Δοῦλος κι Ἐλεύθερος κατ’ ἐπιλογήν…

Μία ἐξαιρετικὰ σημαντικὴ λεπτομέρεια, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πῶς κάθε ἕνας ἐξ ἡμῶν αἰσθάνεται γιὰ τὴν Ἐλευθερία, ἔχει νὰ κάνῃ μόνον μὲ τὸ πῶς ἐμεῖς βλέπουμε τοὺς ἑαυτούς μας.
Ἐὰν ἐμεῖς αἰσθανόμεθα Ἐλεύθεροι, τότε δὲν ὑπάρχει κάτι ἢ κάποιος γιὰ  νὰ τὸ ἀλλάξῃ αὐτό. Δὲν ὑπάρχει φόβος, ἀπειλή, συνθήκη ποὺ νὰ τὸ παύσῃ, νὰ τὸ μειώσῃ ἢ νὰ τὸ περιορίσῃ.

Ἐὰν ἡ κατάστασις αὐτή, τῆς αἰσθήσεως Ἐλευθερίας, δὲν ἔχῃ δομηθεῖ  μέσα μας ἀρκούντως, τότε κάθε ἐξωτερικὸ συμβὰν μπορεῖ νὰ τὴν ἐλέγξῃ, νὰ τὴν ἀλλοιώσῃ καὶ νὰ μᾶς παγιδεύσῃ ἐπὶ πλέον, αὐξάνοντας τὰ δεσμά μας. Τὰ δεσμὰ ὅμως, πάντα ἀόρατα, σπάζουν ἢ ἐνισχύονται, ἀπὸ μίαν καὶ μόνον ἀπόφασίν μας: τὸ ἐὰν ἐμεῖς θὰ τοὺς ἐπιτρέψουμε νὰ ὑπάρχουν.

Οἱ ἐξωτερικὲς συνθῆκες διαρκῶς ἀνατρέπονται καὶ σπανίως εἶναι τέτοιες, ποὺ νὰ μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ἐπέμβουμε καὶ νὰ τὶς ἀλλάξουμε. Αὐτὲς ποὺ παραμένουν σταθερὲς εἶναι οἱ ἐσωτερικὲς συνθῆκες. Ὅ,τι δῆλα δὴ ἐμεῖς καὶ μόνον δομήσαμε γιὰ τὴν εἰκόνα μας καὶ γιὰ τὸ κόσμο μας, σὰν ὀπτική.

Δεσμὰ ὑπάρχουν μόνον ὅταν ἐμεῖς θέλουμε νὰ ὑπάρχουν.
Ἐλευθερία ὑπάρχει μόνον ὅταν ἐμεῖς ἀνοίξουμε τὰ παράθυρά μας στὸν κόσμο καὶ τὸν κυττάξουμε ὅπως εἶναι, ἀκυρώνοντας ὅσα μᾶς ὑπαγόρευσαν νὰ πιστεύουμε γιὰ αὐτόν.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply