Ξεπέρασε πρὸ πολλοῦ τὰ ὅριά του τὸ πολιτικὸ σύστημα!!!

Ὁ τύπος ποὺ ξυλοφόρτωσε τὶς πρὸ ἄλλες τὸν ὑπάλληλο τῆς ἐφορίας τὸ πιὸ πιθανὸν εἶναι νὰ εἶναι ἕνας φιλήσυχος ἄνθρωπος.
Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ μὲ τὴν πιτσαρία σὲ μία τουριστικὴ περιοχή, δύο τὸ πολὺ μηνῶν (αὐτὴ εἶναι ἡ σαιζὸν στὸ Πήλιο) συμπληρώνει κάποιο εἰσόδημα ἀπὸ δύο περιβόλια ἐλιὲς ποὺ κληρονόμησε ἀπὸ τὸν πατέρα του.

Εἶναι πολὺ πιθανὸν ἐπίσης νὰ σπουδάζῃ τὸ ἕνα του παιδὶ στὸν Βόλο ἢ στὴν Θεσσαλονίκη μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ξεφύγη ἀπὸ τὸ χαμαλίκι μὲ τὸ ὁποῖο μεγάλωσε αὐτός.

Αὐτὸς ὁ τύπος εἶδε τὰ τελευταία χρόνια νὰ ἐξανεμίζεται τὸ ὅποιο κέρδος του, πληρώνοντας τέλος ἐπιτηδεύματος, ΕΝΦΙΑ γιὰ τὸ σπίτι καὶ προκαταβολὴ φόρου σὲ εἰσοδήματα πενιχρὰ καὶ ἀβέβαια.

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος περίμενε πῶς καὶ ππῶς τὸ πρῶτο δεκαπενθήμερό του Αὐγούστου γιὰ νὰ ἰσοφαρίσῃ κάποιες ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις του, ἀπὸ τὴν κάπως αὐξημένη κίνηση, ποὺ δίδουν οἱ Ἕλληνες τουρίστες, οἱ ὁποῖοι καὶ εἶναι καὶ ἡ κυρία πληθυσμιακὴ ὁμάδα στὴν περιοχὴ αὐτή.

Καθήμενος λοιπὸν ἐκεῖ καὶ φόρο ἀποφεύγοντας (δὲν εἶναι ψέμμα ὅτι ἀπέφευγε τὸν φόρο) μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ περισώσῃ κάτι γιὰ τὸν ἐπερχόμενο χειμώνα, ξαφνικὰ εἶδε δύο ὑπαλλήλους τῆς ἐφορίας νὰ διενεργοῦν ἔλεγχο.

Αὐτοὶ οἱ δύο ὑπάλληλοι, αὐτῆς τῆς διεφθαρμένης ὑπηρεσίας, εἶναι πιθανὸν νὰ μὴν λαδώνονται, ὅμως κάποιοι ἄλλοι τὸ περασμένο, τὸ προπερασμένο καλοκαίρι, πρὶν πέντε χρόνια πῆγαν καὶ τοῦ ἐζήτησαν μερτικὸ ἀπὸ τὴν φτώχειά του.

Αὐτοὶ οἱ δύο ὑπάλληλοι, ἂς ὑποθέσουμε ὅτι προσελήφθησαν ἀξιοκρατικά, μὴ ἔχοντας ὅμως ὁποιανδήποτε ἀπὸ τὶς ἀγωνιές του.
Στὶς 9 καὶ καὶ στὶς 24 ἐξοφλῶνται, δὲν πληρώνουν ὁποιοδήποτε τέλος ἐπιτηδεύματος, πιθανότατα καὶ ὁ/ἡ σύζυγός τους νὰ εἶναι ὑπάλληλοι ὁμοίως μὲ δύο μισθούς. Θὰ πᾶν προκαθορισμένες διακοπὲς χωρὶς οἱανδήποτε ἔγνοια. Τέλος, φυσικά, δὲν πληρώνουν ἀκόμη κι ἕνα εὐρῶ στὴν ἐφορία (ὅποιος κάνει τὸ λάθος νὰ μοῦ πῇ ὅτι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι πληρώνουν ἐφορία θὰ …ἐκδιωχθῆ ἄμεσα).

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος τοὺς εἶδε καὶ ὅλα αὐτὰ ξαφνικὰ ἦλθαν στὸν νοῦ του.

Ὅσον μὲ ἀφορᾶ πιστεύω πὼς τελικῶς συνεκράτησε τὸν ἑαυτό του καὶ δὲν τοὺς ἐδολοφόνησε ἐν ψυχρῷ….
Ὅσον μὲ ἀφορᾶ ὁμοίως Ἅγιο εἶχαν.

Εἶναι καιρὸς νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ Ἀνδρέα Παπαντρεα καὶ νὰ ἐνηλικιωθοῦμε.
Ἀρκετὰ μᾶς ἐκόστισε ἤδη τὸ ΠΑΣΟΚ. Εἶναι καιρὸς γιὰ μία πραγματικὴ ἐπανάταξη καὶ ἐπανάσταση κι εἶναι καιρὸς νὰ καταλάβουμε ὅτι τὸ πολιτικὸ σύστημα ἔχει ἤδη ξεπεράση τὰ ὅρια του.

«Ἕνας»

(Visited 255 times, 1 visits today)
Leave a Reply