντίδοτο στὴν ἀτμοσφαιρικὴ μόλυνση. Ἐδῶ βλέπουμε ἑκατοντάδες ποδηλατιστές, προφανῶς κάποιο σχολεῖο, στὶς 8.30 τὸ πρωί, νὰ κάνουν περιήγηση σὲ μεγάλη εὐρωπαϊκὴ πρωτεύουσα, μὲ πλήρη ἐξάρτηση καὶ συνοδεία.

Οἱ τύποι μὲ τὰ πορτοκαλὶ εἶναι ποδηλατο-ἀστυνομικοὶ (τὸ μπουφὰν τους γράφει «Police» καὶ ὀπλοφοροῦν)· ὁ ῥόλος τους εἶναι νὰ σταματοῦν τὰ αὐτοκίνητα καὶ νὰ δίδουν τὴν προτεραιότητα στὰ ποδήλατα.

Ὅλος αὐτὸς ὁ συρφετὸς σὲ λίγο θὰ ἀφήση τὸν παράδρομο καὶ θὰ εἰσέλθη μέσα στὴν κίνηση, δημιουργώντας ἕνα ἀπίστευτο κυκλοφοριακὸ χάος. Ἡ δὲ ὑποτιθεμένη μείωσις τοῦ CO2 ἀπὸ τὴν χρήση τῶν ποδηλάτων θὰ ξεπερασθῆ κατὰ χίλιες ἴσως φορὲς ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη αὔξηση τῶν ἐκπομπῶν τῶν ἀκινητοποιημένων αὐτοκινήτων.

Λίγη ὑπομονή, ἔρχονται καὶ στὴν Ἑλλάδα, (ἂς εἶναι καλὰ οἱ ἀριστεροὶ δήμαρχοι).

Κίσσας Χρῆστος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 141 times, 1 visits today)
Leave a Reply