Φροντίζουμε ἰδιαιτέρως τὰ …«ἀσυνόδευτα»!!!

Ἀσυνόδευτα προσφυγόπουλα…..

Οἱ …μαντράχαλοι ποὺ ἐὰν δούλευαν στὰ βαρέα θὰ κόντευαν νὰ βγοῦν στὴν σύνταξη….

«Περάσαμε ἀπὸ τὸ Ἰράνν, τὴν Τουρκία καὶ ἤλθαμε στὴν Ἑλλάδα. Περνᾶμε μία χαρά.»

Κᾶτσε ἐσὺ μ@λάκα Ἕλληνα καὶ πλήρωνε ὅλους αὐτοὺς γιὰ νὰ περνοῦν (καί) τὰ …ἀσυνόδευτα μίαν χαρά!!!

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply