Δικτατορία ἀκόμη δὲν γνωρίσαμε…

…τώρα ξεκινᾶ.
Κι ὅσοι ἀρέσκονται νὰ πιστεύουν πὼς ἔζησαν δικτατορίες, νὰ …γυρίσουν ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά, γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουν τὸν ὕπνο τους, διότι παραμένουν βαθύτατα νυκτωμένοι.

Ἀγαπητοί μου… Μία δικτατορία ποὺ σέβεται τὸ ἑαυτόν της δὲν …στραβοκυττᾶ σκέτο. Κόβει κεφάλια, ἐξαφανίζει ἀντιφρονοῦντες διὰ παντὸς (κυριολεκτικῶς καὶ μεταφορικῶς) καὶ ὅλοι, μὰ ὅλοι, γνωρίζουν πολὺ καλὰ πόσο ἐπικίνδυνη εἶναι, ἀλλὰ συνειδητῶς σιωποῦν, διότι γνωρίζουν τὶς ἐπιπτώσεις καὶ δὲν θὰ ἤθελαν νὰ γευθοῦν οἱ ἴδιοι κάτι ἀπὸ τὰ …«στραβά» της. Ὁ τρόμος εἶναι τρόπος ζωῆς, δευτέρα φύσις… Ὄχι κατ’ ἐξαίρεσιν συμβάν. Κι ἐμεῖς αὐτὰ δὲν τὰ γνωρίζουμε… Οὔτε οἱ γονεῖς μας, μὰ οὔτε καὶ οἱ παπποῦδες μας τὰ ἐγνώρισαν. Ἀκόμη καὶ τὰ ὀθωμανὰ θὰ φαίνονται πολὺ καλλίτερα, στὸ πέρας κι αὐτῆς τῆς δοκιμασίας μας, ἐφ΄ ὅσον, ὡς γνωστόν, ὁ Τοῦρκος ἔδιδε μία καὶ καθάριζε κάθε ἀντιφρονοῦντα. Ἐδῶ, δὲν θὰ χρειάζεται νὰ δοθῇ μία, ἢ ἀκόμη καὶ …μισή! Μόνον μὲ τὴν ἰδέα πὼς μπορεῖ νὰ ῥίξῃ ἐπάνω σου τὸ βλέμμα του τὸ θηρίον, ὁ τρόμος ἀρκεῖ γιὰ νὰ παραλύσῃ τὰ πάντα.

Δικτατορία φίλοι μου ἀκόμη δὲν γνωρίσαμε. Τώρα ξεκινᾶ…
Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ἡ λοβοτομημένη, πετσοκομμένη, δηλητηριασμένη Φύσις μας ἔπιασε νὰ ξυπνᾷ καὶ νὰ βγαίνῃ ἀπὸ τὸν λήθαργο, καλὸ εἶναι νὰ μὴν φοβόμαστε, γιατὶ θὰ περάση κι αὐτό. Κι ὅταν κάποτε θὰ θυμόμαστε τὰ ἐκτρώματα τῶν σημερινῶν (καὶ αὐριανῶν βεβαίως βεβαίως) «ταγῶν» μας, θὰ γελᾶμε, διότι πράγματι θὰ ἔχουμε ἐπιτύχη νὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ κάθε ἐπίπεδον τῆς Κολάσεως, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐξέλθουμε ζωντανοί. Ὄχι γιὰ ἐμᾶς φυσικά… Τί ἀξία ἔχουν τά σαρκία μας ἐμπρός σέ ἕναν τόσο Ἱερό Ἀγῶνα πού ξεκίνησε; Ὄχι γιὰ ἐμᾶς… Γιὰ τὰ παιδιά μας καὶ γιὰ τὰ ὅλα τὰ ἀγέννητα παιδιὰ τοῦ κόσμου μας. Γιὰ αὐτὰ καὶ μόνον ἀξίζει ὅσο τίποτα ἄλλο τὸ νὰ πέσουμε χαμογελώντας καὶ χορεύοντας στὸν Ἀγῶνα τὸν Καλό.

Ἐλευθερία γυρεύουμε… Θὰ μάθουμε λοιπὸν νὰ φεύγουμε ἀπὸ τὶς θεωρίες καὶ νὰ βιώνουμε τὶς πράξεις.
Διότι τὸ δένδρο τῆς Ἐλευθερίας θεριεύει μόνον μὲ τὸ αἷμα… Τὸ δικό μας αἷμα…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ἡ δικτατορία εἶναι παγκόσμιος καὶ περιλαμβάνει ὅλων τῶν ἐπιπέδων καὶ τῶν εἰδῶν μέσα ἐλέγχου καί, κατ’ ἐπέκτασιν, μέσα καταστολῆς. Ἀπὸ τὸ ἁπλὸ κινητό μας τηλέφωνο, ἔως ἀκόμη καὶ τὴν τροφὴ ἢ τὸ νερό μας. Δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ ἔχουμε ἰδιοκτησία, δικαιώματα, χῶρο διακινήσεως, ἐλευθέρα ἀντίληψιν, δημόσιον λόγον ἢ ἐθνικὴ κυριαρχία. Ὅλα ὑπάγονται, ἐλέγχονται καὶ κατευθύνονται ἀπὸ ἐξουσιοδοτημένους δεσμοφύλακες, ποὺ ἔχουν πρωτίστως καλο-ἐκπαιδευθῆ καταλλήλως, πρὸ κειμένου νὰ εἶναι ὑπὲρ τοῦ δέοντος ἐπικίνδυνοι καὶ ἀπειλητικοί, ἰδίως γιὰ τὸν μέσον ἄνθρωπο, ποὺ ὑποχρεοῦται ἢ νὰ παραμείνῃ ἥσυχος ἢ νὰ …πεθάνῃ!

Ἡ ἐν λόγῳ δικτατορία, μὲ πρόσχημα τὰ ἴσα δικαιώματα, καταργεῖ ὅλα τὰ δικαιώματα, ὅλων τῶν ἰθαγενῶν, ἐξισώνοντάς τους μὲ τὰ …κτήνη, πρὸ κειμένου νὰ μὴν δύνανται ἀκόμη καὶ νὰ ἐπιβιώσουν στοιχειωδῶς. Μὲ τὶς ἐπιδοματικὲς πολιτικὲς τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων ἐπιτυγχάνουν νὰ διατηροῦν στρατιὲς προθύμων πραιτωριανῶν, πρὸ κειμένου νὰ κοιμοῦνται ἥσυχοι οἱ πραγματικοὶ ἐξουσιαστές. Κι ὅπως ἀκριβῶς μὲ τὰ πιστὰ σκυλιά, ποὺ τοὺς ἀρκεῖ νὰ ἀπολαμβάνουν μίαν σάπια μερίδα τροφῆς καθημερινῶς, πρὸ κειμένου νὰ αἰσθάνονται φύλακες τῶν ἀφεντικῶν τους, ἔτσι ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς δεκάδες (ἢ καὶ χιλιάδες) προθύμους πραιτωριανούς. Σὰν πιστὰ σκυλιὰ περιφρουροῦν τὸ «δικαίωμά» τους στὴν σάπια τροφή.

Τὰ μέσα καταστολῆς κι ἐλέγχου ἀμέτρητα καὶ πολυ-ἐπίπεδα, ποὺ ἐπιβάλλονται μὲ πρόσχημα τὸν …ἐκσυχρονισμό μας.
Τὰ μετρητά, γιὰ παράδειγμα, εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἀκόμη τρόπος ἐλέγχου μας, ποὺ ὑπάγεται στὴν παγκόσμιο πτωχοποίησιν τῶν πάντων καί, φυσικά, στὸν ἀπόλυτό τους ἔλεγχο. Ποιός θά τολμήση νά μιλήσῃ ἐάν ἐξαρτᾶται ἀπολύτως, ὡς ζήτουλας, ἀπό τίς ὀρέξεις τῶν δεσμοφυλάκων του;

Θὰ μοῦ πεῖτε, ἴσως, πὼς ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, λογικὰ καὶ μόνον, εἶναι δεδομένον πὼς …χάσαμε!!!
Ἔτσι, πράγματι, ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται.
Ὅμως ἐδῶ συμπεριλαμβάνονται μερικὲς ἀκόμη παράμετροι, ποὺ δὲν μποροῦμε, ἀκόμη, νὰ συνυπολογίσουμε. Γιὰ παράδειγμα, μέσα σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν ὑπερβολικὰ δικτατορικὴ κοινωνία, ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὶς κεντρικὲς ἐξουσίες ἡ ὁμογενοποίησις τῶν φυλῶν, ἡ ὑπέρ-ὁμοφυλοποίησις καὶ ἡ πλήρης κατάργησις τῶν ὁρίων ἐθνικῆς συνειδήσεως. Κρίνοντας καὶ μόνον ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ παραδείγματα (καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἤδη ὑπαρκτὰ σημάδια ἀλλαγῆς τῶν ἰσοῤῥοπιῶν), θὰ διαπιστώσουμε πὼς οὐδέποτε, μὰ οὐδέποτε, παρὰ τὶς ἀναλόγου τύπου μεθοδεύσεις τοῦ παρελθόντος, ἐπέτυχαν τὰ (ἴδια ἀκριβῶς) σαπρόφυτα, νὰ ὁλοκληρώσουν τοὺς σχεδιασμούς τους. Εἴτε μέσα στὸ Βυζάντιον, εἴτε μέσα στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, εἴτε ἀκόμη καὶ παλαιώτερα, πάντα, μὰ πάντα, λίγες στιγμὲς πρὸ τῆς ἀπολύτου ἐπικρατήσεώς τους, ἕνα …«ΤΣΑΦ» πυροδοτοῦσε τόσες ἐξελίξεις, ποὺ κατέῤῥεαν θορυβωδῶς.
Σήμερα ἐπαναλαμβάνονται τὰ ἴδια γεγονότα, ἀλλὰ χρειάζεται χρόνος γιὰ νὰ ὁλοκληρωθοῦν. Ἡ δική μας ζωή, μικρὴ σὲ διάρκεια, ἀναλογικῶς μὲ τὴν ἡλικία τῆς Γῆς μας, ἴσως νὰ μὴν ἀρκῇ γιὰ νὰ διακρίνουμε τὶς ἀλλαγές, ποὺ ὅμως ἤδη συμβαίνουν. Ἐν τούτοις εἶναι Χρέος μας Ἱερόν, ὄχι τόσο γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεές, νὰ ἀφοσιωθοῦμε πλήρως σὲ ἕναν κοινὸ σκοπὸ γιὰ ὅλην τὴν Ἀνθρωπότητα. Ἕναν σκοπὸ ποὺ θὰ ἀνακόψη καὶ πάλι τοὺς ὑβριστικοὺς σχεδιασμοὺς τῶν σαπροφύτων, γιὰ νὰ ἐπιτευθχῇ ἐκ νέου μία καλὴ κάθαρσις στὸν πλανήτη μας.

εἰκόνα

(Visited 859 times, 1 visits today)
One thought on “Δικτατορία ἀκόμη δὲν γνωρίσαμε…

  1. Τὰ καθεστῶτα τῆς Δεξιᾶς εἶναι αὐταρχικά, ὄχι ὁλοκληρωτικά. Ἀντίθετα, ἡ δημοκρατία σχεδὸν πάντοτε καταλήγει σὲ ὁλοκληρωτισμό.
    Στὸ πλαίσιο τοῦ αὐταρχισμοῦ σοῦ γνωστοποιεῖται τί πρέπει νὰ ΜΗ κάνης.
    Σὲ έκεῖνο τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ὄχι μόνο τί ὀφείλεις νὰ κάνης, άλλὰ καὶ πῶς πρέπει νὰ σκέφτεσαι.
    Τὸ περισσότερο δημοκρατικὸ σύνταγμα στὸν κόσμο μας ὑπῆρξε ἐκεῖνο τῆς δεκαετίας τοῦ 1930 στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση, τὸ ὁποῖο ἐφαρμόστηκε πλήρως… καὶ κατὰ γράμμα καὶ κατὰ πνεῦμα. Καὶ ὅμως… αὐτὸ τὸ κατ’ ἐξοχὴν δημοκρατικὸ σύνταγμα ἐπέφερε, μέσω ἀκριβῶς τῆς ἐφαρμογῆς του, τὴν ἐπικράτηση τοῦ βαρύτερου ὁλοκληρωτισμοῦ.
    Καὶ κάτι εἰδικῶς ὡς πρὸς αὐτὰ ποὺ λές, Φιλονόη: Ναί, ἐντάξει, τὸ δέντρο τῆς Ἐλευθερίας χρειάζεται αἷμα…, ἀλλὰ ὄχι ἀποκλειστικῶς τὸ δικό μας. Τὰ σαπρόφυτα δηλαδὴ θὰ τὴ σκαπουλάρουνε; Ἔ, ὄχι! ἐπειδὴ τότε θὰ εἴμαστε ἄξιοι νὰ ἐφαρμοστῆ καὶ σὲ ἐμᾶς ἡ -διαχρονικῶς διαλάμπουσα- ρήση τοῦ παλαιοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ: “Τὴν μαλ..κίαν πολλοὶ ἠγάπησαν, μὰ τὸν μ…λάκα οὐδείς”.

Leave a Reply