Δημοκρατία!!!

Τοῖς ὄχλοις πειρώμενος ἀρέσκειν, τῶν ὄχλων ἔση ὅμοιος».!
Ἡ μάζα, ὁ ὄχλος δὲν ὑπάρχει τὶποτα ποὺ νὰ μισῇ περισσότερο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ κάνει ἔκκλησιν εἰς τὴν συνείδησὶν του καὶ εὑρίσκεται εἰς ἀνώτερο ἐπίπεδο.!

Ἡ Δημοκρατία εἶναι χειροτέρα τῆς ὁλιγαρχίας, διότι ἐπιβάλλει εἰς τὴν Χῶραν τὰς ἀνεξελέγκτους καὶ ἀτύπους παρορμήσεις τοῦ όχλου.
Κάθε μορφὴ συζητήσεως μὲ τὸν ὄχλο ἀποκλείεται Ὁ λαός (ὄχλος) εἰς τὴν συντριπτικὴν του πλειοψηφία ἦταν καὶ εἶναι πάντα ἐναντίον ἐκείνων, ποὺ ἐπιθυμοῦσαν τὸ καλό, διότι ὁ ὄχλος, εἶναι κυρίως ἀδρανὴς καὶ δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ μισῇ περισσότερο ἀπὸ τὰς ὅποιας ἑκκλήσεις γίνονται εἰς τὴν συνείδησίν του.

Ἡ ἐξέλιξις αὐτῶν εἰς ἀνώτερα ἐπίπεδα, ἡ ὑπερνίκησις τοῦ ἐγωϊσμοῦ καὶ τῆς ἀδρανείας, θὰ εἶναι πάντα ἡ ὑποχρέωσις καὶ δουλειά τῶν ξεχωριστῶν ἀτόμων τῶν ὁλίγων, ποτὲ ἡ δουλειὰ τῶν πολλῶν.
«…ὁ λαὸς πολεμᾷ διὰ τὴν κοιλιὰ του καὶ οἱ Εὐγενεῖς διὰ τὰς ἀξίας.».
Ὁ Ὄχλος μπορεῖ νὰ ἐπηρεασθῇ, μόνον μὲ δημαγωγία καὶ ἐπιχειρήματα χαμηλοτάτης ποιότητος, ἀφοῦ εἶναι τὰ μοναδικὰ ποὺ μπορεῖ νὰ κατανοήσῃ. 

Ἡ Ὁλιγαρχία ἔχει πάντα ἕνα περιθώριο λογικῆς, ἐνίοτε δὲ διατηρεῖ σεβασμὸν εἰς τὰς προσωπικότητας τῆς χῶρας, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν Ὄχλον ὁ ὁποῖος μισεῖ ὅποιονδήποτε κάνει ἔκκλησιν εἰς τὴν συνείδησὶν του καὶ εὑρίσκεται εἰς ἀνώτερο ἐπίπεδο.!

Ὁ Ὄχλος δέν ἀνέχεται νὰ κυβερνηθῇ ὑπὸ σκεπτομένων ἀνθρώπων.
Ἡ σκέψις διὰ τὸν Ὄχλον εἶναι ἀντιπαθής, ὕποπτη κι᾿ ἐπικίνδυνη. Ἐκεῖνο ποὺ τὸν ἐπηρεάζει εἶναι ἡ ρητορικὴ δημαγωγία.
Η δημοκρατία κρατᾷ πεισματικῶς εἰς τὸ περιθώριον τὰς ἀξίας, ἐκτὸς ἐὰν αὕται συγκαλυφθοῦν μὲ τὰ χυδαῖα προσόντα ποὺ θαυμάζει ὁ ὄχλος.
Ἡ Δημοκρατία στηρίζεται εἰς τὴν θέλησιν τῆς πλειοψηφίας.
Ἡ πλειοψηφία τοῦ ὄχλου δημιουργεῖται μὲ βάσιν ὁρισμένας κοινάς ἰδιότητας τῶν ἀτόμων ποὺ τὸν ἀποτελοῦν, καὶ αἱ πλέον κοιναί καὶ θεμελειώδεις εἶναι ἡ ἀμάθεια, ἡ βλακεία καὶ τὸ μῖσος πρὸς ὅποιον εὐρίσκεται εἰς ἀνώτερον ἐπίπεδον ἀπ᾿αὐτὸν.

Ἄρα, Δημοκρατία εἶναι τὸ πολίτευμα ἐκεῖνο ποὺ ἡ πλειοψηφία τῶν ἠλιθίων, μοχθηρῶν καὶ κακεντρεχῶν ἐκλέγει κυβερνῆτας κατ’ εἰκόνα, καὶ ὁμοίωσίν της. Ἡ Δημοκρατία δὲν ἀρκεῖται νὰ παραμερίσῃ τοὺς νοήμονες καὶ ἀγαθοὺς ἀπὸ τὴν διαχείρηση τῶν κοινῶν.
Διαποτισμένη ἀπὸ ἀβυσσαλέο καὶ φαρμακερὸ πλέγμα κατωτερότητος, κάνει τὸ πᾶν διὰ νὰ τοὺς ἐξολοθρεύσῃ!
Τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τοῦ λαοῦ-ὄχλου εἶναι χερότερο καὶ, ἀπείρως ἐλεεινότερον καὶ ἀθλιότερον τῶν ἀχρείων ἀνδραπόδων ποὺ ἐπιλέγει νὰ τὸν κυβερνοῦν· ὠχριοῦν ἔμπροσθέν των οἱ ἐχθροὶ τοῦ ἔθνους.! .
«Ἐὰν ἡ πολιτικὴ δύναμις καὶ ἡ φιλοσοφία δὲν συμπέσουν, δὲν θὰ ὑπάρξῃ τέλος κακῶν!»
Πλάτων Πολιτεία

Τᾶσος Γκολέμης

One thought on “Δημοκρατία!!!

Leave a Reply