Μία ἀντίφασις τῆς πολιτικῆς ζωῆς (ἀναδημοσίευσις)

Μία ἀντίφασις τῆς πολιτικῆς ζωῆς
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Μία ἀντίφασις τῇς πολιτικῆς ζωῆς.
Οὐχί ταὐτὰ γιγνώσκειν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, παρίσταταί μοι, ὅταν τε τὸ τῆς πολιτείας ὄνομ’ ὑμῶν ἀκούσῳ, καὶ ὅταν τὸν τρόπον ὃν προσφέρονταί τινες ὑμῶν τοῖς ὑπὲρ ταύτης λέγουσιν ἴδω. τὴν μὲν γὰρ πολιτείαν δημοκρατίαν, ὥσπερ ἅπαντες ἴστε, ὀνομάζετε, τῶν δὲ τἀναντία ταύτῃ λεγόντων ἐνίους ἥδιον ἀκούοντας ὁρῶ.  Ὅ καὶ θαυμάζω τὶς ποθ’ ἡ πρόφασις. πότερον προῖκα λέγειν ταῦτ’ αὐτοὺς οἴεσθε; ἀλλ’ οἱ τῶν ὀλιγαρχιῶν, ὑπὲρ ὧν οὗτοι λέγουσιν, κύριοι καὶ πλείω σιωπῆς μᾶλλον ἂν δοῖεν. ἀλλὰ βελτίω ταῦτ’ εἶναι τῶν ἑτέρων ὑπειλήφατε; βελτίων ἄρ’ ὑμῖν ὀλιγαρχία δημοκρατίας φαίνεται. ἀλλ’ αὐτοὺς εἶναι βελτίους ἡγεῖσθε; καὶ τίς ἂν ὑφ’ ὑμῶν χρηστὸς νομίζοιτ’ εἰκότως, ἐναντία τῇ
καθεστώσῃ πολιτείᾳ δημηγορῶν; οὐκοῦν λοιπὸν ἁμαρτάνειν ὑμᾶς, ὅταν οὕτως ἔχητε τὴν γνώμην. τοῦτο
τοίνυν φυλάττεσθε μὴ πάσχειν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅπως μή ποτε τοῖς ἐπιβουλεύουσιν λαβὴν δώσετε, εἶτα τότ’ αἰσθήσεσθ’ ἡμαρτηκότες, ἡνίκ’ οὐδ’ ὁτιοῦν ὑμῖν πλέον ἔσται. Τὸ μὲν (οὖν), ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ πάνθ’ ὡς ἂν ἡμεῖς βουλοίμεθ’ ἔχειν μήτε παρ’ αὐτοῖς ἡμῖν μήτε παρὰ τοῖς συμμάχοις, ἴσως οὐδέν ἐστι θαυμαστόν· πολλῶν γὰρ τὸ τῆς τύχης αὐτόματον κρατεῖ, καὶ πολλαὶ προφάσεις τοῦ μὴ πάντα κατὰ γνώμην συμβαίνειν ἀνθρώποις οὖσιν. τὸ δὲ μηδ’ ὁτιοῦν μεταλαμβάνειν τὸν δῆμον, ἀλλὰ τοὺς ἀντιπράττοντας περιεῖναι, τοῦτο καὶ θαυμαστόν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ φοβερὸν τοῖς εὖ φρονοῦσιν,  ὡς ἐγὼ κρίνω. ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ παντός ἐστιν αὕτη μοι τοῦ λόγου.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ἀπόδοσις:

Δέν παρουσιάζονται εἰς τό μυαλό μου αἱ ἴδιες σκέψεις, Ἀθηναῖοι, ὅταν σᾶς ἀκούῳ  νὰ ἀναφέρεσθε εἰς τὸ πολίτευμα ὀνομαστικά, καὶ ὅταν δῷ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον συμπεριφέρονται μερικοὶ ἀπό ἐσᾶς ἀπέναντι εἰς ὅσους τὸ ὑπερασπίζονται. Tὸ πολίτευμα, βέβαια, τὸ ἀποκαλεῖτε, ὅπως εἶναι εἰς ὅλους γνωστόν, δημοκρατίαν, ἑνῶ βλέπῳ μερικοὺς νὰ ἀκοῦν μὲ μεγαλυτέραν εὐχαρίστησιν ὅσους τὴν κατηγοροῦν. Kαί ἀπορῶ ποῖος ὁ λόγος. Mήπως νομίζετε ὅτι αὐτοί τά λένε δωρεάν;
Ἀλλὰ οἱ ἀρχηγοὶ  τῷν ὁλιγαρχιῶν, ταῖς ὁποῖες ὑπερασπίζονται αὐτοί, θὰ ἔδιναν περισσότερα διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν σιωπή τους. Mήπως θεωρεῖτε ὅτι αὐτά εἶναι καλλίτερα ἀπό τά ἄλλα; Ἄρα καὶ ἡ ὁλιγαρχία σας φαίνεται καλλίτερη ἀπὸ τὴν δημοκρατίαν. Mήπως νομίζετε ὅτι αὐτοί εἶναι καλλίτεροι; Kαί ποῖος θά ἦταν εὔλογο νά θεωρηθῇ ἀπό ἐσᾶς ἔντιμος, ἐφ᾿ὅσον μιλᾶ δημόσια ἑναντίον τοῦ καθιερωμένου πολιτεύματος;
Ἐπομένως, αὐτὸ ποὺ μένει εἶναι ὅτι κάνετε λάθος, ὅταν ἔχετε αὐτὴν τὴν ἄποψιν. Προσέχετε, λοιπόν, μὴν πάθετε αὐτό, Ἀθηναῖοι, δηλαδὴ νὰ μὴν δόσετε κάποια στιγμή τὴν εὐκαιρίαν εἰς αὐτοὺς ποὺ σκέπτονται τὸ κακό σας, καὶ τότε μόνον ἀντιληφθῆτε ὅτι σφάλλατε, ὅταν δὲν θὰ μπορεῖτε νὰ ἀποκομίσετε τὸ παραμικρὸ ὄφελός σας.
Tὸ γεγονός, Ἀθηναῖοι, ὅτι τὰ πάντα δὲν εἶναι ὅπως τὰ θέλουμε οὔτε εἰς ἐμᾶς τοὺς ‘ἰδίους οὔτε εἰς τοὺς συμμάχους, ἴσως δὲν εἶναι κάτι παράδοξο• διότι πολλὲς φορὲς ἐπικρατεῖ τὸ τυχαῖον ἀπὸ μόνο του, καὶ ὑπάρχουν πολλὲς δικαιολογίες διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ πάντα δὲν συμβαίνουν σύμφωνα μὲ ταῖς προσδοκίες μας, ἐφ᾿ὅσον εἴμαστε ἄνθρωποι. Ἐὰν δὲν κερδίζῃ ἕνα μικρὸ ἔστω μέρος ὁ λαός, ἀλλὰ οἱ ἀντιφρονοῦντες νὰ ἀποκομίζουν μεγάλα ὀφέλη, αὐτὸ εἶναι καὶ παράδοξον, Ἀθηναῖοι, καὶ τρομακτικὸ διὰ τοὺς λογικοὺς ἀνθρώπους, κατὰ τὴν κρίσιν μου. Aὐτή, λοιπόν, εἶναι ἡ ἀφετηρία ὁλοκλήρου τοῦ λόγου μου.

Τᾶσος Γκολέμης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply