Ἱστορικῶς ἀναγκαῖες ἰσοῤῥοπίες ποὺ ἀπαιτῶνται

Στὴν νεωτέρα ἑλληνικὴ ἱστορία εἶναι λογικὸ τὸ στραπατσάρισμα οἱουδήποτε προσώπου.

Ἔτσι μπορεῖ νὰ κριτικάρῃς ἀρνητικὰ καὶ σκαιά, ἀκόμη καὶ τὸν Κολοκοτρώνη, ἢ τὸν Παῦλο Μελά, τὴν δεξιά, τὸ κέντρο καὶ τὴν ἀριστερὰ ἀκόμη.

Τὸ μοναδικὸ πρόσωπο ἐκτὸς κριτικῆς, ἡ μοναδικὴ ἑλληνικὴ αὐθεντία εἶναι ὁ Βενιζέλος.

ΔΕΝ ἐπιτρέπεται νὰ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ οἱ …βενιζελικοὶ ἀπόγονοι!!!

Οἱ πάντα …«εὐλογημένοι» βενιζελικοὶ ἀπόγονοι!!!

Γιὰ ἑκατὸ τόσα χρόνια τώρα στέκει ἀλώβητος καὶ στεφανωμένος, «ἀπαγορεύεται» δὲ νὰ δημοσιευθοῦν τὰ γαλλικὰ ἀρχεῖα τοῦ διχασμοῦ καὶ τὰ ἀντίστοιχα ἀγγλικά.

Ἡ θεώρησίς του, μέσα ἀπὸ τὰ μάτια τῆς ἐποχῆς, εἶναι ἀπηγορευμένη καὶ οἱ ἀντίπαλοί του ὑπῆρξαν «μικροὶ» καὶ ἐξαρτώμενοι, ὁ δὲ λαός, ποὺ ἐστάθη ἀπέναντί του, ἕνα μάτσο ἀγράμματοι ντηπλόραμπλς.

Ἐὰν ἤμουν ἱστορικός, θὰ ἀσχολούμην μόνο μὲ τὸ πρόσωπό του καὶ θὰ τὸν «ξέσκιζα», πολλὲς φορὲς καὶ ἄδικα, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, ποὺ εἶναι σημαντική, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀναγκαία ἰσοῤῥοπία.

«Ἕνας»

(Visited 157 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Ἱστορικῶς ἀναγκαῖες ἰσοῤῥοπίες ποὺ ἀπαιτῶνται

  1. Γιὰ ρίξτε μιὰ ματιά, σᾶς παρακαλῶ, στὸ βιβλίο “Ἐθνικὸς Διχασμός. Ἡ ἄλλη διάσταση”.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατὶ ἐὰν θιγῇ ὁ βενιζέλος αὐτομάτως καταῤῥέουν καὶ οἱ ἀπόγονοί του!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply