Οἱ ἀνήλικοι πολῖτες καὶ τὸ ἐνήλικο κράτος.

Καλὰ τὰ λέει ὁ ἀρθρογράφος ἀλλὰ ἄργησε. Τὸ ἐξωφρενικὸ συνέβη ὅταν ἡ παρουσία καπνοῦ τομπάκου στὴν γήινη ἀτμόσφαιρα ἔγινε δουλειὰ τῶν προαναφερθέντων γραφειοκρατῶν, ποὺ ἐπέμεναν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀσφαλὲς ὅριο ἐκθέσεως (ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς νόμους τῆς φυσικῆς, ποὺ ἰσχύουν κανονικὰ γιὰ κάθε τὶ στὸ σύμπαν ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τομπάκο) γι’ αὐτὸ καὶ αὐτὴ ἡ φοβερὴ καὶ τρομερὴ οὐσία ποὺ δὲν προκαλεῖ ἀπολύτως τίποτε ἔπρεπε νὰ ἀπαγορευθῇ ἀπὸ κάθε δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ χῶρο, ἀσχέτως ἰδιοκτησίας καὶ ἀσχέτως τῶν Συνέχεια