Διὰ τὴν προστασίαν τῶν πολιτῶν

«Ἀπαγορεύσεις διὰ τὰς Ἀπόκρεῳ, πρὸς προστασίαν τῶν πολιτῶν».

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῶν Ἀπόκρεῳ, αἱ ὁποῖαι ἄρχονται τὴν 2αν Φεβρουαρίου, ἀνεκοινώθη ὑπὸ τῆς Ἀστυνομίας ὅτι ἀπαγορεύονται:

 1. Τὰ ἄσεμνα καὶ ἀηδῆ θεάματα, ὡς καὶ θίγουσαι τὰ δημόσια ἤθη ἐκφράσεις καὶ παραστάσεις.
 2. Ἡ περιφορὰ πιθήκων ἄρκτων καὶ ἄλλων ἀγρίων ζῴων.
 3. Ἡ περιφορὰ ἐν καιρῷ νυκτὸς ἀτόμων μετημφιεσμένων διὰ ῥάβδων ἢ ἄλλων σκληρῶν ἀντικειμένων.
 4. Ἡ χρησιμοποίησις προσωπίδος εἰς τάς ὀδούς.
 5. Ἡ περιφορὰ ἀνὰ τάς ὀδοὺς ἀτόμων γυμνῶν καὶ βεβαμμένων διὰ μελανοῦ χρώματος.
 6. Ἡ πώλησις πολυχρώμων κομφετί, ἐπιτρεπομένων τῶν μονοχρώμων τοιούτων.
 7. Ἡ πώλησις καὶ χρησιμοποίησις, κομφετὶ συλλεγομένων ἐκ τῶν ὁδῶν καὶ τῶν δαπέδων.
 8. Ἡ ἐν κλειστοῖς χώροις πώλησις καὶ χρῆσις σερπαντὲν ἐξ εὐφλέκτου χάρτου (ἡ πώλησις σερπαντὲν ἐξ εὐφλέκτου χάρτου ἐπιτρέπεται μόνον εἰς τάς ὀδούς).
 9. Ἡ ῥῖψις ἐναντίον διαβατῶν, ἐντὸς οἰκιῶν ἢ ὀχημάτων κηρίνων ᾠῶν ἢ ἄλλων ἀντικειμένων, δυναμένων νὰ προξενήσουν σημαντικὰς βλάβας ἢ κηλῖδας,
 10. Ἡ διακωμώδησις προσώπων ἢ πραγμάτων τῆς ἐκκλησίας.
 11. Ἡ διακωμώδησις πολιτικῶν προσώπων ἡμεδαπῶν ἢ ἀλλοδαπῶν.
 12. Ἡ χρησιμοποίησις κόνεων ἢ ἄλλων ἐνοχλητικῶν οὐσιῶν».

~*-*~*-*~*-*~*-*~

Πηγή:
Φύλλο τῆς 1ης Φεβρουαρίου 1958 τῆς ἐφημερίδος «Ῥοδιακή».

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply