Φανερὰ καὶ κρυφὰ …χρέη!!!

Μία ἀπορία…
Στήν ἀναθεώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἀπό τόν Γεωργίου ἔχει συνυπολογισθῇ ἡ ὑπόθεσις τοῦ SWAP πού συμφώνησε ὁ Σημίτης μὲ τὴν Goldman Sachs;
Ξςρρουμε ὅτι τό κόστος του ἔχει ὑπολογισθῇ γύρω στά 5.1 δισεκατομμύρια εὑρῶ, καθώς καί ὅτι ἦταν μυστικὸ -ὁ ὁρισμὸς τῶν Greek Statistics, αὐτὴν τὴν φορὰ βέβαια μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ διεθνοὺς πιστωτικοῦ συστήματος, ποὺ ἔφτιαξε τὸν ἀπαξιωτικὸ νεολογισμὸ greek statistics.
Ἐρωτῶ λοιπὸν εὐθέως.

Τί ῥόλο ἔπαιξε αὐτό τό κρυφό χρέος στήν διόγκωση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους; Κανέναν;! Ἐξηφανίσθησαν τά πέντε δισεκατομμύρια; Κι ἐάν δέν ἐξηφανίσθησαν, στά χέρια ποίου «ἔσκασαν»;

Συνοψίζω.
Τὰ κρυφὰ αὐτὰ πέντε (5) δισεκατομμύρια, μὲ τὰ ὁποῖα ηὔξησε ἐν μίᾳ νυκτὶ τὸ ἑλληνικὸ χρέος ὁ Σημίτης, πότε βγῆκαν στό φῶς ἐπισήμως καί τί ῥόλο παίζουν στήν διαφορά μέταξύ τοῦ χρέους πού, ἰσχυρίζεται ὅτι, παρέδωσε ὁ Καραμανλῆς καί αὐτοῦ πού ἰσχυρίζεται ὅτι προσμέτρησε ὁ Γεωργίου;

Παρακαλῶ ἀπαντήσεις μόνον ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ξέρουν.
(Ὄχι συνδέσμους καὶ link. Ὅποιος γνωρίζῃς, θὰ μπορῇ νὰ τὸ περιγράψῃ μὲ δύο λόγια.)

Χ.Χ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply