Χαρίζουν πάλι (νέα) δισεκατομμύρια στὶς τράπεζες!!!

Κατετέθη στὴν βουλὴ τὸ νομοσχέδιο σχετικὰ μὲ τὸ περιβόητο σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ ὅπου οἱ τράπεζες θὰ τιτλοποιήσουν τὰ κόκκινα δάνειά τους καὶ θὰ τὰ πουλήσουν σὲ ἐπενδυτές…

Στὴν περίπτωση ποὺ δὲν πληρωθοῦν τὰ τιτλοποιηθέντα ὁμόλογα κάποιος θὰ κληθῆ νὰ τὰ πληρώσῃ…

Ποιὸς θά εἶναι γιά ἀκόμη μία φορά;;
Μὰ ὁ Ἑλληναρᾶς ἰδεολόγος ἀριστερὸς καὶ δεξιός…

Τί μᾶς λέει λοιπόν ἡ εἰδική ἔκθεσις τοῦ Γενικοῦ λογιστηρίου τοῦ κράτους περὶ αὐτοῦ τοῦ Νομοσχεδίου;;
Πῶς ἀκόμη 12 δισάκια θὰ τὰ χαρίσουν στὶς τράπεζες μὲ τὶς εὐλογίες τῶν θεσμῶν, τῶν ἐποπτικῶν ὀργάνων, τοῦ ΔΝΤ καὶ τῶν ἐντὸς τῆς χώρας ἐντολοδόχων..

Δεδομένου πὼς τὸ 90% τῶν ἐν λόγῳ δανείων εἶναι δίχως ἐξασφαλίσεις, ἤτοι σημαίνει πὼς θὰ εἰσπραχθοῦν ἐλάχιστα ἕως καθόλου, ἀντιλαμβάνονται πλέον οἱ πάντες ποιὸς θὰ τὰ πληρώση…

Ἐντάξει μωρέ… Πῶς κάνετε ἔτσι; Εἴμαστε large λαὸς ἐμεῖς… Κοντὰ στὰ 360 δισεκατομμύρια ποὺ μᾶς ἐφόρτωσαν νὰ πληρώσουμε τί εἶναι καὶ ἀκόμη 12 δισεκατομμυριάκια;

Λελιάτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply