Θεσσαλονικέων Βουκεφάλας

Στὰ χρόνια ποὺ ἔμεινε τὸ ἄγαλμα τοῦ Βουκεφάλα στὴν Θεσσαλονίκη (41 πΧ – 86 μΧ), μία σειρὰ ἀπὸ αὐτοκράτορες (Νέρων ἐδῶ), εἶχαν τὸ ἄλογο στὰ νομίσματά τους. Σύμβολο πλέον τῆς πόλεως ὁ ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ, δὲν ἦταν ἀπαραίτητο νὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως σὲ αὐτὰ τὰ νομίσματα! Ὅλοι ἤξεραν τότε, ἀλλὰ καὶ τώρα χωρὶς νὰ προβληματισθοῦν περισσότερο οἱ ἀρχαιολόγοι, ὅτι αὐτὰ ἦταν τῶν Θεσσαλονικέων!!!
Στὰ αὐτόνομα νομίσματα τῆς πόλεως, εἶχε τὴν ὑπερτάτη τιμή, νὰ εἶναι ὁ Βουκεφάλας στὸ ἐμπρὸς μέρος τοῦ νομίσματος! 

Ἐπάνω ἀπὸ τὴν ῥάχη του ὁ ΗΛΙΟΣ ποὺ παρέπεμπε στὸν ἀναβάτη τοῦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΛΙΟ καὶ βέβαια τὸ κλαδὶ φοίνικος ποὺ παρέπεμπε στὴν νικηφόρο πορεία τῶν δύο!
Οἱ χαράκτες βέβαια τῶν νομισμάτων αὐτῶν, δὲν χρειάζονταν νὰ φαντασθοῦν, γιατί τὸ πρότυπο ἦταν στὴν πόλη τους! Ἔτσι προκύπτει ἡ διαχρονικὴ ἐκπληκτικὴ ὁμοιότης τῆς ἐργασίας ὅλων τους!

Τσίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply