Χαίρεται καὶ ὁ χατζηδάκης μὲ τὶς καταστροφὲς ποὺ προκαλεῖ…

Ἐδῶ βλέπουμε τὸν ἄνθρωπο ποὺ ξεπούλησε Ὀλυμπιακὴ ἀεροπορία καὶ προσπαθεῖ μὲ περίσσιο ζῆλο νὰ κάνῃ τὸ ἴδιο στὴν ΔΕΗ…

…νὰ χρησιμοποιὴ τὸ ἴδιο του τὸ παιδὶ γιὰ νὰ προμοτάρῃ νόμο ποὺ αὐτὸς ἐπέρασε (καὶ ὁ ΣΎΡΙΖΑ ἐπεξέτεινε) ὁ ὁποῖος διέλυσε τὶς ἤδη ἰσοπεδωμένες μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, πρὸς ὄφελος τῶν μεγάλων ἐμπορικῶν κέντρων.

Ζάβαλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply