Γάττος ἤ γάμος ἑπτάψυχος;

Ὁ Ἱερὸς Γάμος ἦταν ἕνας στὰ πολλὰ ἑκατομμύρια καὶ ἐξεπλήρωνε διὰ τῶν ἀπογόνων, ἕναν ἢ περισσοτέρους σημαντικοὺς σκοπούς. Σὲ κάθε περίπτωση, ἦταν ἕνας διάσημος καὶ διαφορετικὸς γάμος στὴν ἀρχαιότητα, στὸν ὁποῖο εἶχαν ἀνάμειξη θεοί. Τί γινόταν ὅμως, ὅταν παραλλήλως του πρώτου γάμου, ἐξελίσσετο δευτέρα Ἱερογαμία, ποὺ σκοπὸ εἶχε νὰ προκύψῃ ἀπὸ ἀπογόνους τῶν δύο, τρίτος διαδοχικός Ἱερός Γάμος;

Τότε, ὁ πρωτότοκος τῆς τρίτης μεγίστης Ἱερογαμίας, εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε Ἑπτάψυχος!
Κουβαλᾶ δηλαδὴ τὶς ψυχὲς τῶν τριῶν ζευγαριῶν ποὺ συνευρέθησαν, ὥστε νὰ προκύψῃ αὐτὸς καὶ βέβαια μὲ τὴν δική του, σύνολο ἑπτά.

Εἶναι ἕνα ἐρώτημα, ἐὰν αὐτὴ ἡ σπανιοτάτη διαδικασία ἐξακολουθῇ καὶ σήμερα. Ἕνα καλλίτερο ἐρώτημα εἶναι, ποιοὶ καὶ πόσοι κατὰ τὸ παρελθὸν ὑπῆρξαν Ἑπτάψυχοι. Ἕνα ἀκόμα καλλίτερο ἐρώτημα εἶναι, πόση ἰσχὺ ἔδινε ἡ προαναφερομένη διαδικασία στὸν ἑπτάψυχο.
Καὶ ἄλλα πολλὰ ἐρωτήματα βέβαια.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 87 times, 1 visits today)
Leave a Reply