Ἀπό ποιά …πόρτα εἰσέρχονται τά μεταλλαγμένα;

Πρὸ ἑνὸς ἔτους (11  Νοεμβρίου 2014) εἶχε ἀποφασισθῆ ἀπὸ τὶς ἐπιτροπὲς ἐλέγχου γενετικῶς τροποποιημένων σπόρων ἡ αὐτοδιαχείρισις τῶν κρατῶν.
Οὐσιαστικῶς μποροῦσε κάθε κράτος νὰ ἀποφασίσῃ ἐὰν ἐντὸς τῆς ἐπικρατείας του θὰ ἐπιτρέπονται ἤ ὄχι γενετικῶς μετηλλαγμένες καλλιέργειες. Συνέχεια

Οὐδέποτε ζητήσαμε συγγνώμη ἀπὸ τὸ ΠΑΜ καὶ τὸν Βιτάλη.

Ἀποσαφήνισις τὸ παραπάνω, γιὰ νὰ μὴν διαδίδουν κάποιοι ὅποια μπαρούφα ἤ ἀνεντιμότητα τοὺς κατεβεῖ στὴν καρκάλα, ποὺ τὴν πέρασαν γιὰ κεφάλι. (Διότι ἄνω κεφάλι δὲν διαθέτουν, ἐφ΄ ὅσον δὲν κυττοῦν νὰ συνετιστοῦν καὶ νὰ ἐπανορθώσουν τὶς ἀπάτες τους!!!)
Κι ὄχι μόνον δὲν ζητήσαμε συγγνώμη ἀλλὰ περιμένουμε ἐναγωνίως καὶ τὶς μηνύσεις ποὺ μᾶς ὑπεσχέθησαν, καθὼς φυσικὰ καὶ τὶς ἀγωγές, τὶς διώξεις καὶ ὅλα ὅσα μᾶς ὐπεσχέθησαν. Πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ φθάσῃ τὸ ζήτημα στὴν δικαιοσύνη καὶ νομίζω πὼς οἱ εἰσαγγελεῖς ἄργησαν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν ὑπόθεσιν. Συνέχεια

Ἀπαγόρευσις διακινήσεως σπόρων σημαίνει γενοκτονία!

Ἐπανέρχομαι στὸ θέμα, διότι θεωρῶ πὼς εἶναι ἀπὸ τὰ σοβαρότερα ποὺ ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε. Ἡ ἀπαγόρευσις διακινήσεως σπόρων, μὲ τοὺς παραδοσιακοὺς τρόπους, ἐπιτρέπει στοὺς μεταλλαγμένους, στοὺς γενετικῶς τροποποιημένους καὶ στοὺς «κλειδωμένους» σπόρους νὰ εἰσβάλουν στὴν γεωργική μας παραγωγή, καθιστῶντας τοὺς ἀγρότες ἀφ΄ ἑνὸς ἐξαρτημένους ἀπὸ τὸν κάθε ἐπιτήδειο κι ἀφ΄ ἑτέρου ὅλες τὶς κοινωνίες, παγκοσμίως, ἐξαρτημένες ἀπὸ τὶς καλὲς ἤ κακὲς διαθέσεις τῆς κάθε MONSANTO ἤ NOVARTIS ἤ ὅπως ἐσεῖς θέλετε.
Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ μὴν καταναλώνουμε τροφὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ καλλιέργεια μεταλλαγμένων, ἄς ῥίξουμε μίαν ματιὰ στὶς παρακάτω εἰκόνες, ἀποτέλεσμα ἐκτροφῆς τρωκτικῶν ἀποκλειστικῶς μὲ μεταλλαγμένα.
Ξέρετε τί σημαίνει αὐτό;
Ἄν καὶ συζητᾶμε γιὰ τὴν μοναδικὴ παγκοσμίως ἔρευνα, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, οὐδὲ ἕνας ἀντίλογος ὑπάρχει γιὰ νὰ τὴν καταῤῥίψῃ.

Συνέχεια

Zεία Κωμωδία (Ζέα)

ΖΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ – Πράξη πρώτη – ΖΕΙΑ ΤΟ «ΑΡΧΑΙΟ» ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟ

Το 2010 ο στρατηγός Αϋφαντής κυκλοφορεί το βιβλίο του «Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ»  και μέσα στα τόσο σημαντικά που αναφέρει για το μνημόνιο και πως φτάσαμε στα χάλια που φτάσαμε, κάνει ειδική αναφορά στη Ζέα το αρχαίο σιτάρι που αναφέρει ο Όμηρος , ανακατεύοντας πολιτική αλεύρων επί Ελευθερίου Βενιζέλου, την αμυγδαλή, πρωτεϊνες στήριξης , «συγκολλητικές» πρωτεϊνες καθώς και την φθορά που υπέστη η Ελλάδα με την απαγόρευση της Ζέας που κατάντησε τους Έλληνες «χαλβάδες» όσον αφορά την αντίδρασή τους στα μνημόνια βασιζόμενος στις αναφορές του Κου Γρηγορίου στο βιβλίο του «ΟΛΟΝ»  και με τελική αναφορά στον Γ.Α. που κατέχει τον αυθεντικό σπόρο . Συνέχεια

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (3)

Τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἔθεσα ἐχθές, στὸ ἀνάλογον σημείωμα, ἀφοροῦσαν καὶ στὸ ἐὰν ὁ σπόρος, ποὺ πωλοῦσαν πρὸ ἑνὸς ἔτους, ἀπὸ τὸ Πατριωτικὸ Μέτωπο, ἦταν ἤ ὄχι «κλειδωμένος» καὶ τελικὰ μεταλλαγμένος.
Ἐὰν ἦταν κλειδωμένος, τότε μᾶς δούλεψαν κανονικότατα καὶ οὐδέποτε μᾶς ἀποζημίωσαν γιὰ τὴν ζημία μας, ἰσχυριζόμενοι πὼς ἦταν πρωτογενής.
Ἐὰν δὲν ἦταν κλειδωμένος, τότε πάλι μᾶς δούλεψαν κανονικότατα, ἰσχυριζόμενοι πὼς ἦταν κλειδωμένος, γιὰ νὰ μᾶς ὑποχρεώσουν νὰ ξανὰ ἀγοράσουμε σπόρους. Οὐσιαστικῶς δὲν συνέβῃ κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κάνει ἡ κάθε Monsanto διεθνῶς. Δεσμεύουν τοὺς καλλιεργητὲς στὰ δικά τους ἅρματα μὲ στόχο νὰ μὴν μποροῦν νὰ διατηρήσουν τοὺς σπόρους τους καὶ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτούς. Συνέχεια

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (2)

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (2)3Ἐχθὲς ξεκινήσαμε μίαν νέα «σειρὰ ἄρθρων» γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀνακαλύψουμε, ὅλοι μαζύ,  ἐὰν τὸ παραμύθι τῆς ζέας εἶναι μόνον  παραμύθι ἤ ἔχει καὶ κάποιαν ἀλήθεια πίσω του.
Τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἐὰν ὑπῆρξε, ὑπάρχει, θὰ ὑπάρξῃ ζέα, θὰ τὰ καταθέσουμε σιγὰ σιγά, μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν «σειρὰ ἄρθρων».
Σήμερα θὰ σταθοῦμε στὴν λέξι «mutant» ποὺ ἀναφέρεται στὸν ὑποτιθέμενον «ζέα» σπόρο, ἤ ἄλλως, στὸν «ἀρχαιότερο σπόρο».

Πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε κάτι.
Ὁ ἀρχαιότερος σπόρος Ἄλφα ἤ Βῆτα, ἤ σκέτο ὁ ἀρχαῖος σπόρος Γάμα, εἶναι ἕνα δεδομένον ποὺ ἀπὸ μόνον του δὲν λέει κάτι συγκεκριμένο.
Ἀρχαιότατος σπόρος εἶναι καὶ τὸ καλαμπόκι ἀλλὰ ἡ MONSANTO  τοῦ ἔχει ἀλλάξῃ τὰ φῶτα, τὰ πρέκια καὶ τὸν λόγο ὑπάρξεως.
Ἡ MONSANTO  λοιπὸν δὲν δημιούργησε κάποιον νέο σπόρο ἀλλὰ παρενέβῃ στὸν ὑπάρχοντα καὶ τὸν μετέτρεψε μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ μόνον καλαμπόκι δὲν εἶναι σήμερα. Συνέχεια