Φανερὰ καὶ κρυφὰ …χρέη!!!

Μία ἀπορία…
Στήν ἀναθεώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἀπό τόν Γεωργίου ἔχει συνυπολογισθῇ ἡ ὑπόθεσις τοῦ SWAP πού συμφώνησε ὁ Σημίτης μὲ τὴν Goldman Sachs;
Ξςρρουμε ὅτι τό κόστος του ἔχει ὑπολογισθῇ γύρω στά 5.1 δισεκατομμύρια εὑρῶ, καθώς καί ὅτι ἦταν μυστικὸ -ὁ ὁρισμὸς τῶν Greek Statistics, αὐτὴν τὴν φορὰ βέβαια μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ διεθνοὺς πιστωτικοῦ συστήματος, ποὺ ἔφτιαξε τὸν ἀπαξιωτικὸ νεολογισμὸ greek statistics.
Ἐρωτῶ λοιπὸν εὐθέως.

Συνέχεια

Ὑπόθεσις Γεωργίου καὶ δικό μας χρέος

Νὰ ξέρετε πὼς ἀκόμη κι ἐὰν ἀθῳωθῇ ἢ ἐὰν ἀναβληθῇ ἡ Δίκη τοῦ Ἀνδρέα Γεωργίου τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε μέχρι τέλους γιὰ νὰ καταδικασθῇ γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ διέπραξε εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος μας.
Ἕνα ἔγκλημα ποὺ μᾶς ἔφερε τὸ ΔΝΤ μὲ ψεύτικα στοιχεῖα, γιὰ τὸ ἔλλειμμα οτῦ 2009 
τὸ ὁποῖον παρουσίασαν στὸ 15,1% ἀπὸ τὸ 4%, ποὺ ἦταν πραγματικά.
Συνέχεια

Χρέος κι ὁ κακός μας ὁ καιρός…

3,3% τοῦ ΑΕΠ της ἔχει δανείσει ἡ Μάλτα στὴν Ἑλλάδα.
Δηλαδή, ἀπὸ ΑΕΠ 12 δισεκατομμυρίων περίπου, ἔχει δανείσει 390 ἑκατομμύρια στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἐπιτόκιο χαμηλότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δανείζεται ἡ ἴδια.
Κι ἐμεῖς οἱ μάγκες ζητᾶμε νὰ διαγραφῇ τὸ χρέος μας γενικῶς καὶ τῆς Μάλτας συμπεριλαμβανομένης. Συνέχεια

Ἡ ἠθική τοῦ χρέους ἤ τό ἠθικόν χρέος;

Ἡ ἠθική τοῦ χρέους ἤ τό ἠθικόν χρέος;

Τὰ τελευταῖα χρόνια, τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζουμε ἕναν κυκεῶνα ἀλλαγῶν καί διαφοροποιήσεως τῶν παγιωθέντων ἐπὶ χιλιετίες, χαρακτηριστικῶν τῆς φυλῆς μας, ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ποὺ κατοικοῦμε καὶ ἔχουμε τὴν τύχη νὰ ἔχουμε κληρονομήσει αὐτὸν τὸν τόπο τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, ποὺ ὀνομάζουμε Πατρίδα μας, διαπιστώνουμε μὲ ἰδιαίτερα ἐμφατικὸ τρόπο, μία μόνιμη ἐπωδό, ποὺ συνοδεύει τὴν «ἀναγκαιότητα» γιὰ τὶς κάθε λογῆς θυσίες ποὺ ἀπαιτοῦν ἀπό ἐμᾶς, οἱ ἐκάστοτε κυβερνῶντες. Συνέχεια

Προάγγελοι καθάρσεως…

Προάγγελοι καθάρσεως...Ἀκόμη μίαν φορὰ οἱ Γερμανοὶ ἠρνήθησαν νὰ ἀκούσουν τὶς φωνὲς διαμαρτυρίας τοῦ προέδρου τῶν Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου φυσικὰ καὶ τοῦ νὰ συμφωνήσουν σὲ διαγραφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους.
Ἑνὸς χρέους ποὺ ἐξευτελίζει ἕναν λαὸ καὶ ἕνα Ἕθνος!
Ἡ σύγκρουσις πιά, μεταξὺ Γερμανίας, ἀλλὰ ὄχι μόνον, μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν, εἶναι ἀναπόφευκτος!

Πολλὰ τὰ σημάδια ποὺ δείχνουν πὼς ὁδεύουμε πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση.  Συνέχεια

Ἡ μεγάλη προπαγάνδα περὶ μειώσεως τοῦ χρέους

Ἡ μεγάλη προπαγάνδα περὶ μειώσεως τοῦ χρέουςΔὲν ὑπάρχουν λόγια νὰ περιγραφῇ ἡ προπαγάνδα τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ τῆς τραπεζοκρατίας περὶ μειώσεως τοῦ χρέους, καθὼς καὶ κάθε ἀπόπειρα προπαγάνδας. Συνέχεια