Χρειαζόμεθα περισσοτέρους ἤ …καλλιτέρους τουρίστες;

Ἤδη βέβαια, ἀπὸ τὸ 2013 καὶ μεσούσης τῆς μεγάλης κρίσεως, ἡ κυβέρνησις Σαμαρᾶ μὲ τὴν τότε «ἐπιτυχημένη» ὑπουργὸ τουρισμοῦ ἄρχισε νὰ ἐπικοινωνῇ τὴν μεγάλη αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τουριστῶν.

Ἡ πολιτικὴ ἐνέσεων αἰσιοδοξίας ἐξηκολούθησε καὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια μὲ ἐπίσης «ἐπιτυχημένες» ὑπουργοὺς οἱ ὁποῖες ηὔξανον τὸν ἀριθμὸ τῶν τουριστῶν ἐτησίως καὶ ἔδιδαν ἐνέσεις αἰσιοδοξίας στὴν καθημαγμένη ἑλληνικὴ οἰκονομία.

Πληροφορηθήκαμε τοῦτες τὶς ἡμέρες ὅτι ἤδη ἀπὸ τὸ 2014 καὶ μὲ συνεχομένη αὔξηση τῶν κονδυλίων διαφημίσεως ὁ ΕΟΤ «ἐπιδοτοῦσε» τὴν Thomas Cook μὲ ἔξοδα διαφημιστικῆς καμπάνιας ποὺ ἀνῆλθαν ἀκόμη καὶ στὸ 1,2 ἑκατομμύρια εὐρῶ τὸ 2018 καὶ ἐνῶ ἡ ἑταιρεία ἔπνεε τὰ λοίσθια.

Εἶναι λογικὸ καὶ δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ θέμα ὅτι ὁ ΕΟΤ πρέπει νὰ δαπανᾷ πόρους σὲ διαφήμιση τοῦ ἑλληνικοῦ τουριστικοῦ προϊόντος, ἴσως μάλιστα νὰ ἔπρεπε νὰ αὐξηθῇ καὶ ἡ διαφημιστική του δαπάνη, αὐτὸ ὅμως ποὺ εἶναι βέβαιο εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τουρισμὸ ὢλ ἰνκλούσιβ τῶν 250 εὐρῶ τὴν ἑβδομάδα, ἀλλὰ ἀπὸ αὔξηση τῶν ἐσόδων.

Θὰ ἤμουν ἰδιαιτέρως χαρούμενος ἐὰν τὰ προσεχῆ χρόνια ὁ ἀριθμὸς τῶν τουριστῶν μειωνόταν στὰ 2/3 (20 ἑκατομμύρια ἀφίξεις) καὶ τὰ ἔσοδα νὰ αὐξάνονταν κατὰ 30%.
Αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στόχευσις τοῦ ἑλληνικοῦ τουριστικοῦ προϊόντος, γιὰ ὢλ ἰνκλούσιβ ἂς πᾷν στὴν Τυνησία καὶ στὴν Τουρκία.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Πρὸ ἡμερῶν εἶχα μίαν συνάντηση μὲ στέλεχος μεγάλης τουριστικῆς ξενοδοχειακῆς ἐπιχεiρήσεως.
Στὴν ἐρώτησή μου γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς «Thomas Cook» καὶ τὶς πιθανὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἐπιχείρησή τους, μοῦ ἀπήντησε:

«Ἀπὸ τριετίας εἴχαμε διακόψη ὁποίαν συνεργασία μὲ τὴν ἐν λόγῳ ἐπιχείρηση, διότι βοοῦσε ἡ ἀγορὰ γιὰ τὸ ἐπικείμενο κανόνι»

Εἶναι κρίμα βέβαια, ὅτι αὐτὸ δὲν τὸ ἐγνώριζαν κάποιες ἑλληνικὲς τράπεζες καὶ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργὸς τουρισμοῦ.
Εἶναι ἐπίσης γνωστό, ὅτι οἱ μαῦρες ἀκρίδες τῶν πολυεθνικῶν γνωστὲς ὡς ΤΣΕΟ καὶ μεγαλοστελέχη (χωρὶς νὰ διακινδυνεύουν τὸ ὁ,τιδήποτε) ἐφρόντισαν νὰ εἰσπράξουν τὰ πρὶμ 2-5 ἑκατομμυρίων εὐρῶ.

Ὅταν ἀκοῦτε τὶς πολυεθνικὲς νὰ εἶναι ἐναντίον τῶν «ἀκροδεξιῶν λαϊκιστῶν» οὐσιαστικῶς μιλᾶμε γιὰ αὐτὴν τὴν μαύρη πανώλη τῶν φιλελέ, ἡ ὁποῖοι ἔχουν ἐνσκύψη ὡς ἀκρίδες νὰ ἀφανίσουν τὴν τάξη αὐτῶν ποὺ ἐπιχειροῦν καὶ διακινδυνεύουν.
Κοντά τους καὶ ὅλη ἡ κλίκα τῶν πολιτικῶν τῶν Βρυξελλῶν ἀλλὰ καὶ τῆς Οὐάσιγκτον, γνωστοὺς ἐπίσης ὡς ὁ «βαλτός».
Ναὶ «clean that fucken swam».

«Ἕνας»

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply