Διαβιοῦμε ὑπὸ τὸ ἔλεος τῶν …«ἀμανίκωτων»!!!

Γνωστὰ εἶναι βέβαια αὐτά, ἀλλὰ νὰ τὰ θυμόμαστε ἡμέρες ποὺ εἶναι….

Τὸ Πολυτεχνεῖο ἀκολούθησε μία σειρὰ ἄλλων κινημάτων στὶς ΗΠΑ κυρίως καὶ τὴν Γαλλία.
Τὸ γνωστὸ κίνημα κατὰ τοῦ πολέμου τοῦ Βιετνὰμ καὶ τὸν γνωστὸ «Μάη τοῦ ’68».

Καὶ στὰ δύο αὐτὰ κινήματα ὑπῆρξε ἀφανὴς (ἡ φανερὰ) παρέμβασις μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ἄλλων μορφῶν καθοδηγήσεως.
Στὶς ΗΠΑ π.χ. ὀμιλοῦν ἤδη γιὰ τὸ δίκτυο τῶν «γουεδέρμεν», ἐνῶ ἔχει πιστοποιηθῆ καὶ ἀνάμιξις τοῦ βαθέος κράτους.
Ἀνάλογος εἶναι ἡ πιστοποίησις καὶ στὴν Γαλλία, ὅπου μιλοῦν γιὰ ἀνάμιξη τῆς CIA ἀλλὰ καὶ ὑπηρεσιῶν τῆς KGB.
Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ ἐδῶ, ἐὰν ὄχι μεγαλυτέρας ἐντάσεως (λόγῳ τοῦ ἡμιαυτονόμου χαρακτῆρος τοῦ νεοελληνικοῦ μορφώματος).

Ποιοὶ συμμετεῖχαν;
Διασκεδάζω μὲ τὶς κοινωνιολογικὲς ἀναλύσεις, ποὺ χρησιμοποιοῦν στατιστικὲς γιὰ νὰ ἀποδείξουν τὰ ὁλοφάνερα.

Τόσο στὶς ΗΠΑ, ὅσο καὶ στὴν Γαλλία, ἀλλὰ κυρίως στὴν Ἑλλάδα τοῦ 1973, τὸ νὰ «σπουάζῃς παιδί», κυρίως ἀπὸ τὴν ἐπαρχία, ἀποτελοῦσε, ἐὰν ὄχι ἔνδειξη πλούτου, σίγουρα αἱματηρὴ οἰκονομία ἀπὸ μέρους τῆς οἰκογενείας, γιὰ φροντιστήρια, σπίτια κὸκ (δυόμιση πόλεις εἶχαν τότε πανεπιστημιουπόλεις, ποὺ ἐκεῖ κατέφευγε ἡ ἐπαρχία γιὰ σπουδές).

Ἐὰν ὑπῆρχαν φοιτητὲς στὸ Πολυτεχνεῖο, αὐτοὶ ἦταν τὰ «λουκουμόπαιδα» ( κι ἐγὼ τέτοιος εἶμαι) τῆς μέσης τάξεως.

Τὰ «alpha males» στὶς ΗΠΑ, τὴν ἐποχὴ ἐκείνην, σκοτώνοντο στοὺς ὀρυζῶνες καὶ στὶς ζοῦγκλες τοῦ Βιετνὰμ καὶ εἶχαν ἀφήση τὴν κατάσταση στὰ χέρια τῶν βῆτα, γάμα καὶ δέλτα males τῶν μετόπισθεν.
Ἀνάλογος φυσικὰ ἦταν καὶ ἡ κατάστασις στὴν Ἑλλάδα.

Τὰ «alpha» malesἐὰν δὲν ἦσαν φοιτητές, ἠργάζοντο σκληρὰ στὴν ἐπιχείρηση (περίπτερο ἡ ἐργοστάσιο δὲν ἔχει σημασία) τῆς οἰκογενείας, στὸ γιαπὶ τῆς ἀνοικοδομήσεως ἡ στὶς ἐργαλειομηχανὲς τῆς καλπαζούσης ἀναπτύξεως.
Ἐὰν ἦσαν φοιτητὲς (αὐτὰ τὰ alpha males) ἦσαν μὲ τὴν γκόμενα στὸ σπίτι ἐκεῖνον τὸν Νοέμβρις καὶ ἐπεδίδοντο στὸ 7ο συνεχὲς «μανίκι» (ἔτσι τὸ ἔλεγαν τότε στὴν ὁμιλουμένη) ἢ σὲ ἀναζήτηση καινούργιας λείας γιὰ «μανίκωμα».

Οἱ «ἀμανίκωτες» ἔλεγαν τὶς παπαριές τους καὶ μισοῦσαν τοὺς μανικάδες γιατί δὲν τὶς «ἐμανίκωναν».
Αὐτὲς λοιπὸν πῆγαν στὸ Πολυτεχνεῖο καὶ ἠκολούθησαν ὅλα τὰ βήτα, γάμα καὶ δέλτα males, ποὺ μετὰ ἀπὸ 1-2-3-4-5 χρόνια, ποὺ δὲν εἶχαν καταφέρη,  ἂν καὶ φοιτητὲς στὴν πρωτεύουσα, νὰ «μανικώσουν».

Αὐτὰ τὰ ἄτομα λοιπὸν στὴν μεταπολίτευση, μπῆκαν στὴν θέση τοῦ ὁδηγοῦ, ἔπιασαν θέσεις εὐθύνης, μαζὺ μὲ τὶς «ἀμανίκωτες» κυρίως μετὰ τὸ ’81 στὴν δημόσια μηχανή, πατώντας στὶς ἀληθινὲς ἡ φανταστικὲς «πολυτεχνικὲς» δάφνες καὶ ἀνεῤῥιχήθησαν.

Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἑνώση δὲ παρήχθη πλέον μία γενιὰ ε, στ καὶ ζ males (τὸ μέτριο dna τῶν ἀμανίκωτων ὅταν διασταυρώνεται μὲ μέτριο dna ἀπὸ τὶς ἀμανίκωτες παράγει ἀκόμη χειρότερο dna).

Αὐτὸ τὸ δράμα περνᾶ σήμερα ἡ Ἑλλάς.
Ζοῦμε στὸ ἔλεος ἀνθρώπων ποὺ ἠσχολήθησαν μὲ τὴν πολιτικὴ ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν γκόμενα…

Τὰ alpha males ἀπὸ βαθὺ μίσος τὰ ὑπερφορολόγησαν, ἔκλεισαν τὰ ἐργοστάσια καὶ τὶς οἰκοδομὲς ποὺ ἠργάζοντο μὲ ἀποτέλεσμα πολλοὶ τελικὰ νὰ μὴν παντρευθοῦν καὶ νὰ περάσουν καλὸ dna στὶς ἑπόμενες γενεές.

Ἔχει κι ἄλλον κατήφορο βεβαίως, μὲ τὰ ἐγγόνια τους.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 162 times, 1 visits today)
Leave a Reply