Γενοκτονία τοῦ Ῥωσσικοῦ Λαοῦ ἦταν ἡ «Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάστασις»

«Πρέπει νὰ τὸ καταλάβετε.

Οἱ ἡγέτες τῶν Μπολσεβίκων ποὺ κατέλαβαν τὴν Ῥωσσία δὲν ἦσαν Ῥῶσσοι. Μισοῦσαν τοὺς Ῥώσσους. Μισοῦσαν τοὺς Χριστιανούς. Ὑποκινούμενοι ἀπὸ ἐθνικὸ μῖσος βασάνισαν καὶ ἔσφαξαν ἑκατομμύρια Ῥώσσων, δίχως ἴχνος ἀνθρωπίνου τύψεως.

Ἡ Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάστασις δὲν ἦταν αὐτὸ ποὺ ἀποκαλεῖτε στὴν Ἀμερικὴ «Ῥωσσικὴ Ἐπανάστασις». Ἦταν μία εἰσβολὴ καὶ κατάκτησις ἐναντίον τοῦ Ῥωσσικοῦ λαοῦ. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς συμπατριῶτες μου ὑπέφεραν φρικτὰ ἐγκλήματα ἀπὸ τὰ αἱματοβαμμένα χέρια τους, ἀπὸ ὅσο ὁποιοσδήποτε ἄλλος λαὸς ἢ ἔθνος σὲ ὁλόκληρο τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑποεκτιμηθῇ.

Ὁ Μπολσεβικισμὸς ὑπῆρξε ἡ μεγαλυτέρα σφαγὴ ἀνθρώπων ὅλων τῶν ἐποχῶν.
Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κόσμου ἀγνοεῖ τὴν πραγματικότητα αὐτὴν ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ὅτι τὰ παγκόσμια μέσα ἐνημερώσεως εὑρίσκονται στὰ χέρια τῶν δραστῶν αὐτῶν.»

Aleksandr Solzhenitsyn- Ἀλεξάντρ Σολζενίτσιν (1918-2008)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply