Δίχως Ἐθνικὰ σύνορα ἐννοοῦν τὴν Εὐρώπη

Ὅταν ἀκοῦτε Εὐρώπη τῶν περιφερειῶν νὰ κουμπώνεσθε.
Αὐτὸν δὲ ποὺ τὸ ἐκστομίζει νὰ τοῦ σερβίρετε ἕνα ἄπερ-κᾶτ ξεγυρισμένο.

Εἶναι ὁ ἄλλος τρόπος γιὰ νὰ ποῦν ὁμοσπονδία χωρὶς ἐθνικὰ κράτη (μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται).

Γενικὰ ὅταν ἀκοῦτε Εὐρώπη νὰ κρύβεσθε, διότι ἀκόμη δὲν ἔχουμε δῆ κάτι οὐσιαστικὸ ἀπὸ τὸ παιχνίδι ποὺ θὰ ἐξαπολύσουν ἐναντίον ἐλευθέρων ἐθνῶν.

Περιμένουμε ἔως τὸ τέλος Μαρτίου γιὰ νὰ δοῦμε τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο νὰ φεύγῃ, χωρὶς συμφωνία, ἐὰν αὐτὸ συμβῇ (καὶ δὲν ἔχουμε κάποιους ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς εὐρωπαϊκοὺς συμβιβασμοὺς τῆς τελευταίας στιγμῆς) τότε θὰ ὑπάρξη ἐλπὶς γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ ἔθνη.

Μετὰ τὸ Brexit ἀναμένουμε ἐπίσης τὰ ἀποτελέσματα τῶν εὐρωεκλογῶν καὶ ἑστιάζουμε τὴν προσοχή μας στὴν Γαλλία. Ἐκεῖ θὰ κριθῆ καὶ ἡ ἐλευθερία ἑκατομυρίων Εὐρωπαίων.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply